پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟


ماده یک- طرفین قرارداد
الف) با توجه به قرارداد اعطای تسهیلات شماره ....................... به آقای / خانم .......................... با مشخصات و آدرس فوق (در قالب شخصیت حقیقی) که منبعد در این قرارداد وام گیرنده نامیده می شود جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور ملک با مشخصات فوق متعلق به  آقای / خانم .................... را به صندوق معرفی نموده است. قرارداد رهنی  ذیل بین طرفین قرارداد با مشخصات ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام کلیه تعهدات مندرج در آن شدند.
ب) آقای .....................  با مشخصات فوق که منبعد در این قرارداد راهن نامیده می شود.
ج) صندوق کارآفرینی امید بشماره مجوز 30416-1901 مورخه 1385/2/26 بشماره شناسه ملی 14002906309 به نمایندگی آقای .......................   طی معرفی نامه شماره .................... مورخه ........ با مشخصات فوق الذکر که منبعد در این قرارداد مرتهن/صندوق نامیده می شود.  ماده دو -  مورد رهن :
تمامیت شش دانگ عرصه و اعیان مورد / موارد رهن فوق الذکر دارای پلاک ثبتی  ....................................................... و کلیه حقوق متصوره ، راهن/ راهنین نسبت به جمیع توابع ، امتیازات ، منافع و لواحق متعلقات قانونی شرعیه و عرفیه آن با سلب حق انجام هر نوع معامله اعم از قطعی و رهنی و شرطی و غیره در رهن مرتهن قرار گرفت. بدیهی است تمام مورد وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات مرتهن ناشی از تعهدات وام گیرنده / بدهکار بشرح قرارداد تسهیلاتی فوق الذکر در رهن صندوق قرار دارد و صندوق حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه / مورد رهن استفاده نماید و راهن / راهنین قبول و تعهد نمودند بدون اجازه کتبی صندوق هیچ اقدامی تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک فوق الذکر ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است.
ماده سه - تسلیم مورد رهن -  مورد رهن به تصرف مرتهن درآمده و قبض و اقباض انجام شد و مرتهن اقرار به تصرف آن نمود و سپس آنرا بطور امانت به راهن سپرد و به وی اجازه داد به تشخیص مرتهن در مدت رهن تا زمانیکه وام گیرنده و راهن به کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد و قرارداد اعطای تسهیلات صدرالذکر عمل می نماید از آن به نفع خود و با حفظ حقوق و غبطه ی مرتهن بهره برداری و استفاده نماید.
ماده چهار- مبلغ مورد رهن – راهن / راهنین و وام گیرنده قبول و اقرار نمودند که قرارداد تسهیلاتی شماره  .......................... معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمودند مطالبات صندوق ناشی از قرارداد مذکور که بر اساس محاسبات صندوق بشرح ذیل قطعی و مورد قبول می باشد را به ترتیب مقرر در قرارداد مذکور و این قرارداد پرداخت و تسویه کند.
1-وام گیرنده و راهن متعهد شدند که مبلغ .................... ریال ( ............  ریال ) (درج مبلغ= برابر با ضوابط دستور العمل و قرارداد اعطایی تسهیلات)را ظرف مدت ........ ماه و در اقساط (ماهیانه/سالیانه/فصلی/سررسید) طبق قرارداد اعطای تسهیلات به مرتهن بپردازند.
2- وام گیرنده و راهن متعهد شدند در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی یا هزینه های متعلقه بر ذمه آنان باقی مانده را یکجا به مرتهن بپردازند.
3- صندوق به تقاضای وام گیرنده و راهن مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به وام گیرنده پرداخت و وام گیرنده اقرار به دریافت آن نمود و متعهد شد در زمان تسویه حساب نهایی ،مبلغ مزبور را به صندوق ( مرتهن ) مسترد دارد.
4- وام گیرنده و راهن ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد به منظور توثیق و تضمین بدهی ( از قبیل بازپرداخت دیون و کلیه متفرعات آن ) و تعهدات و ضمانت خود و وام گیرنده همچنین به منظور تضمین تعهدات و ضمانت خود و وام گیرنده در قبال صندوق بابت قبول تعهدات دیگران بشرح این قرارداد مال/اموال مذکور در ماده 2 را در رهن صندوق قرار داد و به صندوق حق و اختیار داد مطالبات خود را از هربابت از وام گیرنده و راهن که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت یا سایر روشهای قانونی به صلاح دید خود از مورد/موارد رهن استیفا و وصول نماید و به موجب این قرارداد وام گیرنده و راهن قبول و تایید نمودند که مورد/ موراد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی وام گیرنده بابت قرض الحسنه دریافتی از صندوق است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد و قراداد تسهیلاتی شماره ..................................  نزد صندوق نیز می باشد و صندوق حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود (از قبیل اصل تسهیلات ، کارمزد متعلقه ، وجه التزام قراردادی ، وجه التزام تاخیر تادیه دین ، حق الوکاله ها ، هزینه های دادرسی، هزینه های کارشناسی حق الزحمه ها اخطاریه ها و اظهارنامه ها و .....)  را طبق مندرجات این قرارداد از مورد و موراد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است وام گیرنده / راهن حق هیچ گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد/موراد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت و اساسا این حق را از خود سلب و ساقط نمود. وام گیرنده / راهن اقرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال مورد رهن بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف وام گیرنده /راهن میباشد و وام گیرنده ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضای این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به صندوق برآید بدیهی است محاسبه و مبلغ اعلامی صندوق در این خصوص برای وام گیرنده و راهنین ملاک و حجت بوده و حق اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودندو قبول نمودند از مورد رهن مزبور فک رهن به عمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات صندوق (از قبیل اصل تسهیلات ، کارمزد متعلقه ، وجه التزام قراردادی ، وجه التزام تاخیر تادیه دین ، حق الوکاله ها ، هزینه های دادرسی، هزینه های کارشناسی حق الزحمه ها اخطاریه ها و اظهارنامه ها و .....) و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قرادادهای داخلی صندوق.
5- در صورت عدم اجرای طرح موضوع مصوبه و قرارداد تسهیلاتی فی مابین صندوق (مرتهن) و وام گیرنده (بر اساس گزارش مدیر شهرستان یا مدیر استان ناظر بر طرحهای صندوق)و یا تاخیر در پرداخت هریک از اقساط ماهیانه ، فصلی و سالیانه ( برابر با ضوابط صندوق )،دین تبدیل به حال شده و راهن و وام گیرنده متضامنا مکلف به باز پرداخت دفعتا واحده کل مبلغ دین در حق مرتهن می باشند،و مرتهن می تواند به منظور وصول کلیه مطالبات خود (شامل اصل تسهیلات ، کارمزد متعلقه ، وجه التزام قراردادی ، وجه التزام تاخیر تادیه دین  و هزینه های قانونی و سایر هزینه ها و متفرعات آن) به موجب این قرارداد و قرارداد اعطای تسهیلات صندوق نسبت به درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی از دفترخانه تنظیم کننده سند یا سایر دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر روشهای قانونی به صلاحدید خود اقدام نماید و دفترخانه به صرف درخواست صندوق نسبت به صدور اجرائیه اقدام می نماید. ضمنا مرتهن هیچ تکلیفی مبنی بر اطلاع به راهن و وام گیرنده در خصوص تاخیر و تخلف هر یک از آنها از تعهداتشان ندارد صرف اظهار و اعلام مرتهن مبنی بر عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی و یا تخلف وام گیرنده از هر یک از تعهدات مفاد قرارداد اعطای تسهیلات فوق الذکر و این سند رهنی برای تبدیل دین به حال کافی است
ماده پنج : سایر شروط
1- صیغه عقد رهن جاری شد،اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمد.
2- وام گیرنده و راهن از کلیه مفاد دستورالعمل و شیوه نامه مربوطه و قرارداد مصوبه پرداخت تسهیلات مرتهن و  شرایط اجرایی آن که جز لاینفک این قرارداد است کاملا مطلع بوده و اجرای آنرا تعهد و تایید نمودند. وام گیرنده و راهن (متضامنا) قبول و اقرار نمودند که معاملات وی با مرتهن و اسناد ومدارک مربوط به قراردادهای منعقده فی ما بین معتبر بوده و مطالبات صندوق (مرتهن) که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور میباشد مورد قبول وام گیرنده و راهن خواهد بود
3- وام گیرنده و راهن (متضامنا) قبول و اقرار نمودند که در صورتی که برای مرتهن احراز گردد که هر یک از ایشان بابت موضوع یا قرارداد دیگری ،غیر از این قرارداد رهنی و قرارداد داخلی تسهیلات شماره فوق الذکر به مرتهن می باشند ، صندوق می تواند و به موجب این قرارداد حق دارد ، بدون هیچگونه اطلاع قبلی به ایشان،راسا و به استناد قرارداد (خواه آن مطالبات دارای اسناد مستقل باشند یا نباشند)آن مطالبات را (تا سقف حداکثر ده برابر مبلغ این قرارداد)نیز ، مطالبه ، استیفا و وصول نماید.
4- وام گیرنده و راهن (متضامنا) اقرار و قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچ گونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات مرتهن وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات صندوق به قوت و اعتبار خود باقی است و وام گیرنده و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض و هرگونه حق فسخ را (ولو غبن فاحش) از خود سلب و ساقط نمودند. در صورت کشف مغایرت در محتوای اسناد و اوراق و تعهدات موضوع این وام با یکدیگر تعیین مبنا ، تفسیر و رفع ابهام صرفا با مرتهن است و وام گیرنده و راهن مکلف به تبعیت از نظر ، رای و تفسیر مرتهن شدند و حق هرگونه اعتراض ، رد ، انکار و حق فسخ (ولو غبن فاحش) را از خود سلب و ساقط نمودند.
5- راهن اقرار نمود که قانونا مالک عین و منافع عین مرهونه بوده و به سبب ناقل قانونی مالک ملک گردیده و راهن قبل از پرداخت بدهی و فک رهن حق هیچگونه معامله و نقل و انتقال حتی بصورت صلح حقوق و وکالت و غیره حتی با قید حفظ حقوق رهنی صندوق (موضوع رای اصراری 21-1376/12/12 شعب حقوقی دیوارن عالی کشور ) نسبت به مورد رهن و متعلقات شرعیه و عرفیه جزئا و کلا مشاعا یا مفروزا ندارد و وام گیرنده و راهن متعهد شدند هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه (ولو اینکه سند عادی باشد ) را کتبا به اطلاع صندوق رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از صندوق تاییدیه اخذ نمایند لذا در صورت تخلف ایشان از این تعهد و انجام هرگونه نقل و انتقال معامله موصوف به واسطه تعارض با حفظ حقوق رهنی صندوق باطل است.
6- راهن و وام گیرنده متضامنا قبول نمودند در صورت معوق شدن تسهیلات و یا عدم اجرای طرح موضوع قرارداد تسهیلاتی و لزوم پیگیری ثبتی یا قضایی و نهایتا تملیک وثیقه ، محاسبه کارمزد وجه التزام تاخیر تادیه دین و وجه التزام قراردادی قسط موضوع بند 2 ماده 4 و وجه التزام عدم اجرای طرح موضوع بند 1 ماده 5 قرارداد اعطای تسهیلات و سایر هزینه های قانونی برابر شرایط قرارداد تا زمان تملک و تصرف قانونی مرتهن بر ملک ادامه خواهد یافت.
7- پرداخت مالیات و عوارض و سایر هزینه های نگهداری مورد رهن تماما در مدت رهن بر عهده وام گیرنده/ راهن است. همچنین هزینه های ثبت این قرارداد و تشکیل پرونده تسهیلاتی مذکور و هزینه های وصول مطالبات صندوق (مرتهن) از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، حق  الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراحل و مراجع مطابق قرارداد فی ما بین صندوق و وکلا و هزینه های سفر وکلا  دادگستری و اصلاحیه های بعدی آن طبق محاسبه و اعلام مرتهن و هزینه های دادرسی و اجرائیه و ثبتی و هزینه ای ارسال اخطاریه و اظهارنامه،حق الزحمه و هزینه پیش اقدامات قضایی نیروهای پیگیری کننده واحد های ذیربط مرتهن به هر تعداد و دفعات بنا به تشخیص مرتهن و غیره) کلا به عهده وام گیرنده/راهن (متضامنا) است و وام گیرنده/راهن هزینه های هرگونه اقدامات اجرایی صندوق از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول کامل مطالبات مرتهن از هر جهت و بابت قبول نمود و مرتهن حق و وکالت دارد آنها را از عین مرهونه و سایر اموال وام گیرنده و راهن یا سایر حسابهای بانکی آنها نزد هریک از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی وصول نماید.
8-  هر گونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه ومستحدثات و ماشین آلات و هر خط تولید جدید و تجهیزات نصب شده آتی و به طور کلی هر گونه تاسیسات اعم از متصل و منفصل که پس از انعقاد این قرارداد در محل اجرای طرح ایجاد با نصب می گردد هم زمان با ایجاد با نصب به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق می شود و وام گیرنده موظف به ارانه لیست آن به صندوق می باشد و نیز امتیاز تلفن، آب، برق، گاز ، اتصالات و امور راجع به اینترنت و انترانت و غیره ، من حیث المجموع جزء مورد / موارد رهن است و وام گیرنده و راهن اقرار نمودند که خود را مستحق دریافت هیچگونه اجرتی با زیادت یا وجهی به استناد تاثیر مستحدثات در افزایش بهای عین مرهونه نمی دانند . و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد با موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن مرتهن باقی است چنانچه در حین این قرارداد شهرداری با هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده با اجرای طرحی قسمتی با تمام مورد موارد رهن را جزء خیابان ، کوچه ، معبر با جاده با طرح مربوط  قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید مرتهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل در زمان حیات و وصی بعد از فوت وام گیرنده و راهن ، ( و ماذون در زمان توقف و با انحلال تاجر) است تا از طرف وام گیرنده راهن آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان با مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عند الاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد ( بابت هر سرفصل از دیون وام گیرنده به تشخبص مرتهن ) محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط به فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام وام گیرنده / راهن است و وام گیرنده / راهن متعهد شدند ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی صندوق سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد/ موارد رهن را به صندوق تسلیم نماید .
9-  راهن موظف است از مورد رهن فقط برای سکونت استفاده نماید (در خصوص املاک مسکونی).
10-  راهن و وام گیرنده اقرار نمودند که تاکنون حق سرقفلی ملک مورد رهن را به غیر واگذار ننموده و نیز حق واگذاری سرقفلی را در مدت رهن و تا زمان ایفای کلیه تعهدات این قرارداد و فک رهن موضوع این قرارداد و قرارداد تسهیلاتی فوق الذکر به غیر را نخواهند داشت (در خصوص املاک تجاری ).
11 - راهن بدون موافقت کتبی و قبلی مرتهن حق ندارد در عین مرهونه تغییری (شکلی و ماهوی) دهد. همچنین راهن بدین وسیله متعهد شد از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن شود خودداری نماید و صندوق حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید. بدیهی است در صورت انجام اقداماتی از سوی راهن که موجب کاهش بهای مورد رهن گردد ضمن تبدیل به حال شدن کل دین ، راهن  و وام گیرنده متعهدند نسبت به تسویه یکجا تسهیلات اعطایی از تاریخ درخواست صندوق اقدام نمایند . در صورت استنکاف ایشان از تسویه یکجا کل دین ، صندوق از طریق قانونی (ثبتی و قضایی) نسبت به شروع عملیات اجرایی بر روی مورد رهن و قرارداد تسهیلاتی جهت وصول کلیه مطالبات اقدام خواهد نمود
 12- چنانچه در اثر عدم انجام تعهد یا تخلف وام گیرنده و راهن از هر یک از قیود و شرایط این قرارداد مرتهن ناگزیر به توسل اقدامات اجرای ثبت و یا فضایی گردد کلیه هزینه های اجرائی و قضایی و خسارات وارده به مرتهن در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن برابر موازین قانونی و نیز کلیه عوارض و مالیاتها و هزینه های ثبتی جهت انتقال قطعی سند بر عهده راهن خواهد بود و مرتهن حق دارد آنها را از عین مرهونه و با سایر اموال وام گیرنده و راهن از راههای قانونی وصول نماید.
 13 - راهن و  وام گیرنده به صورت تضامنی متعهد شدند در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت اقساط در مناطق مرزی وجه التزامی با احتساب کارمزد متعلقه به میزان 16درصد و در مناطق غیر مرزی وجه التزامی با احتساب کارمزد متعلقه به میزان 18 درصد علاوه بر مبلغ قسط در صورت عدم اجرای طرح موضوع مصوبه تسهیلات و قرار داد. اعم از مناطق مرزی و غیر مرزی وجه التزامی به میزان 18 درصد(حسب مورد کل تسهیلات پرداختی یا مانده تسهیلات اعطایی) برابر با گزارش مدیر شهرستان با مدیر استان ناظر اجرای طرح ؛ علاوه بر وجوه تادیه نشده خود از زمان دریافت تسهیلات لغایت تسویه کامل بدهی برابر با مفاد قرارداد اعطای تسهیلات به مرتهن پرداخت نماید . تبصره 1- در صورت احراز جرایم یاد شده قابل جمع با یکدیگر نمی باشند
14-  به مرتهن این حق اعطا شد که همواره، چه با اعراض و فک رهن. و چه بدون اعراض و فک رهن از عین مرهونه، جهت وصول مطالبات مزبور، به هریک از وام گیرنده و راهن، و یا هر دو ایشان متضامنا، رجوع نماید و رجوع به هریک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود.
15-  وام گیرنده / راهن متعهد شد مورد /موارد رهن مندرج در ماده دو را در مقابل خطرات و حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، آتش سوزی، انفجار، سیل، صاعقه، و سایر خطرات مرتبط پس از امضای قرارداد حاضر و در مدت آن نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز و معتبر بنام و به نفع صندوق کار آفرینی امید (به مبلغی که مورد موافقت صندوق باشد) با بالاترین سقف پوشش خسارات، بیمه حوادث نموده و بیمه نامه مزبور را بلادرنگ به صندوق تسلیم نماید. ضمنا راهن/ وام گیرنده متعهد شدند قبل از سررسید مدت بیمه، بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی به صندوق تسلیم نماید، در غیر اینصورت صندوق حق دارد مورد / موارد رهن را وکالتا از طرف وام گیرنده / راهن به هزینه وام گیرنده (معادل 130 درصد مانده بدهی و تعهدات وام گیرنده) بیمه حوادث نماید . ( وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت های وام گیرنده و راهن نخواهد بود.) وام گیرنده/  راهن متعهد به پرداخت این هزینه بیمه به صندوق بوده و مکلف است به محض مطالبه صندوق وجوه مربوطه را به صندوق بپردازد. در صورت عدم پرداخت مبلغ مزبور به حساب بدهی وام گیرنده نزد صندوق منظور می گردد. لازم بذکر است اقدام به بیمه موضوع این بند از طرف صندوق اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر وام گیرنده و راهن متوجه صندوق نخواهد بود همچنین در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، وام گیرنده/ راهن بایستی سریعا به بیمه گر و صندوق اطلاع دهد تا خسارات دریافتی توسط صندوق از بیمه گر وصول گردد. وام گیرنده و راهن نسبت به میزان خسارات دریافتنی که مورد توافق بین صندوق و بیمه گر قرار می گیرد حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.
 16 - وام گیرنده و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرار داد شرایط عمومی حساب قرض الحسنه پس انداز صندوق را که جزء لاینفک این قرار داد است قبول وامضاء‌ نمود وضمن عقد مزبور صندوق کار افرینی امید را وکیل بلاعزل خود نمودند و بنابراین صندوق مطالبات خود ناشی از اسناد ومدارک و قرار داد های فی مابین موضوع این قرار داد و هرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده ها های متعلقه به وام گیرنده و راهن نزد خود و سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری صندوق های قرض الحسنه کشور، (دولتی ،خصوصی و غیره)تامین و برداشت نماید .
17- وام گیرنده و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرار داد و به صورت غیر قابل برگشت به صندوق حق و اختیار داد که مبلغ پرداختی وام گیرنده به صندوق را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص صندوق منظور دارد .
18- وام گیرنده و راهن قبول نمودند در صورتی که صندوق به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی ، مطالبات این قرار داد را به اشخاص دیگر منتقل کند ،تضمینات و وثایق این قرار داد را به اشخاص دیگر منتقل کند .تضمینات و وثایق این قرار داد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و ثیقه باقی است .
 19- وام گیرنده و راهن متضامنا اقرار و قبول نمودند که پرداخت وام موضوع تسهیلات وام گیرنده نزد مرتهن می تواند بصورت چند مرحله ای (بنا به تشخیص مرتهن )صورت پذیرد لذا وام گیرنده و راهن متضامنا اقرار و قبول نمودند که مرتهن می تواند بنا به تشخیص و صلاحدید خود یک یا چند فقره پرونده تسهیلاتی تحت شماره اصلی تسهیلات (مذکوردر ابتدای این قرار داد رهنی ) برای وام گیرنده و راهن  راجع به وام مذکور به تفکیک مبلغ و موضوع تشکیل دهد (با حفظ کلیت تعهدات ایشان چه ازلحاظ مبلغ و چه سایر تعهدات )و ایشان به لزوم تبعیت خود از تصمیم مرتهن در این خصوص اقرار نمودند .
20- وام گیرنده و راهن متضامنا به صندوق اختیار تام دادند تا در صورت عدم ایفای هریک از تعهدات ایشان در هر مرحله از وام ضمن توقف پرداخت مراحل بعدی به موجب بندها و تجویزات این قرار داد ضمن و علاوه بر حال شدن کلیه دیون موضوع این قرار داد مطابق بندهای فوق اقدامات مقتضی را جهت احقاق حق خود معمول دارد .
21- تمامی ضمانت اجراهایی که در این  قرار داد رهنی بصورت رهنی پراکنده ذکر شده است ،شامل تمامی تعهدات و الزاماتی می شود که وام گیرنده و راهن در این قرارداد و قرار داد اعطای تسهیلات به وام گیرنده ،قبول تعهد نموده اند و تمامی تعهدات ایشان نیز به نحو تضامنی می باشد .
22- با توجه به رای وحدت رویه شماره4871 مورخ 1393/02/28 شورای عالی ثبت راجع به موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز وام گیرنده و راهن قبول و اقرار نمودند که این رای ناظر براین قرار داد رهنی و روابط ایشان با مرتهن می باشد.
23- وام گیرنده و راهن مرتهن را وکیل بلاعزل در زمان حیات ( با حق توکیل به غیر ولو کرارا ) و وصی در زمان ممات خود به شرح و برای امور زیر قرار دادند :
الف ) عنداللزوم و بنا به تشخیص صندوق در صورت خالی ماندن قسمتهایی از قرار داد داخلی اعطای تسهیلات و یا سایر تضمینات و اسناد تضمینی و یا تجاری ایشان نزد مرتهن صندوق وکالت در تکمیل دارد . بدیهی است اقدام وکیل به منزله اقدام اصیل ( موکلین ) می باشد لذا موکلین حق خود را در انکار و تردید و ادعای جعل در این خصوص اسقاط نمودند .
ب) در صورت بروز هرگونه اشتباه یا سهو قلم ( از سوی هر شخصی ) در تنظیم این قرارداد و قرا داد داخلی اعطای تسهیلات ،صندوق وکالت دارد راسا جهت تنظیم و صدور سند یا اسناد اصلاحی و یا اقرار نامه ( یا هر سند یا هر قرار داد دیگری که در این راستا نیاز باشد ) با مراجعه به هریک از دفاتر اسناد رسمی کشور و یا ادارت ذیصلاح اقدامات لازم را مبذول داشته و از طرف ایشان اسناد مربوطه را امضاء‌ نماید . بدیهی است در صورتی که خطا و اشتباه از سوی مرتهن باشد پرداخت هزینه های متعارف وارده از این ناحیه به عهده موکلین نیست .
ج) در صورت وصول مطالبات صندوق از محل مورد وثیقه و یاسایر اموال وام گیرنده صندوق اختیار دارد بدوا مبالغ وصول شده را بابت هزینه های اداری و قانونی منظور و سپس مابقی را بابت اصل کارمزد و جرایم منظور نماید .
تبصره 2: مدت این وکالت از تاریخ این قرار داد رهنی تا پایان تسویه حساب کامل دیون موکلین نزد مرتهن می باشد بدیهی است وکالت موصوف ، نافی تعهدات و مسئولیت های موکلین مذکور نیست .
تبصره 3: موکل/ موکلین کلیه حقوق خود را در عزل وکیل و وصی و ضم امین و یاناظر و یاوصی ویا وکیل جدید به وکیل موجود (مرتهن ) و همینطور حقوق خود را مبنی بر تغییر حدود ومدت وکالت موضوع بند 23 ماده 5 بطور کامل و غیر قابل رجوع اسقاط نمودند.
تبصره 4: حدود و قلمرو وصایت مندرج در مفاد این قرار داد همان حدود و قلمرو بیان شده برای وکالت تعریفی در این قرار داد می باشد .
24- اقامتگاه قانونی طرفین قرار داد نشانی مندرج در صدر این قرارداد می باشد و هریک از طرفین قرارداد مکلف اند چنانچه تغییری در اقامتگاه آنان حاصل شود بلافاصله آنرا به طرف مقابل اعلام نماید . در غیر اینصورت مکاتبات صورت گرفته در اقامتگاه مذکور در این قرار داد ملاک عمل می باشد .
25- وام گیرنده وراهن قبول نمودند که صندوق می تواند در تمام و یا قسمتی از مکاتبات – بنا به تشخیص صندوق –( خواه اداری و یا غیر آن و حتی درتقدیم داد خواست و یا درخواست صدور اجراییه از مراجع قضایی و ثبتی ) به آدرس یکی از ایشان اکتفا نموده وآن آدرس را به عنوان اقامتگاه همگی مدیونین  فوق تلقی نموده و اوراق و مکاتبات را برای همه آنها به آن آدرس ارسال و ابلاغ نماید وهمین طور پذیرفتند که آن ابلاغ ، ابلاغ واقعی می باشد.
26- وام گیرنده و ضامنین قبول نمودند که صندوق می تواند تمام یا قسمتی از امور ابلاغی خود را بنا به تشخیص صندوق – از طریق پیامک یا نامه الکترونیکی یا شبکه های مبتنی بر فضای مجازی برای ایشان ارسال نمایند و چنین ابلاغی ضمن رسمیت داشتن در روابط طرفین این قرار داد  به منزله ابلاغ واقعی است . بدیهی است در چنین مواردی صرف ارسال فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب مبنا می باشد .
ماده شش – نسخ ومواد : این قرارداد در شش ماده و 4 تبصره و در دو نسخه که هریک از نسخ در حکم واحد است تنظیم امضاء و مبادله گردید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه دهم مردادماه سال 1399
چند وقتی است پرچمداران مخالفت با بی عدالتی ، سکان قوه قضائیه را در دست گرفته اند از ریاست محترم قوه قضائیه که با تلاش خستگی ناپذیر صبح ها را به امید فردایی با شدت و حدت بیشتر مبارزه با فساد شروع میکند تا دادستان محترمی که در کوچکترین مسائل پایتخت حضور می یابد وخودش را وقف خدمت به همین مردم محترم میکند البته که منتی نباید باشد ، شاید اگر دفاعیات وحمایتهای پدرانه مقام معظم رهبری نبود وچشم پوشی از بعضی کمی ها وکاستی ها در دوران قبلی  ریاست محترم قوه قضائیه ، چه بسا ریشه بسیاری از اشخاصی که ادعا ی حمایت از مردم را دارند خشکیده می شد ودرس عبرتی میگردید تا دیگر کسی جرات نکند ادعا کند که کیست ودر کجاست ، البته که مقام رهبری همیشه بنا را بر جذب حداکثری ودفع حداقلی داشته اند وتوازن قدرت در حکومتها واز جمله حکومت اسلامی انقلابی ، همین هم باید باشد ، باید آسیب هایی دید تا ترقی وپیشرفت هایی  انجام گیرد ...
اما سخن از فعالیت های انجام گرفته در قوه قضائیه  کار ما نیست و صحبت های انتقادی  ما نیز فقط باید معطوف به حیطه کاریمان  باشد ، به ما چه که فلان مکان تهران منفجر شد ودادستان دستور دستگیری همه متخلفین را صادر کرد وبه ما چه که طبری آنقدر قدرت داشت که بازپرس را جابجا می کرد ، البته که انجا که روابط بر ضوابط چیره می شود میتوان ردپای طبری ها را دید ( قضیه جذب سردفتران اسناد رسمی در استان لرستان ومقایسه ان با سایر استانها) .چه فرقی دارد که کاخ ساخت دست طبری به دست ( الف ) یا ( ب)  برسد  ویا تخریب شود مهم این است که حقوق من بعنوان شهروند منطقه محروم  پایمال شده است آرزوی دیدن آن همه امکانات در کاخ های احداثی  طبری برای مردم مناطق محروم بیشتر از آنکه لمس شدنی باشد آرزوهای تخیلی است که می توان آن ها را در بهشت های وعده داده شده خداوند وبصورت واقعی یافت ((البته اگر از صالحین باشیم )) انجا که خداوند وعده داده است : بهشت هایی که در زیر تخت های آن نهرهای آب روشن وگوارا جاری است ، آنجا تنها جایی است که قدرت خداوند نمایان وهمه مدعیان دروغین مردم داری در خاک ذلت ومردم مظلوم ستمدیده در والاترین جایگاهها نشسته اند ، تاریخ ومطالعه سرگذشت مردمان  آن ،بیان میکند  چه بسیار اشخاص قدرتمندی که هلاک شدند البته اگر چشم حقیقت بینی باشد ....
سخن ما با ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک جناب آقای دکتر خدائیان است ، مردی که همیشه به اخلاص وصداقت ودقت ونظم شهرت داشته ، انجا که پای تخلف در میان است برایش مهم این است که نباشد ومتخلف مجازات شود می خواهد هر کسی باشد ودر هر کجا صداقت واخلاصش به جایگاه بالندگی ورشدش لرستان محروم ومظلوم است ...( سرنوشت برخی از مسئولین وشاغلین ادارات ثبت وحتی  در دفاتر اسناد رسمی و.... و....  همین را می گوید  البته که اقای خدائیان فسادهای بیشتری هم هست چون مدیر فاسد همیشه گامی جلوتر از ناظر ونگهبان است برخی از مدیران قبل از حضور حضرتعالی در سازمان ثبت اسناد واملاک  جابجا شدند وکوله بار نامشروع خود را برداشتند از رشوه گرفتن وفروختن پرونده ثبتی تا ....و..... مطالعه کنید قطعا کتمان انهمه خیانت آشکار می شود ) ،
آقای خدائیان لرستان را نباید بیش از این محروم دید، چطور امکان دارد پایین تر ین سقف درامدی مربوط به دفاتر اسناد رسمی لرستان باشد بفرض که دو برابر در امد مراکز استان لرستان ودفاتر ان در نظر گرفته شده باشد آیا بی زبانی کانونها  وساختارهای دستوری قدرت امثال طبری نتیجه اش چنین فقری نیست .چطور ممکن است در دوره مرحوم دکتر تویسرکانی ودر دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی نورآباد لرستان محروم ومظلوم وبی صدا  با کاکاوند محروم از ابتدایی ترین امکانات ، سه  نفر سردفتر جذب کند وتهران دوازده میلیون نفری دو نفر ، آیا امکانات من شهرستانی محروم با تهران یکی است یا مردم شهرستانهای  محروم  استان لرستان بیشتر از تهران  مشغول معامله وداد وستد هستند....
تصمیم بر تقسیم اسناد انهم بصورت سقف درامدی دفاتر منکر هیچکس جز عده معدودی از سردفتران متمول وبانفوذ نبوده ونیست ولی جبران عقب ماندگی سقف تحریر  لرستان با سقف تحریر سردفتر  استانهای همجوار یا سردفتر شاغل در تهران را چطور می توان توجیه کرد ...
 این نحوه تقسیم نه بلکه کمک به دفاتر اسناد رسمی نبوده اتفاقا موجب بیکاری  بسیاری از جوانان مومن شاغل در این دفاتر خواهد بود وبنظر باید حداقل ماههای منتهی به سال نوروز 1400 را با جیب خالی روزگار بگذرانند ...
 ایا مستحضرید لرستان با نداشتن امکانات اولیه  یکی از متورم ترین استانها  ودر مقام چهارم تورم قد علم کرده است فاجعه است دکتر عزیز ....
اکنون که به برکت وجود حضرتعالی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بالنده تر شده است لازم است گذری بر سوابق اقداماتی که این نتیجه نابرابر را رقم زده است داشته باشیم :
 اولا که قانون گریزی وعدم تنظیم اسناد قطعی خودرو در مرکز لرستان واکتفا به برگ سبز که شایعه دلالان وبنگاههای خودروی املاک وحتی افسران  راهنمایی   ورانندگی مراکز تعویض پلاک شده است  بنحوی که سردفتر  باید ساعاتی را با مردم مجادله کرد که اصل تنظیم سند رسمی است نه برگ سبز -آقای خدائیان زمانی که قاضی دادگستری خوانده را به انتقال از روی برگ سبز وبه استناد به /ان محکوم می نماید یا در صدور حکم رشد قید می نماید حکم رشد صادر صرفا جهت اخذ وام ازدواج است (آیا در قانون مدنی کشور تخصیصی در حکم رشد داده شده است که ما خبر نداریم ) چه انتظاری  می توان از سایر مردم داشت حضرتعالی که دقیق در امور هستید اماری از انتقال اجرایی اسناد خودرو  تنظیمی از دفاتر اسناد رسمی لرستان را به استناد به برگ سبز  واسناد قطعی خودرو  را با شهرستانهای همین استان استخراج نمائید ملاحظه خواهید فرمود  که حتی شهرستان های کوچک به مراتب از مرکز استان بهترند.
دوما که استان لرستان با نفوذ  و زد وبند اشخاص قبل از حضرتعالی همیشه سهمیه جذب سردفتر را داشته ، مقایسه در امدی بین من سردفتر لرستان وسردفتر شاغل در دیگر جاها هم که نشان می دهد در امد  استان لرستان به مراتب کمتر از سایر مراکز است ( این را اگر من نگویم سقف تحریر در سامانه وسقف استان لرستان نشان می دهد ) چطور ممکن است در شهرستان خرم اباد که مرکز استان لرستان است با این همه مظلوم ومحروم بودن  بالغ بر 50  سردفتر فعالیت داشته باشند طبیعی است که در امدها در سطح پایین تری خواهد بود ...
 وسوم انکه کاش کارشناسان سازمان ثبت دقت می کردند امسال تعرفه حق التحریر افزایش یافته در حالیکه درامد دفاتر استان لرستان و بخصوص در مرکز (خرم اباد ) سال گذشته 16  میلیون بوده وامسال به 33  میلیون افزایش یافته ، عملا هیچ تغییری در درامد  دفاتر اسناد داده نشده وصرفا دو برابر در امد دفاتر اسناد رسمی با تعرفه قدیمی لحاظ شده ، در حالیکه حقوق دفتریار وسهم کانون وسهم پرداختی بیمه واجاره بهای محل دفترخانه اسناد رسمی  استان لرستان با پایتخت وبا همدان وکرمانشاه  کمتر نیست ودر مواردی بیشتر هم هست ( حداقل مطالعه جایگاه استانهای با تورم بالا در کشور این را نشان می دهد )..
آقای دکتر خدائیان صدای کانونها را باید شنید ، آیا کانون محروم ومظلوم لرستان که حتی سردفتران اسناد رسمی بدلیل عدم شرکت در نامزدی انتخاباتش فعلا بلاتکلیف است را با کانون مرکز که ماهانه 10  درصد درامد کلیه دفاتر  اسناد رسمی کشور به آن واریز می گردد را باید یکی دانست . طبیعی است نماینده کانون مرکز  هر روز صدایش شنیده می شود وکانون لرستان وشهرستانهای محروم هرگز وهرگز ....
 در نهایت اینکه لازم است  مشکلات ومصایب این مردم واین دفاتر مظلوم باید در تقویم کاری ان مقام محترم جهت پیگیری روزانه قید وحل وفصل گردد ...

پیرو مطلب : 1- ادارات ثبت میزان تحریر چهارماه اول سال 1399 را از دفترخانه جهت تصمیم گیری ( احتمالا ) اخذ نمودند.
2- مدیر کل بازرسی ثبت اعلام نمودند به هر کسی که با سقف تحخریر دفترخانه بهر نحوی مخالفت کند شدیدا برخورد می شود - امیدواریم این مطلب مخالفت تلقی نگردد .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیستم تیرماه سال 1399
از روز سه شنبه مورخه ی 22 بهمن تا به امروز شنبه 26 بهمن سال یکهزار و سیصد ونود وهشت سامانه ثبت انی دچار اختلال شدیدی شده است بنحوی که  سیستم دفاتر اسناد رسمی را مختل ومردم را گرفتار کرده است انواع واقسام خطاهای تعریف نشده در مانیتور دفاتر اسناد رسمی به چشم می خورد ( اعلام خرابی توکن -درایور شما قدیمی است وهزار پیام بی جا ونامربوط دیگر  و.... ) - عدم توجه به  رفع چنین مشکلاتی در کوتاه مدت  می تواند لطمات جبران ناپذیری به حیثیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ودفاتر اسناد رسمی وارد نماید .
جالب تر اینکه علیرغم خرابی در این حد وسیع ، اما سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام نموده که سازمان ثبت اسناد مقصر بوده وهیچگونه مسئولیتی متوجه سازمان ثبت احوال نیست وهیچ یک از مراجع استعلام کننده هویت اشخاص چنین خطایی را گزارش نکرده اند .
 این وسط فقط وفقط می ماند آبرو واعتباری که در نتیجه بی مسئولیتی برخی ناکارامد وغافل از همه جا به دفاتر اسناد رسمی وتلاشهای گسترده ریاست محترم سازمان ثبت ناخواسته وارد می گردد . امید است دست عده ای دزد سبب انتقام نشده باشد .
 این قطعی های مکرر بنظر داستان درازی دارد چند روز قبل نیز از ساعتهای اول صبح تا ساعت چهار عصر مردم  ودفاتر درگیر قطعی فیش های واریزی بودند در تماس با شرکت مربوطه اعلام گردید :  نگران نباش همه تراکنش ها  موفق بوده اند مثلا انگار من برای حقوق حقه خودم دچار سردرگمی ونگرانی شده بودم - بجای عذرخواهی طوری بر خورد ورفتار کردند که احساس کردم قطعی سامانه تقصیر من بوده است ومن باید قدردان زحمات ایشان باشم .
آقایان مسئول آیا من باید مسئول پاسخگویی به اون روستایی که پول کرایه ماشین خودش را هم ندارد وصرفا برای یک تعهد نامه گاز در سرمای 12 تا 20 درجه در دفترخانه حاضر شده وشش ساعت معطل سامانه بی سر وته شده و با دست خالی بر گشته است ، باشم -
دریغ از یک ذره درایت وخدمت - دریغ از یک ذره احترام به حقوق حقه ی مردم - فکرش را بکنید اگر دو جوان نخبه ایرانی را از پایین ترین دانشگاههای ایران هم استخدام می کردید با 650 میلیارد درامد حاصل از صدور سند الکترونیکی (آنهم اگر فقط سیزده میلیون سند ثبت سامانه شده باشد ) میتوان سامانه ای ساخت که کل جهان هم اگر به ان متصل می شدند خطایی حادث نمی شد .
 باشد که این نوشته من به دست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک برسد وواقعیت های موجود را اگاه شود - از ان ریاست محترم جز قاطعیت در برخورد  چیزی نخواسته ونخواهیم داشت .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و پنجم بهمنماه سال 1398
استاد عزیز وارجمندم جناب آقای سید علیرضا طباطبایی بافقی
اندوه از دست دادن عزیزانتان چنان تلخ است که هیچ عبارتی را دراین مقام یارای مرهم نهادن نیست. تنها یاد خداست که میتواند دل پر درد شما را تسلی بخشد. مصیبت وارده رابه حضرتعالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، صبربازماندگان  و برای درگذشتگان رحمت بی کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن عزیزان آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.

******نوشته ای جهت تسکین دل استاد ******

به دنیا که می نگری مدام در حال تغییر وتحول است صبح ها که از خواب بیدار می شوی خودت هم نمیدانی تقدیر قرار است امروز چه برایت رقم بزند خوشحالی وشادی ویا غم ومصیبت ،اما یک نکته مهم است وآن اینکه قرار است نفست طعم مرگ را بچشد در این یکی دیگر هیچ جای بحث وجدلی نیست همانطور که اومدی باید بگذاری و بروی ، این قسمت زندگی ها را نمی شود تغییر داد می توان ظاهر خود را سرخ نگاه داشت می توان دیگری را فریب داد می توان خوب دید وخوب بود ولی نمی شود متولد شد ودنیا را ترک نگفت ....

سید عزیز جناب آقای طباطبایی  ، مصیبت ها سخت اند آنگاه سخت تر که اکنون که بعد از عمری خدمت به مردم وکار صادقانه  می شود در کنار همسر گفت وشنید همه آن چیزهایی را که یکساعت ویکروز  آرزوی گفتنشان را داشته ای ، اکنون که در کنار همسر می توان به دیدن رفیق ودوست ونوه رفت وجبران آن همه نرفتن های ناشی از کار سنگین سردفتری را نمود به یکبار دست تقدیر همه چیز را از روال خود خارج میکند ، برای آن استاد عزیز آن قسمت داستان زندگی همیشه  دلت را نگران وچشمت را غم بار  خواهد کرد که ، روزهایی را که همسر عزیز ومهربانتان قرار بود کادویی جهت روز سردفتر ، کادویی جهت روز تولد ،کادویی جهت مناسبتی خاص برایتان فراهم کند وتقدیم نماید ،یادم هست که همیشه احترام و ارزشتان به همسر وخانواده پایدار ومداوم بود  زنگ زدم گفتم آقا سید چی برایتان خریدند ؟ فرمودید اقا لطیف اس ام اس کارتهای بانکی که در دست عیال است وبه بازار رفته شمارشان از صد رفته ولی باید دید چه چیز سهم من است ؟  شب دوباره طاقت نیارودم وزنگ زدم  به مزاح فرمودید از آن همه پیام گران بانکی یک جفت جوراب سهم من است ... از خریدنهای توی صف برای خرید سبزی واز هزاران خرید کوچک دیگر ، شاید همسرمان را  اندکی با یاری مان خوشحال کنیم  ،چه حالی میشی آدم اگر بعدا فکر کنی کاش هر روز می رفتم وسبزی می گرفتم وکاش بود وهمان کادو را برایم می گرفت ...... 

اما سید جان یک چیز آدم را صبور ومقاوم می کند  دیدن چیزی که قرار است برای همه اتفاق بیفتد 

همسفر در راه ماند ، زندگی سخت است ، لیک در سفر باید بود ، صبری باید تا آرامشی زاید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه نوزدهم مهرماه سال 1398

دکتر ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد.

Image result for انتخاب ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت

 این انتخاب بجا وشایسته را خدمت ایشان که انسانی مقتدر وشایسته در انجام امور محوله هستند ، تبریک عرض میگویم .

یکی از بهترین خاطرات بنده حضور در کلاس درس آیین دادرسی کیفری 1 و2 ایشان این بود که دروس مذکور را با نمره 20 طی کرده ام .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه دهم اردیبهشتماه سال 1398طی حكمی از سوی ریاست دانشگاه، دكتر سید یاسر ضیایی عضو محترم هیأت علمی گروه حقوق بین الملل و عمومی دانشكده حقوق  به سمت معاون پژوهشی و فرهنگی دانشكده منصوب شدند. در بخشی از حكم ایشان آمده است .  

      با عنایت به شایستگی جنابعالی و بر اساس بند ب ماده 8  آیین نامه جامع مدیریت  دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و پیشنهاد رئیس محترم دانشكده حقوق دانشگاه، جنابعالی از تاریخ 15/02/97 به عنوان معاون پژوهشی و فرهنگی دانشكده حقوق دانشگاه منصوب می­شوید.

      امیداست با اتكال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

 بنده بعنوان دانشجوی قبلی  ایشان در دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  این انتخاب شایسته را تبریک می گویم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1397

تِهْران  بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، است. جمعیّت شهر تهران طبق سرشماری سال (۱۳۹۵) بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر و مساحت ۵۷۴ کیلومتر مربّع است .تهران بیست و پنجمین شهر پرجمعیّت جهان به‌شمار می‌آید. این شهر دارای ۳۷۴ محله، یک شبکهٔ متراکم بزرگراهی و ۷ خط فعال مترو و ۸ خط در حال ساخت مترو است که در سال ۱۳۹۴، ۷۱۷ میلیون مسافر را جابه‌جا کرده‌اند. اما نورآباد دلفان شهری است در شمال غرب استان لرستان. جمعیت این شهر ۶۵،۵۴۷ نفر در سال ۱۳۹۵ وبعد از خرم آباد ، بروجرد ، دورود ، الیگودرز و کوهدشتششمین شهر پرجمعیت لرستان است.این شهر مرکز شهرستان دلفان است و آب و هوایی سرد و کوهستانی  دارد. این شهر یکی از پنج شهر با ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا در ایران است . ( تهران در سال 1397  نیاز به 2 سردفتر دارد وشهر من نورآباد دلفان  نیاز به 3  سردفتر- مردم من   9 درصد ارزش افزوده ودقیقا برابر مردمی که در تهران هستند مالیات  پرداخت میکنند )

پیشینه شکوفائی تهران به سال ۱۷۸۸م هنگامی که آغا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید، بازمی‌گردد. سپس در روزگار رضا شاه پهلوی با شتاب بیشتری گسترش یافت و مردم بسیاری از استان‌ها پیرامونش را جذب نمود. از دهه ۱۹۶۰م، مرکز جذب مهاجران زیادی از سراسر ایران بوده‌است. پیشنه ی شکوفایی شهر من نورآباد دلفان قرار است در دولتهای آینده ای که  در این کشور روی کار بیایند رقم زده شود انشالله .( تهران در سال 1397  نیاز به 2 سردفتر دارد وشهر من نورآباد دلفان  نیاز به 3  سردفتر- مردم من   9 درصد ارزش افزوده ودقیقا برابر مردمی که در تهران هستند مالیات  پرداخت میکنند )

. تهران به ۲۲ منطقه، ۱۳۴ ناحیه (شامل ری وتجریش) و ۳۷۴ محلّه تقسیم شده‌است. نماد شهر تهران برج آزادی است. برج میلاد نیز نماد دیگر آن به حساب می‌آید. تهران میزبان نزدیک به نیمی از فعّالیّت‌های صنعتی ایران است، تهران همچنین بازار بزرگ فرش و محصولات مبلمان در سراسر ایران است. در جنوب حومهٔ تهران یک پالایشگاه نفت به نام پالایشگاه نفت تهران وجود دارد. حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به این شهر است. در شهر من نورآباد دلفان  مردم با عنوانی تحت عنوان مناطق ومحله آشنایی ندارند - نماد شهر من مردان وزنانی هستند که صبح زود ساعت 6 و7 وهمزمان با رفتن من به محل کار ، دور میدان جمع شده اند شاید کسی انها را برای وجین کردن ویا نخود کندن وروزانه با بهایی اندک همراهی کند بزرگترین بازار شهر من " پنج شنبه بازار است که بعد از فاتحه اموات مردم برای دیدن کالاها بدانجا سرازیر می شوند .( تهران در سال 1397  نیاز به 2 سردفتر دارد وشهر من نورآباد دلفان  نیاز به 3  سردفتر- مردم من   9 درصد ارزش افزوده ودقیقا برابر مردمی که در تهران هستند مالیات  پرداخت میکنند )

 تهران ، تولید ناخالص داخلی برابر ۸۸ میلیارد دلار دارد که این شهر را در رده پنجاه و ششمین شهر ثروتمند جهان و بالاتر از شهرهایی چون ریاض، لیسبون، برلین،بیرمنگام، لیون و هامبورگ قرار داده‌است، هرچند که همچنان با شهرهایی با جمعیت مشابه خود مانند لس‌آنجلس (با جمعیت حدود ۱۱٫۸ میلیون تن) که تولید ناخالص داخلی آن ۶۳۹ میلیارد دلار است یا لندن (با جمعیت ۸٫۳ میلیون تن) با تولید ناخالص داخلی ۴۵۰ میلیارد دلار فاصله دارد.بخش خدمات سهمی ۷۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی تهران دارد و پس از آن به ترتیب بخش‌های صنعت (۱۴ درصد) و کشاورزی (۸ درصد) قرار دارند. در بخش خدمات در استان تهران، رشته فعالیت‌های عمده‌فروشی وخرده‌فروشی با ۲۸ درصد و مستغلات و کسب و کار با ۲۵ درصد بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند. شهر من نورآباد دلفان را هر گز نمیتوان در رتبه ای برای درامد زایی ویا تولید ناخالص ملی  قرار دارد درامد مردمش بیشتر از کارگری در خدمت تهرانی عزیز وبزرگوار یا از راه کشاورزی سنتی که در ان پوست کشاورز به استخوانش بچسبد می توان جستجو کرد .( تهران در سال 1397  نیاز به 2 سردفتر دارد وشهر من نورآباد دلفان  نیاز به 3  سردفتر- مردم من   9 درصد ارزش افزوده ودقیقا برابر مردمی که در تهران هستند مالیات  پرداخت میکنند )


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه دوازدهم اردیبهشتماه سال 1397
اطلاعیه جذب سردفتر (متن اگهی به همراه  تعداد مورد نیاز برای هر استان )نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ص 1 آگهی، ص 2 اگهی، ص 3 آگهی، ص 4 اگهی، ص 5 آگهی، ص 6 آگهی، ص 7 آگهی، جدول تعداد افراد مورد تقاضا برای هر استان،
          
سه شنبه یازدهم اردیبهشتماه سال 1397

احمد تویسرکانی  با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه دفاتر اسناد رسمی بوده است، گفت: طی ۱۰ سال اخیر هیچ آزمونی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار نشده بود، اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و انجام مقدماتی، ان‌شاءالله با برگزاری آزمون قصد داریم حدود ۱۰۰۰ دفترخانه اسناد رسمی را در کشور افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: شرایط ثبت‌نام، تاریخ برگزاری آزمون و اطلاعات مربوط به آزمون، متعاقباً اعلام خواهد شد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه شانزدهم بهمنماه سال 1396

نخستین گام طرح جدید واریز وجوه دولتی و.... در دفاتر اسناد رسمی با نصب کارتخوان جدیدی که نمایندگان بانک کشاورزی اقدام به نصب آن می کنند صورت خواهد گرفت بطور کلی اطلاعاتی که در این خصوص می توان داد بشرح زیر است :

1- پرداختها از طریق شبکه مهر گستر بانک کشاورزی صورت خواهند گرفت .

2- پس از تهیه وتنظیم هر سند ویا گواهی امضا دکمه ای فعال خواهد شد که هزینه های آن سند و گواهی امضا را به کارتخوان ارسال ومبلغ مذکور در صفحه کارتخوان نمایش داده می شود .

3- بر خلاف عملیات در  کارتخوان  فعلی ؛ میتوان طریقه پرداخت وارسال به دستگاه کارتخوان را بر روی کلیه سیستم های دفترخانه نصب کرد وبا فشردن دکمه پرداخت هزینه ها توسط هر کاربر ؛ مبالغ به کارتخوان جهت کشیدن کارت توسط متقاضی ارسال گردد .

4- مزیت دیگری که سرعت واریز را چند برابر می کند این است که اطلاعات پرداخت توسط کارتخوان به سامانه بر میگردد ونیازی بنظر به چاپ فیش واریز ندارد وکلیه اطلاعات پرداختی بر روی سند پس از واریز بصورت اتوماتیک ثبت خواهد شد .

5- بنظر می رسد پس از اجرایی شدن استفاده از کارتخوان مذکور بلحاظ عدم چاپ فیش واریزی ؛ آمار دفاتر ودفتر آمار نیز حذف خواهد شد .

6- در این کارتخوان نیازی به تغییر IP  روزانه ویا در مواردی که کارتخوان عدم ارتباط با نگین را اعلام می کند نیست .

7-می توان با D.Link یا TP.LInk کارتخوان مذکور را در محل دورتر از رایانه ها ی دفترخانه جهت کشیدن کارت توسط ارباب رجوع نصب وراه اندازی کرد .

8- هزینه کلیه اسناد وگواهی امضا دفترخانه را نیز میتوان با استفاده از نرم افزار ؛آپ ؛ وبا وارد نمودن شناسه پرداخت فیش وکدی که به هر دفترخانه داده می شود واریز نمود. اطلاعات پرداختی پس از انجام عملیات  در سامانه ظاهر ونمایش داده می شود .  

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه هفتم بهمنماه سال 1396

 روزها از پی هم می گذرند وفساد کم کم ریشه میدواند آنقدر که روزی خواهد رسید که بدن جامعه خشک ؛ وسرطان رو به رشد ؛ جامعه را خفه ومتلاشی خواهد کرد - متولی مبارزه با فساد کجاست ؟ چرا همه فسادهای جامعه ما فقط کشف می شوند وهیچگاه علاج واقعه قبل از وقوع نیست .مثلا فلان مسئول دولتی همین امشب به قصد سفر به فلان کشور خارجی بار سفر می بندد هواپیما از باند فرودگاه بر می خیزد و بر باند فرودگاه فلان کشور فرود می آید .نماینده محترم مجلس اعلام میکند : فلانی در رفت .قوه قضائیه با تاخیری 48 ساعته از اعلام نظر نماینده؛ اعلام جرم میکند ودادستانی ورود می نماید وپرونده قطوری در این زمینه تشکیل می شود .دولت اعلام میکند : از ما نبوده واز دولت قبل در این کار مشغول بوده - پلیس اینتر پل هم اعلام می دارد این کسی که ما قرار است بگیریم حقیقتا انسان آبرومندی است ومقامات فلان کشور اعلام کرده اند که انسان سر به زیر ومومنی است ودر همه کافه ها هم حضور رسمی داشته ودرآمدزایی دارد چرا چنین شخص محترمی را باید دستگیر کرد .چرخه بر همین منوال می چرخد تا اینکه سالها یکی پس از دیگری سپری ومردم زمان فوت ومردم دیگری متولد وبه صحنه می آیند وفراموش می کنند که چنین موضوعی اتفاق افتاده وتاریخ خواهد فهمید:  که رحمت بر فلانی که برد ورفت .چرا که الان فلانی  برده است  ومانده .بردن وماندن هنر جدیدی است که در ادبیات ادارات مرسوم شده واگر فلانی درآمد زیر میزش بیشتر از حقوقش نباشد واقعا انسان وکارمند کوته فکری است . نمیدانم این سازمانها وکارمندان محترمشان در کجا با فساد مبارزه میکنند ؟ بهترین وسریع ترین راه حل وپاسخی که به ذهنم می رسد این است ؟که در آزمایشگاه مشغول به مطالعه بر روی جسم انسان برای یافتن ((ژن نبردن وندزدیدن وسالم بودن )) سپری می شود ودر آینده ای نه چندان دور قطعا همه چیز حل خواهد شد . چه روزگاری شده که مهر اداره جیب آبدارچی است وتنها روی نامه وپاسخی زده خواهد شد که پرداختی اش به شخص خودش ونه به دولت صورت گیرد - در آمدهای دولت با توضیحات بالا ؛ بسیار ؛بسیار؛ کم شده ومنبع ومنشایی برای جبران جز درآمد عیان وآشکار سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران زحمتکش واشخاصی از این قبیل در سایر مشاغل مشابه  نیست - بر این در آمد  میتوان تا 50 درصد ارزش افزوده وتا 60 درصد مالیات مشاغل تعیین کرد چه انسانی خدوم تر از سردفتر ودست به نقد تر .چرا قوانین فقط برای بدبخت های جامعه اعمال می شود ؟ مثلا چرا فلان شخص روستایی باید تمام هزینه های اخذ انشعاب فلان اداره را بپردازد ولی نوبت به ریاست فلان اداره که می رسد باید همه  کد های تخفیف در مورد وی اعمال می شود آیا دولت های ما از نظام طبقاتی دوره ساسانی تبعیت می کند؟ چرا همه آدرس فساد را غلط می دهند؟ چرا مثلا فلان وجه که باید در فلان حساب واریز می شد پیگیری نمی شود .بنظر می رسد در قریب به اتفاق نتایج ؛ دست مبارز ومفسد در یک کاسه باشد ؛ومفسد تابع حمایت مبارز است --

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه دوم بهمنماه سال 1396
در این گفتار قصد داریم راجع به سامانه ای تحت عنوان " سامانه ثبت الکترونیک اسناد "که در اوایل از آن به ثبت آنی تعبیر می شد صحبت کنیم .همه واز جمله مردم عزیز وسردفتران ودفتریاران  دفاتر اسناد رسمی کم وبیش اطلاع دارند چالش های زیادی از زمان حذف دفاتر ثبت سند وتغییر شیوه ثبت سند از سنتی به الکترونیکی سپری شده ومی شود که آثار بسیار ارزشمندی بجای گذاشته است .از بهترین مزیتهای چنین سامانه ای اگر بخواهیم از جنبه خدمت به مردم صحبت کنیم : تسریع در کار ارباب رجوع ومتقاضی واحساس اعتماد وامنیت نسبت به اسناد صادره - حذف بازرسی های فیزیکی ووقت گیر روزانه واتلاف وقت دفاتر اسناد رسمی - برداشتن وصرفه جویی بسیار اساسی در مصرف کاغذ وسایر اقلامی که در نوشتن سند در دفتر مربوطه صورت می گرفت وبه تبع آن حذف روند ثبت وشماره گذاری دفاتر در دفاتر دادستانی -حذف فیش های سنتی وآمارها ی دستی - آنلاین بودن هویت اشخاص واطلاع از ابطال ویاعزل وکالت نامه های جدید تنظیمی وجلوگیری از هر گونه جعل سند -جلوگیری از انباشته شدن اوراق گواهی امضا وکاهش حجم بایگانی دفاتر اسناد رسمی و...و.....-اینها همه مزیت های بود که در درجه اول خدمت صادقانه ای بود به مردم وسردفتران اسناد رسمی " کسانی که روزهای اول طرح مخالفت شدید خود را با چنین روشی اعلام کردند اما با گذشت زمان ثابت شد که این طرح یک طرح ملی بوده وفواید وبرکاتش بیش تر از معایب آن است .واقعیت این است سامانه ثبت آنی به روزهای رشد وشکوفایی خود در نوک قله رسیده است ومعایب آن یکی پس از دیگری در حال حل شدن است .اما چند سخن اینجا لازم است اینجا گفته شود : بدوا باید قدردان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با مدیریت انسانی کارآمد وشجاع بود که بدون کوچکترین یاری وکمکی ودر چنین اوضاعی چنین حرکت عظیم جهادی را به سرانجام مقصود رساند - دوم اینکه از همین مدیرکارآمد چند انتظار دیگر می رود که لازم است به وی رسانده شود ویاری شود 1- جناب آقای تویسرکانی برخی از مدیران فعلا در همان تفکر سنتی وقدیمی باقی اند بعنوان مثال مفقودی یک سند را میتوان از طریق همین سامانه ارسال کرد ونیازی به ارسال فیزیکی واخذ رسید نیست .تا چه زمان دیگری باید به نامه ای که از طریق همین سیستم ارسال شده جنبه  قانونی ببخشند وبرایش اعتبار قائل شوند 2- سرنوشت چنین سامانه ای که آبرو واعتبار سازمان ثبت اسناد واملاک حقیقتا در درجه اول واعتبار وخدمت سردفتران اسناد رسمی در درجه دوم به آن بستگی دارد را نمی شود به سازمانی غیر از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه متصل کرد - قطعا حضرتعالی هم کم وبیش اطلاع دارید که در هفته های اخیر اوضاع سامانه به شکلی است که آنرا از حال آنی به تاخیری  تغییر داده است  - قطعی هایی مکرر وپی در پی وقطع ارتباط با سازمان ثبت احوال کشور واقعا دیگر خارج از تحمل است ومردم را به شکل غیر مستقیم رودروی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار داده است - عمر بسیاری از همین مردم که ادعای خدمت به آنان را میکنیم در دفاتر اسناد رسمی برای یک گواهی امضا که با طرح سامانه ثبت انی در کمتر از یک دقیقه باید اتفاق بیفتد هدر میرود -این خارج از القاب وعناوینی است که مردم  بعضا نثار همکاران شما در دفاتر اسناد رسمی میکنند - به این موضوع مشکلات خود سازمان ثبت احوال کشور را اضافه کنید - در واقع امری به این مهمی با کوچکترین تکانی از سازمان دیگر فرو می ریزد وهیچ کاربردی هم ندارد اگرچه سامانه را به بهترین شاخ وبرگها مجهز کرده باشید 3- اقدام اخیر انتقال پرداختهای صورت گرفته به داخل سامانه حرکت عظیمی خواهد بود که تکمیل کننده گامهای آخرین روند تنظیم سند وتسهیل است فقط ایرادی که اینجا بنظرمی رسد اگر قرار باشد چنین عملی صورت گیرد دیگر چاپ فیش واستعلام که مورد ایراد برخی از بازرسین است معنا ندارد - به عبارت دیگر لازم است خودمان هم با سامانه پیشرفت کنیم نه اینکه تغییربدهیم بدون آنکه بسترهای لازم را در خودمان ایجاد کرده باشیم 4-جناب اقای تویسرکانی یک موضوعی ذهن من سردفتر را در طول سالیان متمادی فعالیت بخود مشغول کرده است " صدور اینهمه "نامه وبخشنامه ها وآیین نامه وغیره وغیره " واقعا ضروری است آند سته از بخشنامه های وقوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی از طریق همین سامانه جهت طی روندی یکسان در تنظیم سند ارسال شود مثلا  مراکز تعویض پلاک علیرغم دستور صریح رئیس قوه قضائیه فعلا وفعلا قصد ندارند از ترویج عدم ثبت سند رسمی دست بکشند وتخلفات عدیده وگسترده این قشر کار را بدانجا رسانده که مردم خودشان مردد بین حق وناحق هستند وجدیدادر مقابل دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته وادعا میکنند دفاترند که در کار مردم خلل وارد میکنند .5- به همه این موارد ادعای پوچ وواهی برخی از ادارات وسازمانها را نیز اضافه فرمائید مثلا آنجایی که قراراست دفترخانه مامور وصول مالیاتهای تامین اجتماعی - سازمان امور مالیاتی - امورات مربوط به بانکها - ادارات "برق - آب وگاز نیز باشد - فرضا بدهی مالیاتی آقای الف چه ارتباطی به تنظیم سند ملک پلاک X باید داشته باشد یا قطعی سیستم سازمان تامین اجتماعی نباید موجب خلل کار ارباب رجوع شود بهتر آنست در قوانین مربوط به این مباحث " فرصت مناسبی جهت پاسخگویی ادارات قرار داده شود تا حداقل بار تکلیف عدم پاسخگویی ناظر به خودشان باشد  - با تقدیم احترام -لطیف فلاحی سردفتر 6 نورآباد دلفان                             نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه چهاردهم آذرماه سال 1396
 با نهایت  تاسف وتاثر همکار عزیزمان خانم  افسانه عزیزی گاوچالی سردفتر اسناد رسمی 168  سرپل ذهاب در  زلزله کرمانشاه  به رحمت خدا رفته اند---  این مصیبت بزرگ را به خانواده محترم  و کانون سردفتران ودفتریاران استان کرمانشاه تسلیت عرض میگوئیم .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1396

 با توجه به بارگزاری بیش از سه هزار نمونه متن مورد استفاده در سامانه ثبت آنی" چنانچه همکاران محترمی نیاز به هر نوع وقسم از اسناد مذکور دارند مورد خواسته شده را جهت بارگزاری اطلاع دهند .ضروری است جهت جلوگیری از بهم ریختگی اسناد در سامانه ورعایت ترتیب به شکل زیر عمل شود :

مثال : سطح اول :سایر انواع اسناد  کد 9

سطح دوم اسناد تعهدنامه کد 92

سطح سوم :تعهد نامه غیر مالی کد923

طریقه زدن کد باید برای این نوع سند   از شماره 92301 شروع وادامه پیدا کند .

 در اسناد تعهد نامه دانشجویی:مثال : سطح اول :سایر انواع اسناد  کد 9

سطح دوم اسناد تعهدنامه کد 92

سطح سوم :تعهد نامه دانشجویی  کد921

وباید انواع این نوع سند از شماره 92101 شروع وادامه پیدا کنند . با این اقدام اسناد تعریف شده در سامانه بر اساس کد از اول به آخرقرار می گیرند . 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متقاضی ......................................... چون  اصل فرم  گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم /  نسخه مربوط به  اداره امور مالیاتی را مفقود نموده ام ضمن اعلام به عدم انجام معامله نسبت به گواهی / فیش  فوق متعهد وملتزم می گردم چنانچه سو استفاده ای از اصل برگه  مفقود شده موصوف بعمل اید واز این جهت ضرر وزیانی متوجه دولت گردد شخصا مسول وپاسخگو وملزم به جبران خسارات وارده هستم ودر صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه واز ارائه ان به مرجع دیگر اعم از دولتی وغیر دولتی خودداری نمایم وهیچگونه ادعا واعتراضی در این زمینه ندارم .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
موسس اموزشگاه علمی آزاد به نمایندگی از موسسه ای كه به ثبت خواهد رسید با اسقاط كافه خیارات ملتزم ومتعهد می گردم كه كلیه مقررات ایین نامه تاسیسات اموزشگاههای علمی ازاد مصوب شورای عالی اموزش وپرورش واصلاحات بعدی  ناظر به ایین نامه را رعایت نموده وچنانچه شخصا از ادامه كار منصرف یا به دلیل تخلفات ویا به جهاتی دیگر امتیازات اموزشگاه لغو گردد وامكان ادامه تحصیل دانش اموزان تا پایان دوره به دلایلی متعذر گردد اداره كل اموزش وپرورش استان لرستان مجاز می باشد نسبت به باقیمانده تعهدات اموزشگاه وتقویم ان به پول رسمی كشور اقدام واز اینجانب مطالبه نماید .
  اینجانب ضامن فوق متعهد  وملتزم می شوم هر موقع اداره كل اموزش وپرورش استان لرستان خسارات وارده از ناحیه متعهد را از  حیث عدم اتمام دوره مربوطه تقویم ومورد مطالبه قرارداد وپرداخت مبلغ مورد مطالبه را از متعهد فوق الذكر مواجه با اشكال یا اصولا غیر مقدور گردد بلادرنگ خسارات مذكور را پرداخت نمایم واداره كل اموزش وپرورش یاد شده برای وصول حقوق خود حق مطالبه وصدور اجراییه علیه هر یك از دو نفر را متضامنا داشته وتشخیص میزان خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد نیز با اداره كل اموزش وپرورش بوده  وقطعی وغیر قابل اعتراض است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد با مشخصات فوق الذكر  كه با استفاده از مزایای ارزی وریالی اعطایی برای فرصت كوتاه مدت تحقیقاتی در رشته ریاضی مقطع دكتری عازم كشور امریكا به مدت 6  ماه از 22/6/1393 می باشم واز مزایای ارزی وریالی فرصت مطالعاتی در خارج / داخل كشور طبق ضوابط ودستورالعمل های مربوطه استفاده خواهم نمود به موجب این سند متعهد می گردم كه تمام تعهدات مندرج در این سند را بطور كامل ومطلوب به انجام برسانم ودر مقام تضمین اجرای مفاد ونیز حسن انجام تعهدات ذیل با لحاظ كردن تمام شرایط ومندرجات این سند مبلغ 200000000 ریال به عنوان حداقل تضمین می سپارم ذكر این مبلغ صرفا به جهت رعایت مقررات ثبتی وانتظامی بوده ومانع از ان نخواهد بود كه خسارات وهزینه های اضافه بر این مبلغ حسب توافق طرفین كه ضمن همین سند انجام شده وبنا به تكلیف مندرج در ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380  وتبصره ان وبخشنامه شماره 31047/ مورخه 1382/11/11  از طریق صدور اجراییه از جانب دفترخانه ویا مراجع قضایی استیفا گردد ضمن عقد خارج لازم متعهد وملتزم می گردم 1-  طبق ضوابط ومقررات وزارت علوم تحقیقات وفناوری ( سازمان امور دانشجویان ) وبا توجه به اعزام دانشجو به خارج از كشور وایین نامه ها وسایر مقررات مربوط در قبال اعطایی تسهیلات ومزایا موضوع ششیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی كوتاه مدت در خارج وداخل كشور وشركت در كنفرانس های علمی در محل ومدت تعیین شده در این سند صرفا به امر تحقیقات علمی اشتغال داشته وكلیه دستورات ومقررات مربوط را رعایت نمایم .
2-  هیچگونه اقدامی كه خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر مقررات جاری كشور باشد بعمل نیاورم وبدون اجازه كتبی وقبلی محل تحقیق خود را بدون كسب موافقت از اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج از كشور تغییر ندهم ودوره تحقیقاتی را كه برای ان اعزام شده ام در محل تعیین شده وظرف مدت مصوب برابر مقررات با موفقیت بگذارنم
3- بعد از اتمام دوره وزمان تعیین شده ومراجعت به كشور در اولین فرصت اداری به اداره كل بورس  وامور دانشجویان خارج از كشور مراجعه وعلاوه بر ارائه گزارش تحقیقات خود نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام نمایم واین شرط را می پذیرم كه تحویل مدرك فارغ التحصیلی دكتری فقط پس از تسویه حساب كامل با اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج امكانپذیر است
4-  به موجب این سند سازمان امور دانشجویان را وكیل قانونی خود در زمان حیات ووصی خود در صورت وفات ونیز مرجع انحصاری برای تشخیص ایفا یا عدم ایفا تعهدات قانونی  وقراردادی میدانم تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم مراجعت به كشور  یا تخلف از مفاد تعهدات موضوع این سند وچگونگی جبران ان بر اینجانب حجت است وسازمان می تواند  به اختیار خود از هر گونه اقدام حقوقی قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود ویا از طریق صدور اجراییه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید وعلاوه بر مطالبه ودریافت معادل ریالی اعضای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت برای مطالبه ودریافت 5  برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت بعنوان خسارت عدم انجام تعهد واحتساب كلیه هزینه های قضایی واجرایی ونیز خسارت تاخیر تادیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت وكلیه خسارات دیگر به تشیخص سازمان اقدام نماید
5-  به محض پایان یافتن مدت تعیین شده به كشور دانشگاه - پژوهشگاه مراجعه  نمایم وعلاو.ه بر اجرای تعهدات مربوط به اموزش رایگان وسایر تعهداتی كه حسب مورد بر طبق قانون مقررات وقراردادها در صورت استفاده از مزایای دیگر بر ذمه اینجانب قرار گرفته است بر اساس ماده 11  قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 5 اردیبهشت 1364  مجلس محترم شورای اسلامی وایین نامه های اجرایی وسایر مقرات مربوطه حداقل دو برابر مدتی را كه در خارج از كشور با استفاده از مزایای ریالی وارزی به تحقیق واشتغال داشته ام در داخل كشور (یا در صورت بورسیه بودن در دانشگاه - پژوهشگاه مربوطه ) خدمت نمایم وچنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نموده ویا پس از شروع بكار به هر علتی از موسسه محل خدمت خود اخراج شوم  وبطور كلی چنانچه بر خلاف هر یك از تعهدات یاد شده عمل نمایم ویا حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ شروع دوره تحقیقات (طبق حكم فرصت مطالعاتی ) به كشور مراجعت ننمایم وتعهدات خود را انجام ننمایم ویا معلوم شود كمتر از 180  روز در كشور محل تحقیق اقامت داشته ام سازمان مذكور حق دارد به شرح بند 4  این سند تعهد علیه اینجانب اقدام نماید .
6- نشانی اقامتگاه اینجانب نشانی مندرج در این سند می باشد وتمام ابلاغ های ارسالی به این محل به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده وچنانچه نشانی خود را تغییر دهم فورا مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند - دانشگاه محل خدمت وهمچنین به اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج اطلاع خواهم داد . در غیر اینصورت كلیه ابلاغها واخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند  ابلاغ قطعی وغیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد .
همچنین مطابق ضوابط ومقررات در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق الذكر اینجانبان " با مشخصات در این یند .
7- با اطلاع كامل از مفاد ولوازم حقوقی تعهدات یاد شده ضمن عقد خارج لازم متعهد می گردیم كه اقای " متعهد " تمام تعهدات فوق را بطور كامل ومطلوب به انجام خواهد رسانید وحسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ ریال تضمین می نماییم واذعان داریم  كه ذكر این مبلغ صرفا به جهت رعایت مقررات ثبتی وانتظامی بوده ومانع از ان نخواهد بود كه خسارت وهزینه های اضافه بر این مبلغ حسب توافق طرفین كه ضمن همین سند انجام شده وبنا به تكلیف مندرج در ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380  وتبصره ان  وبخشنامه شماره 134/310/47  مورخه 1382/11/11   از طریق صدور اجراییه از جانب دفترخانه ویا مراجع قضایی استیفا گردد تخلف از مفاد هر یك از تعهدات فوق الذكر به معنی نقض تعهد شخصی  اینجانبان است ودر این صورت سازمان امور دانشجویا حق دارد وفق بند 4  این سند علاوه بر مطالبه ودریافت معادل ریالی ارزهای دریافتی به بالاترین قیمت روز پرداخت برای مطالبه ودریافت 5  برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت بعنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتسب كلیه هزینه های قضایی واجرایی ونیز خسارت تاخیر تادیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت وكلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید وموجب عقد خارج لازم سازمان امور دانشجویان را وكیل خود در زمان حیات ووصی خود در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز واثبات تخلف از هر یك از موارد فوق وتعیین میزان ارزهای پرداختی وسایر مطالبات وخسارات وهزینه از طرف اینجانب با خود توافق ومصالحه نماید كه در صورت انجام توافق ومصالحه مذكور هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجعی دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت وتعیین وتشخیص  سازمان مذكور در این خصوص قطعی وغیر قابل اعتراض است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
چون ((متعهد فوق الذكر ))  به سمت فروشنده مواد نفتی روستای ...............  تعیین شده است  و به منظور ضبط اموال ودارایی های سازمان  تعاون روستایی شهرستان نوراباد دلفان وشركت ...........  باید تامین و تضمین ابوابجمعی بدهد لذا به تقاضای مشارالیه حاضرشد ((ضامن فوق الذكر ))   ودر  مقابل سازمان  تعاون روستایی شهرستان نوراباد دلفان و سازمان مركزی تعاون  روستایی ایران  وشركت ............ ضمن عقد خارج لازم تعهد نمود هر گاه به علتی از علل خسارتی از ناحیه   فروشنده  به هر ترتیب وصورتی كه باشد متوجه سازمان و شركت مذكور  گردد ویا در ابواب جمعی مشارالیه اعم از نقدی یا جنسی كسری مشاهده گردد ویا قبوض شخصی فروشنده  نامبرده در مقابل وجوه ماخوذه بنام سازمان مذكور ویا شركت فوق بدست اید تا میزان مبلغ مندرج در این سند  به سازمان وشركت  بپردازد وبرای تشخیص ایجاد كسری در ابواب جمعی وی یا ایجاد ضرر وزیان وهر نوع خسارات از ناحیه نامبرده نظریه كتبی هیات مدیره شركت و سازمان مركزی تعاون روستایی ایران متفقا یا تشخیص سازمان مركزی  منفردا (شخصا )وتعاون روستایی منفردا ملاك وماخذ قطعی وغیر قابل اعتراض ایراد واعتراض انان برای صدور اجراییه ومطالبه ودریافت میزان خسارت تا مبلغ مندرج در این سند از متعهد فوق الذكر خواهد بود وهمچنین نامبرده در بالا در ضمن عقد خارج لازم متعهد گردید چنانچه بعلل مذكور در فوق از ناحیه  او خسارتی متوجه  شركت  وسازمان مذكور گردد طبق  نظریه كتبی  هیئت  مدیره  شركت وسازمان مركزی تعاون  روستایی ایران  متفقا  ویا سازمان  مركزی منفردا(شخصا ) تمام  وجوه مورد مطالبه  را فورا در وجه  سازمان مذكوروشركت  بپردازد سازمان مذكور وشركت با تایید  سازمان مركزی تعاون  روستایی ایران  به تنهایی می تواند  برای دریافت خسارت  به هر میزان  بر علیه فروشنده   وتا میزان مبلغ ................. بر علیه متعهد  دیگر این سند  منفرد  او یا متضامنا  اجرائیه صادر و مبلغ  خسارت را دریافت  نماید  صدور اجرائیه  بر علیه یكی  مانع از صدور اجرائیه  بر علیه دیگری نمی باشد  مدت این سند از تاریخ  زیر نامحدود و یا پس از خاتمه خدمت یا عزل فروشنده  از طرف  هیئت  مدیره و  یا كناره گیری  فروشنده   از سمت مذكور در  شركت وسازمان مذكور  وصدور برگ مفاصا  حساب  از اتحادیه  (شركت)  و تائید سازمان  مركزی  تعاون  روستایی ایران  میباشد   .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396

اینجانب متعهد در متن این سند  از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1396 كه تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و دارای دین اسلام می باشم .
 1-  مجرد كه در آزمون پذیرش دكترای تخصصی ( PH.D )مورخ 1396/07/01 در رشته تحصیلی مددكاری اجتماعی   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پذیرفته  شده ام  با اطلاع كامل از مفاد ماده 8 لایحه قانون اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی   ایران و سایر ضوابط و مقررات مربوط و علم و آگاهی كامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آیین نامه های اجرایی آن و سایر ضوابط و مقررات مربوط , متعهد و ملتزم می شوم كه در رشته دكترای تخصصی (PH.D) مددكاری اجتماعی به تحصیل مشغول شوم و موظف هستم در طول تحصیل بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل باشم و طبق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان برسانم و درجه دكترای تخصصی (PH.D) را اخذ نمایم  و مقررات مربوط به دوره دكترای تخصصی (PH.D)  و دانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم و حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از پایان دوره تحصیلی    دكترای تخصصی (PH.D) خود را به حوزه معاونت آموزشی وزارت   بهداشت , درمان و آموزش پزشكی معرفی نمایم و به میزان یك برابر مدت تحصیل تعهد موضوعه را در هر محلی كه وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی (اعم از آموزشی ,پژوهشی , و بهداشتی درمانی ) تعیین می نمایدد انجام دهم .
2-در صورتی كه به دلایل آموزشی , سیاسی و اخلاقی به جز در مواردی كه به علت  بیماری یا تایید شورای عالی پزشكی موفق به ادامه تحصیل نگردم و یا بعد از پایان دوره دكترای تخصصی (PH.D)  به هر دلیلی از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمایم و یا ظرف یك ماه پس از پایان تحصیل خود را به دانشگاه محل استخدام معرفی ننمایم و یا صلاحیت استخدام را نداشته باشم و یا پس از شروع به كار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت نمایم و به طور كلی چنانچه از هر یك ار تعهداتی كه طبق قرارداد برعهده گرفته ام تخلف نمایم متعهد میگردم معادل دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق و مزایای دریافتی را به صورت یكجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به صندوق دولت بپردازم .
3- چنانچه تعهد خدمتی مربوطه را به هر دلیلی به انجام نرسانم , حق دریافت دانشنامه تحصیلی و یا هر گونه گواهی فراغت از  تحصیل را از خود سلب می نمایم وملتزم به پرداخت وجه التزام مقرر در این سند نیز می باشم واین وجه  التزام بدل  از خدمت  نبوده وبدین جهت چنانچه  به خدمت متعهد در محل تعیین شده فوق نیاز نباشد محل خدمت دیگری توسط  وزارت بهداشت  درمان واموزش پزشكی برای شخص متعهد تعیین خواهد شد وملتزم به انجام تعهد در محل تعیین شده بر اساس مندرجات این تعهد نامه می باشم
4-  تشخیص وزارت بهداشت  درمان واموزش پزشكی  راجع به وقوع تخلف  وكمیت وكیفیت  ومیزان هزینه وخسارت قطعی وغیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش اینجانب می باشد وموجب صدور اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند واداره ثبت مربوطه خواهد بود .
5- چنانچه نشانی خود را تغییر دهم باید فورا مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم كنند سند وهمچنین  وزارت مذكور اطلاع دهم والا ارسال  كلیه ابلاغ ها واخطاریه  ها   به محل  تعیین شده در این سند ابلاغ قانونی تلقی می شود .
 ضمنا  آقای.................................... ضمانت نمودند به بطور تضامنی  كه مسئول اجرای تعهدات مالی متعهد اصلی می باشند واقرار نمودند  علاوه بر تعهداتی كه متعهد  اصلی به شرح مذكور  در  فوق تقبل نموده  خسارتی كه وارد نموده از اموال خود بر ایم ودر  صورت تخلف   متعهداصلی  از مفاد این سند وزارت مذكور حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضایی وبدون هیچگونه تشریفات ویا اعلام به دفترخانه تنظیم كننده  سند مورد تخلف از طریق  صدور اجرائیه نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام  نماید .

6- تشخیص وزارت مزبور نسبت به وقوع تخلف از تعهدات وكیفیت و كمیت ارقام فوق ومیزان هزینه های مصروفه وخسارات وارده قطعی وغیر قابل اعتراض ومورد پذیرش امضا كنندگان این سند می باشد وموجب صدور اجرائیه از طریق اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم كننده سند خواهد بود ومتعهد وضامنین وی حق هر گونه اعتراض را از خود سلب  نمودند وتعهد امضا كنندگان در قبال دولت تضامنی است ودانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی  یا وزارت بهداشت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی  می تواند بدون مراجعه قضایی علیه  هر یك از نامبردگان  ویا در ان واحد علیه هر دوی انان اجرائیه صادر وعملیات اجرایی  ثبتی  را به منظور وصول  مطالبات وخسارات تعقیب نماید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق الذكر  كه ............................... می باشم خدمت نظام وظیفه خود را انجام داده ام و  از نظر خدمت قانون خدمت پزشكان وپیرا پزشكان  معاف هستم و از نظر تاهل نیز مجرد می باشم در دوره آزمون پذیرش دكترای تخصصی (پی اچ دی) مورخ 96/3/4 در رشته تحصیلی بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران پذیرفته شده ام و با اطلاع كامل از مفاد ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7و 8 قانون تامین وسایل وامكانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسایر ضوابط ومقررات مربوط وعلم وآگاهی كامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آیین نامه های اجرایی آن وسایر ضوابط ومقررات مربوط ,متعهد وملتزم می شوم كه :
1- در رشته دكترای تخصصی(پی اچ دی) بیوشیمی بالینی به تحصیل مشغول شوم وموظف هستم در طول تحصیل بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل باشم وطبق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان برسانم ودرجه دكترای تخصصی( پی اچ دی) را اخذ نمایم ومقررات مربوط به دكترای تخصصی ( پی اچ دی) ودانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم وحداكثر ظرف مدت یك ماه پس از پایان دوره تحصیلی دكترای تخصصی (پی اچ دی) خود را به حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشكی معرفی كنم وبه میزان یك برابر مدت تحصیل تعهد موضوعه را در هرمحلی كه وزرات بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی (اعم از آموزشی وپزوهشی وبهداشتی و درمانی انجام دهم.
2- در صورتی كه به دلایل آموزشی ,سیاسی واخلاقی به جز در مواردی كه به علت بیماری یا تائید شورایعالی پزشكی   موفق به ادامه تحصیل نگردم ویا بعد از پایان دوره دكترای تخصصی (پی اچ دی) به هر دلیلی از انجام تعهد فوق الذكر      استنكاف نمایم ویا ظرف یك ماه پس از پایان تحصیل خود را به دانشگاه محل استخدام معرفی ننمایم ویا صلاحیت استخدام را نداشته باشم ویا پس از شروع به كاربه هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم ویا ترك خدمت كنم وبه طور كلی چنانچه از هریك از تعهداتی كه طبق این قرارداد برعهده گرفته ام تخلف نمایم .متعهد می گردم معادل دو برابر شهریه وهزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق ومزایای دریافتی را به صورت یكجا وبدون هیچگونه قید وشرطی به صندوق دولت بپردازم .
3- چنانچه تعهد خدمتی مربوطه را به هر دلیلی به انجام نرسانم،حق دریافت دانشنامه تحصیلی ویا هر گونه گواهی فراغت از تحصیل را از خود سلب می نمایم وملتزم به پرداخت وجه التزام مقرر در این سند نیز می باشم واین وجه التزام بدل از  خدمت نبوده وبدین جهت چنانچه به خدمت متعهد در محل تعیین شده فوق نیازنباشد محل خدمت دیگری توسط وزرات بهداشت برای شخص متعهد تعیین خواهدشد وملزم به انجام تعهد درمحل تعیین شده بر اساس مندرجات این تعهد نامه می باشم.
4- تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی راجع به وقوع تخلف وكمیت وكیفیت ومیزان هزینه وخسارت قطعی و غیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش اینجانب می باشد وموجب صدور اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند  واداره ثبت مربوط خواهد بود.
5- نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج دراین سند می باشد، و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل ،به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده ،وچنانچه نشانی خود را تغییر دهم باید فورا" مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند وهمچنین وزارت مذكور اطلاع دهم والا ارسال كلیه كلیه ابلاغ ها واخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قانونی تلقی می شود .
آقای ....................... با مشخصات در این سند ضمانت نموده به طور تضامن كه مسئول اجرای تعهدات مالی متعهد اصلی است واقرار نمود علاوه بر تعهداتی كه متعهد اصلی به شرح مذكور در فوق تقبل نموده متعهد وملتزم می باشد كه از عهده كلیه دیون وقروضی كه ممكن است متعهد به موسسه محل نحصیل یا موسسه وابسته به آن داشته وبا خساراتی كه وارد نموده باشد از اموال خود برایم ،ودرصورت تخلف متعهد اصلی از مفاد این سند وزارت مذكور حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضایی وبدون هیچگونه تشریفات ویا اعلام به دفتر خانه تنظیم كننده سند درمورد تخلف ،از طریق صدور اجرائیه نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام نماید..تشخیص وزارت مزبور نسبت به وقوع تخلف از تعهدات وكیفیت وكمیت ارقام فوق ومیزان هزینه های مصروفه وخسارات وارده قطعی وغیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش امضاء كنندگان این سند می باشد و موجب صدور اجرائیه از طریق فترخانه تنظیم كننده سند خواهد بود ومتعهد وضامن وی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودند وتعهد امضاء كنندگان درقبال دولت تضامنی است ودانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی یا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی علیه هریك از نامبردگان ویا درآن واحد علیه هر دوی آنان اجرائیه صادر وعملیات اجرایی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت وخسارات تعقیب نماید.نظر به اینكه مقرر گردیده ، اینجانب  سید رضا حسینی فرد فارغ التحصیل مقطع كارشناسی ارشد  رشته  بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی    ایران كه در آزمون دكترای تخصصی مورخ1396/03/04 در رشته تحصیلی بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی   تهران پذیرفته شده ام ، با هزینه دولت در مقطع و رشته یاد  شده تحصیل نمایم ،  برابر مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا ، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم هستم   :  . در رشته بیوشیمی بالینی تحصیل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان رسانده ، درجه دكتری  تخصصی  را در رشته مذكور اخذ نمایم و كلیه مقررات مربوط به دوره آموزشی و دانشگاه محل تحصیل را رعایت كنم و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و دانشگاه  تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم  و حق تغییر رشته را از خود ساقط می كنم  .
2. بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به مركز امور هیات علمی  وزارت بهداشت معرفی كنم  و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به میزان  1 برابر مدت تحصیل  ، در هر محلی كه وزارت یاد شده تعیین كند ، خدمت نمایم.
3. در صورتیكه به دلایل آموزشی ، سیاسی، و اخلاقی و غیره  ، موفق  به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل ، خود را به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی   تهران  معرفی نكنم ، یا به محل تعیین شده از سوی دانشگاه علوم پزشكی تهران و یا وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نكنم ، و یا صلاحیت اشتغال به كار نداشته باشم و یا پس از شروع به كار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت كنم و به طور كلی چنانچه از هریك از تعهداتی كه طبق این قرارداد  (و مقررات مربوط  ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ، متعهد می شوم دو برابر كلیه هزینه های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل  (از جمله هزینه های تحصیل ، اسكان ، حقوق و مزایای پرداختی ،  كمك هزینه تحصیلی ) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یكجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم   .تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، كیفیت و كمیت و میزان هزینه ها و خسارات ،  قطعی و غیر قابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود . تبصره 1: خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند  علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت ، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگری كه بعداً تعیین شود ) را مطالبه نماید .  تبصره 2: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصیلی از جمله ریزنمرات  نخواهد گردید و ارائه مدارك یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امكان پذیر است  .
4: از آنجاكه اعطای دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امكان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد  .همچنین تا اتمام تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید  .
 5: طرف تعهد در این سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی است  .بنابراین موافقت دانشگاه با خرید تعهد یا استعفای اینجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی همواره حق دارد انجام اصل تعهدات در محل تعیین شده در سند و یا در هر محل دیگری را كه صحیح می داند از اینجانب درخواست نماید  .
6: ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین  میزان خسارت و وصول آن ، وكیل ،  و در صورت فوت  ، وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا  مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت  .در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه های مذكور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود .
7: نشانی اقامتگاه اینجانب ،  نشانی مندرج در این سند می باشد ، و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل ، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده ، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی اطلاع خواهم داد ، و الا ابلاغ كلیه اوراق و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند  قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد  .
 به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند آقایان  سید حسین حسینی فرد و اسدالله ملائی یارولی با آگاهی كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج لازم و بر مبنای ماده10 قانون مدنی متعهد می شویم كه  تعهدات فوق الذكر دانشجو ، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می شویم ، چنانچه دانشجوی مذكور ، به تعهدات خـود  به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر یك از تعهدات فوق تخلف كند و منظور وزارت بهداشت ، عملی نشـود ،   نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و وزارت بهداشت ، حق دارد ، بدون هیچ گونه تشریفات ، به صرف اعلام به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر یك از تعهدات فـوق ، از طریق صـدور اجراییه     دو برابـر  هزینه های انجام شده بابت دانشجو  (به شرح فوق  ) به علاوه كلیه خسارات وارده را ، از امـوال اینجانبان راسـاً    استیفا كند و ضمن عقد خارج لازم ، وزارت بهداشت را وكیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممـات قـرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هر یك از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه ها و خسارات و مطالبات از طـرف  اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجـع دیگر    برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذكور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه خواهد بود  .وزارت مذكور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی های اینجانبان وصول كند و اینجانبان متضامناً در برابر وزارت مذكور متعهد بـه انجـام تعهـدات فـوق و     جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم  .
 تبصره  :تعهد و مسئولیت ضامنان با یكدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات منـدرج  در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً  علیه هـر  یك از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجراییه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول  مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید   .این قـرارداد بـر مبنای ماده 10قانون مدنی  بین طرفین قرارداد منعقد شده وبین طرفین لازم الاتباع است  .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق  كه ازمحل تسهیلات قرض الحسنه بانكها كه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار داد ه شده  استفاده نموده و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مذكور و نیز نحوه محاسبه كارمزد مورد مطالبه بانك كاملا مطلع می باشم ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم پس از اتمام تحصیل وقبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی،اوراق اقساط باز پرداخت تسهیلات ووام شهریه را دریافت نموده ومطابق تاریخ سرسید هر قسط ومقررات صندوق رفاه دانشجویان نسبت به بازپرداخت ان اقدام وكارمزد مورد مطالبه بانك را نیز بلافاصله پس از اتمام تحصیل یا بصورت اقساط پرداخت نمایم  همچنین متعهد می شوم در صورت عدم فراغت (انصراف "ترك تحصیل "اخراج )تسهیلات دریافتی وكارمزد مربوطه را بصورت اقساط با سررسید تعیین شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان كه طبق دستورالعمل نحوه پرداخت وبازپرداخت تسهیلات ووام شهریه دانشجویان مصوب هیات امنای صندوق مذكور می باشد بازپرداخت نمایم  صندوق  مذكور می تواند  از طریق  دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب ووصو ل اصل وكامرزد وهزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزان كه راسا تشخیص وبه دفتر خانه اعلام نماید ، اقدام كند .
ضامن  فوق الذكر   با اطلاع كامل از تعهداتی كه متعهد فوق الذكر این سند بابت دریافت تسهیلات   صندوق رفاه دانشجویان وام شهریه ثبت نام ویا خوابگاه در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ،درمان واموزش پزشكی دارد   ودر این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت ان گردیده ، ضمن عقد خارج لازم ( متعهد وملتزم میشوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند ، به محض اعلام و تشخیص صندوق رفاه دانشجویان كلیه بدهی متعهد فوق  ومطالبات ان صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم  مسولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان  تضامنی است و صندوق مزبور می تواند برای هر یك از نامبردگان و یا در ان واحد برای هر دوی انها تقاضای صدور اجراییه نماید به هر حال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفتر خانه نسبت به میزان بدهی   جهت صدور اجراییه برای  متعهد و ضامن قاطع و لازم الاجرا بوده و غیرقابل اعتراض است. تذكر 1- در صورت فوت ضامن متعهد به معرفی ضامن جدید می باشم 2- در صورت تغییر نشانی محل سكونت ،اعلام نشانی وشماره تلفن جدید به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق   كه از تسهیلات  صندوق رفاه دانشجویان و نیز تسهیلات سایر شركتها و مراكز خرید بصورت لیزینگ و با معرفی صندوق مذكور استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهم نمود و همچنین از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مذكور و نیز نحوه پرداخت كارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذكور كاملا مطلع می باشم ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی اوراق اقساط باز پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان را اخذ نموده و مطابق تاریخ سررسید هر قسط و مقررات صندوق مذكور نسبت به بازپرداخت ان و كامزد طبق ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایم و نیز متعهد می شوم كه تسهیلات دریافتی بصورت لیزینگ را طی دوران تحصیل بصورت اقساط و مطابق تاریخ سررسید هر قسط بر اساس شرایط و ضوابطی كه كاملا از ان متعهد اگاه می باشم پرداخت نمایم همچنین متعهد می شوم در صورت عدم فراغت (انصراف "ترك تحصیل "اخراج )ازتحصیل و نیز در صورت تاخیر بیش از سه بار متوالی در بازپرداخت اقساط كلیه بدهی را بصورت یكجا مسترد نمایم صندوق مذكور می تواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب برای وصول اصل بدهی و كارمزد طبق ضوابط و نیزهزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزانی كه راسا تشخیص و به دفترخانه اعلام نماید اقدام كند همچنین صندوق رفاه دانشجویان می تواند برای وصول مطالبات خود از كلیه راهكارها و شیوه های كه صلاح بداند استفاده نماید چنانچه نشانی خود را تغییر دهم مراتب را فورا به دفترخانه تنظیم كننده سند و همچنین به صندوق رفاه دانشجویان اطلاع خواهم داد در غیر این صورت كلیه ابلاغات و اخطاریه ها  به محل تعیین شده در این تعهد نامه قطعی است.
ضامن   فوق الذكر با اطلاع كامل از تعهداتی كه متعهد فوق الذكر این سند بابت دریافت تسهیلات در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارد ودر این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت ان گردیده است ضمن عقد خارج لازم (انعقاد یافته شفاهی با صندوق رفاه دانشجویان )متعهد وملتزم میشوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند به محض اعلام و تشخیص رفاه دانشجویان كلیه بدهی متعهد فوق الذكر را ومطالبات ان صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم  مسولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان  تضامنی است و صندوق مذكور می تواند برای هر یك از نامبردگان و یا در ان واحد برای هر دوی انها تقاضای صدور اجراییه نماید.
به هر حال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفترخانه اسناد رسمی و مراجع قضایی نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجرائیه و اقدام قانونی علیه متعهد و ضامن ,قاطع و لازم الا جرا بوده و غیر قابل اعتراض است.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
متعهد: با مشخصات فوق الذكر  كه از  انواع تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان   استفاده نموده واز مفاد ایین نامه نحوه استفاده از تسهیلات رفاهی صندوق مذكور وكلیه دستورالعمل های مربوط ونیز نحوه دستور العمل نحوه محاسبه كارمزد تاخیر بازپرداخت تسهیلات دانشجویی كاملا مطلع می باشم  - ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم پس از اتمام تحصیل وقبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی اوراق اقساط بازپرداخت  وام   را دریافت نموده ومطابق تاریخ سررسید هر قسط  نسبت به بازپرداخت ان اقدام   نمایم -    همچنین متعهد می شوم در صورت  انصراف "ترك تحصیل "اخراج )ازموسسه محل تحصیل ونیز در صورت تاخیر بیش از سه بار متوالی در باز پرداخت اقساط كلیه بدهی را بصورت یكجا مسترد نمایم – همچنین متعهد به باز پرداخت یكجای ودیعه مسكن دریافتی ونیز هزینه دیركرد تخلیه خوابگاه دانشجویی پس از قطع یا فراغت از تحصیل می باشم - صندوق مذكور می تواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب برای وصول اصل   كارمزد تاخیر بازپرداخت   و نیزهزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزانی كه راسا تشخیص و به دفترخانه اعلام نماید اقدام كند   ضامن  با مشخصات فوق با اطلاع كامل از تعهداتی كه متعهد فوق الذكر این سند بابت دریافت تسهیلات  درقبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری دارد ودر این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت ان گردیده است ضمن عقد خارج لازم متعهد وملتزم میشوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند به محض اعلام و تشخیص رفاه دانشجویان كلیه بدهی متعهد فوق الذكر را ومطالبات ان صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم  مسولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان  تضامنی است و صندوق مذكور می تواند برای هر یك از نامبردگان و یا در ان واحد برای هر دوی انها تقاضای صدور اجراییه نماید - در صورت فوت ضامن متعهد به معرفی ضامن جدید می باشمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
پیرو قرارداد فروش اقساطی شماره 11663/4688 مورخه 11/06/1391موضوع سند رهنی رسمی شماره 8653 مورخه 1391/06/11  تنظیمی دفترخانه 6  با توجه به تقاضای اقای رامین مرادی (فروشنده ) مبنی بر انتقال مانده بدهی وتعهد قرارداد مذكور به خانم مهتاب مرادی (خریدار ) این قرارداد به منظور جایگزینی بدهكار سند فوق الذكر بین
 الف :اقای رامین مرادی با مشخصات در این سندكه در این قرارداد " بدهكار قبلی " نامیده می شود از یكطرف و
ب: خانم مهتاب مرادی با مشخصات در این سند كه در این قرارداد " بدهكار جدید " نامیده می شود  از طرف دیگر
ج: بانك مسكن شعبه نوراباد دلفان با كد 1769  به نشانی نوراباد دلفان بلوار شهید بهشتی به نمایندگی اقای علی عباسی كه در این قرارداد بانك نامیدئه می شود منعقد وطرفین متعهد به انجام مفاد ان گردیده اند .
ماده 1:نظر به اعلام موافقت بانك مسكن شعبه نوراباد دلفان با انتقال ششدانگ پلاك ثبتی مورد معامله به بدهكار جدید وی ضمن اعلام اطلاع كامل از مفاد وشروط و تعهدات وپرداخت اقساط بدهی ان در سررسید مقرر را بدون قید وشرط تعهد وقبول نمود واقرار نمود از تاریخ تنظیم  قرارداد / سند رهنی فوق الذكر تاكنون در وضعیت عرصه واعیانی پلاك مورد وثیقه هیچگونه تغییری كه منجر به كاهش ارزش واحد مسكونی یا افزایش تعهدات وبدهی مترتب بر ان شده باشد ایجاد نشده است.
ماده دو :"در اجرای "قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانك مسكن از  محل  حقوق و دریافتی های بدهكاران مصوب 1361بدهكار جدید قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانك می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای كسر اقساط و بدهی معوق از  حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب   حق  هرگونه ادعا واعتراض بدهكار جدید دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.
 ماده 3-  اقامتگاه طرفین قرارداد همان است كه در این قرارداد درج گردیده است چنانچه یكی از طرفین محل خود را تغییر دهد باید موضوع را به طرف دیگر ابلاغ كند وتا وقتی كه تغییر اقامتگاه با نشانی دقییق محل اقامت كتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد كلیه مكاتبات ومراسلات وابلاغیه ها واخطاریه های اجرایی وغیره به نشانی كه در این قرارداد قید شده ارسال گردیده وابلاغ شده تلقی خواهد شد
ماده 4- سایر مواد وقیود وشرایط مندرج در قرارداد - سند فوق الذكر كماكان بقوت واعتبار خود باقی ولازم الاجرا بوده وشامل این قرارداد نیز بوده ومشمول بدهكار جدید وضامنین این متمم قرارداد نیز می باشد واین قرارداد جز لاینفك قرارداد سند فوق الذكر می باشد
ماده 5-  كلیه هزینه های مترتب بر تنظیم وثبت این قرارداد  از جمله حق الثبت وحق  التحریر  وغیر ه بر عهده وذمه بدهكار استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
•  (مدیر عامل ) بعدالحضور در كمال صحت وسلامت جسمی  وعقلی اقرار  رسمی و شرعی وقانونی نمودند كه همزمان با مدیر عاملی شركت  مورد تقاضا برای تاسیس   مدیر عاملی هیچ شركت دیگری را بر عهده ندارم وچنانچه هر زمان خلاف این ادعا به اثبات برسد اداره ثبت استان لرستان  مجاز ومختار است برابر مقررات با اینجانب برخورد نماید  بازرسین شركت    نیز  اقرار  رسمی و شرعی وقانونی نمودند كه اینجانبان هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی وسببی با مدیر عامل ویا مدیران شركت فوق الذكر تا درجه سوم از طبقه اول ودوم ندارند وخود ویا همسرانشان نیز از مدیر عامل شركت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند - وچنانچه هر زمان خلاف این ادعا به اثبات برسد اداره ثبت استان لرستان  مجاز ومختار است برابر مقررات با اینجانب برخورد نماید *    اعضا هیات مدیره  بعدالحضور در كمال صحت وسلامت جسمی  وعقلی اقرار  رسمی و شرعی وقانونی نمودند كه در هیچ یك از ادارات وسازمانهای دولتی ووابسته به دولت اشتغال نداشته ونداریم   وچنانچه هر زمان خلاف این ادعا به اثبات برسد اداره ثبت استان لرستان  مجاز ومختار است برابر مقررات با اینجانب برخورد نماید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
مشخصات ضامن :
 اینجانب  " با مشخصات قید شده در این برگه "متعهد می گردم چنانچه دواطلب استخدام با مشخصات ذیل :
نام ونام خانوادگی ........................................ فرزند ..................................... متولد..................................... شماره شناسنامه ..................................... كد ملی ................... صادره از ...................................  موجب بروز هر گونه خسارت (موارد اشاره شده در برگ تعهد خدمتی )به نیروی انتظامی در طول خدمت خود (اعم از اموزش " پیمانی ورسمی )گردد طبق برآورد اعلامی از سوی مراجع ذیربط در ناجا جبران زیان وارده را خواهم  نمود .
 تبصره : مراجعه به دواطلب "مانع رجوع به ضامن جهت اخذ خسارت نبوده وتعهد متعهدین  در قبال نیروی انتظامی تضامنی است وناجا اختیار دارد به هر یك از انان ( انفرادی یا جمعی )جهت استیفای حقوق خود مراجعه نماید .
 گواهی امضا توسط دفترخانه اسناد رسمی :
بدین وسیله صحت امضا ضامن فوق را گواهی نموده ومراتب در دفتر  الكترونیك دفتر اسناد رسمی 6  دلفان ثبت گردید .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
بدینوسیله اینجانبان امضاء كنندگان ذیل با اطلاع كافی و كامل از وضعیت مالی و مــعـیشتی آقـــای/ خـــانم  .............................................   فرزند................. كه ملزم به پرداخت مبلغ.................................. ریال بابت.....................................می باشد با اتیان سوگند به خداوند متعال شهادت می دهیم كه نامبرده فاقد هر گونه دارایی و مالی جهت ادای دیون خود می باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعی و اخروی آن آگاهی كافی داریم .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
مخصوص گواهی انحصار وراثت  (طبقه اول)
ماده 9-قانون انحصار وراثت –هرگاه معلوم شود كه مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا به علم به وجود وراثی غیر از خود تصدیق بر خلاف حقیقت كرده است كلاهبردار محسوب وعلاوه بر ادای خسارت به مجازاتی كه به موجب برای این جرم مقرر است محكوم خواهد شد.
 به گواهی می طلبم خانمها واقایانی را كه اگاه هستند شادروان................................................................................. در تاریخ .........................................در شهر نوراباد دلفان اخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است وهنگام فوت :
ورثه  وی عبارتند از :
  ووراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد ودر موقع فوت مذهب متوفی شیعه جعفری بوده ودارایی او كمتر / بیشتر از مبلغ ده میلیون ریال بوده است اطلاعات خود را در برگ بنویسید .                                                                                                                                                                                                   
 **  گواهان  با مشخصات در این برگه  كه با خانواده متوفی فوق الذكر از نزدیكان اشناهستیم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته وبازماند گان او نداریم وفاقد محكومیت كیفری می باشیم خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می كنیم كه جز به راستی چیزی ننویسیم وبا علم به مقررات ومجازات گواهی دروغ بشرحی كه در پشت این ورقه نوشته شده است والتزام به مراتب بالا را كلا گواهی می كنیم 0     
 نمونه امضا گواهان كه در دفتر الكترونیك دفتر اسناد رسمی شماره 6  دلفان به ثبت رسیده است مورد گواهی است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق الذكر متقاضی تسهیلات اشتغال وخودكفایی از كمیته امداد امامخمینی (ره) نوراباد  دلفان به شماره پرونده ............... می باشم واقرار می نمایم   كه ازمقررات  وشرایط اعطای تسهیلات اشتغال وخودكفایی كمیته امداد امام خمینی (ره) كاملا آگاهی داشته وتمامی موارد را قبول نموده ومتعهد می گردم  كل مبلغ دریافتی را جهت فعالیت در رشته شغلی دامپروری با رعایت شرایط ذیل هزینه نمایم وطی مدت زمان تعیین شده ومطابق با دستورالعمل های جاری امداد به خود كفایی بدهم .
1- متعهد می گردم در صورت مراجعه كارشناسان اشتغال وخود كفایی كمیته امداد ضمن شناسایی آنان شرایط بازدید ازشغل مورد نظر را فراهم آورده وهیچگونه ممانعتی در بازدید ازطرح ایجاد ننمایم .
2- متعهد میگردم تسهیلات دریافتی را ضرفا در رشته وحرفه فوق الذكر استفاده نمایم .
3-  متعهد می گردم قبل از هر گونه تغییر حرفه یا تبدیل وسایل كار دارایی ها وامكانات  امداد را مطلع نموده وپس از اخذ موافقت كتبی كمیته امداد با هماهنگی  با كارشناسان آن نهاد اقدام نمایم .
4- متعهد میگردم  راهنمایی ها وتوصیه های ارایه شده از طرف كارشناسان امداد را پذیرفته  وبه ان ها عمل نمایم .
5-  متعهد می گردم در صورت عدم توانایی وادامه فعالیت در حرفه فوق موضوع را كتبا به واحد اشتغال وخود كفایی كمیته امداد اطلاع داده وبر اساس تصمیم آن نهاد اقدام نمایم .
6-  متعهد می گردم كه طرخ خود را در مكان مناسبی كه مورد تایید واحد خود كفایی كمیته امداد بوده دائر نموده وهر گونه تغییر وجابجایی محل سكونت ویا محل اجرای طرح را ظرف مدت 48 ساعت به واحد اشتغال وخود كفایی مدیریت شهرستان اطلاع دهم .
7- متعهد می گردم كلیه مقررات كمیته امداد  خمینی (ره)وبانك مربوطه ومفاد این تعهد نامه را رعایت نمایم .
8- متعهد می گردم از هر گونه واگذاری ابزار " تجهیزات وسرمایه به افراد غیر خودداری نمایم .
9-  متعهد می گردم هر شش ماه یكبار وضعیت طرح را به روش تعیین شده (خود اظهاری )اعلام نمایم .
10-  متعهد میگردم در صورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر  علاوه بر برگشت كل مبلغ مبلغ كل مانده وام دریافتی تمامی خساراتی را كه به تشخیص كارشناسان امداد از اجزای طرح به امداد وارد شده را جبران نمایم .
این تعهد نامه توسط متعهد فوق الذكر در دفتر اسناد رسمی شماره 6  دلفان تنظیم وبه امضای متقاضی رسیده است . صحت امضای وی مورد گواهی استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396

امروزه اکثر  کشورها به خاطر حفظ وحدت خانواده قبول دارند که زن وشوهر باید دارای یک تابعیت باشند بنابراین اگر زنی ومردی می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند دارای دو تابعیت مختلف باشند معمولا تابعیت مملکت متبوع شوهر بر زن تحمیل می شود .

 در قانون مدنی ایران بند 6  ماده 976  مقرر شده است : هر زن تبعه خارجی که شوهر  ایرانی اختیار کند  تبعه ایرانی محسوب می شود بنابراین اراده زن هیچگونه تاثیری در این خصوص ندارد .

 از بند 6  ماده ی 976  این طور استنباط می گردد که ازدواج باید بصورت قانونی واقع شود وزن مادامی که رابطه زوجیت با مرد ایرانی را دارا است ایرانی محسوب شده ومثل یک ایرانی حق برخورداری از اموال غیر منقول را داراست - در صورت فوت وطلاق باز هم زن ایرانی است اما حق دارد با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه وارائه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود بازگردد - چنانچه همین زن پس از انحلال ازد واج وبا تقاضای خود تبعه خارجه شود مانند سایر خارجیان حق داشتن اموال غیر منقول را ندارد مگر در حدودی که این حق به خارجیان داده می شود .

اما قانون ایران در ماده 987  در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی دیدگاه دیگری دارد : زن ایرانی که با تبعه خارجی  مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه ایرانی تحمیل گردد .در صورت طلاق یا فوت شوهر کافی است  زن درخواست خود را به انضمام  سایر مدارک ومستندات به وزارت امور خارجه تقدیم نماید تا تابعیت ایرانی زن با جمیع امتیازات وحقوق به وی بازگردانده شود .

 بنابراین ملاحظه می گردد که قانون ایران  برای زنانی که به زوجیت مرد ایرانی در ایند وحدت تابعیت را قبول داشته وبه اجبار قانون ایران انها را ایرانی محسوب داشته در حالیکه برای دختران ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می کنند مستقل بودن تابعیت ایرانی زن را قبول داشته مگر انکه قانون کشور خارجی به اجبار تابعیت شوهر خارجی را بر زن ایرانی تحمیل نماید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه ششم خردادماه سال 1396


( کل صفحات : 15 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات