پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟


دراجرای ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب  1389وماده 2آیین نامه اجرائی آن  ، قراردادپیش فروش با رعایت مقررات مندرج درمواد دو و6و7 و8 وتبصره آن ونیزمواد 11 و12 و14 و16 و20 این قانون وبا شرایط ذیل بین پیش فروشنده وپیش خریدار (بامشخصات فوق الذكر ) منعقد وطرفین با توافق كامل  نسبت به اجرای كلیه مفاد ومندرجات آن متعهد وملتزم شرعی وقانونی شدند.
موضوع قرارداد – عبارت است ازپیش فروش .......................  بامشخصات ثبتی فوق به انضمام انباری و پاركینگ و.........مشتمل برتعداد...اتاق و............... ودارای آسانسور،محوطه مشاعی وفضای سبزو (هرنوع حقوق ازتفاقی ومحدودیت های سند مالكیت وملك درج شود).................................... واقع در (مشخصات كامل محل وقوع ملك ).............................با كاربری ........................كه درمجموعه ............بلوك ......احداث می شود ومساحت كل عرصه محل اجرای مجموعه بالغ بر........مترمربع با كاربری ............ و مساحت كل زیر بنای مجموعه ای كه واحد موضوع این قرارداد درآن ساخته می شود نیز بالغ برحدود ......مترمربع با تعداد ....بلوك وتعداد....طبقه با نمای ............و با اسكلت .......وسقف .................با سیستم سرمایش ..........وسیستم گرمایش ..............وبامصالح ساختمانی شامل (نوع مصالح هرقسمت به تفكیك قید شودیا به منضمات قرارداد ارجاع داده شود )....................................احداث می شود وسایراوصاف ومشخصات آن بشرح پروانه ساخت وشناسنامه ساختمان وطبق نقشه های اجرائی است كه جزء لاینفك این قرارداد بوده وطرفین نیزنسبت به كلیه اوصاف وحدود وحقوق آن علم واطلاع كامل دارند.(ماده 2 قانون )
مبلغ ویا عوض قراردادی- بهای هرمتربع ملك موضوع این قرارداد مقطوعا"............ ریال است كه كل مبلغ تقریبی نیزبالغ بر.....................ریال خواهد بود. كه مبلغ ..........ریال همزمان با امضاء ‌این قرارداد به پیش فروشنده پرداخت ونامبرده اقراربه دریافت نمود. بقیه مبلغ قرارداد نیز طی..........قسط بموجب  قبوض اقساطی شماره ..........تا.............. پرداخت خواهد شد .ضمنا ده درصد مبلغ كل قرارداد نیزهمزمان باانتقال رسمی وقطعی دردفتراسنادرسمی به پیش فروشنده پرداخت خواهد شد.(مواد دوویازده قانون)
تذكر-  ملاك محاسبه نهائی مساحت وقیمت بارعایت ماده 7قانون پیش فروش ،صورتمجلس تفكیكی خواهد بود.(ماده هفت آیین نامه اجرائی قانون )
مدت اجرای قرارداد – از تاریخ ..............لغایت .................به مدت ..........................خواهد بود .
تائیدات وتعهدات طرفین
1-    طرفین قرارداد اذعان و اقرار دارند كه نسبت به موضوع قرارداد و كلیه شرایط آن و اوصاف وحدود وحقوق ملك موضوع قرارداد اشراف و علم و اطلاع كامل داشته و بطور كلی هیچ موضوع مبهمی باقی نمانده تا بعدا" بتوانند متعذر به عدم اطلاع ویا جهل به موضوع یا شرایط بشوند.
2-    پیش فروشنده تائید نمود كه درانعقاد این قرارداد واجرای مفاد آن سود مورد نظرخود وتمام هزینه های ناشی ازآن وكلیه جوانب امروشرایط اقتصادی واجرائی را درنظرگرفته ودرنتیجه حق مطالبه  هرنوع وجه اضافه ، مابه التفاوت ، تعدیل قیمت ویا تجدید نظردرمبلغ قرارداد ، ویا عوض قراردادی را ازخود سلب وساقط نمود.
3-    پیش فروشنده اذعان نمودكه ازكلیه قوانین ومقررات مربوط به كارو تامین اجتماعی،بیمه ، مالیاتها ،عوارض ودیگرقوانین ومقررات مرتبط كه تا تاریخ این قرارداد معمول ومجرا بوده است كا ملا مطلع  بوده ومتعهد است كه همه آنها رارعایت كند. درهرحال مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یادشده ونیزمقررات ودستورالعمل های حفاظت فنی وبهداشت كار،ونیزمقررات مربوط به صدورآگهی پیش فروش ویا ساخت واحدهای آپارتمانی و ایفای هرنوع تعهدات درقبال مراجع صادركننده پروانه وسایرمراجع قانونی بدون قید وشرط برعهده وی خواهد بود.
4-    پیش فروشنده متعهد وملتزم شد كه حداكثرتاتاریخ ...............نسبت به اجرای مورد قرارداد وفق پروانه ساختمانی وشناسنامه فنی ونقشه های اجرائی اقدام نموده و ملك موضوع پیش فروش رابه خریدارتسلیم نماید .ملاك تسلیم مورد قرارداد، قبض اقساطی شماره ................می باشد .همچنین پیش فروشنده متعهداست درتاریخ ...................ضمن حضور دردفتراسناد رسمی شماره ................بادردست داشتن كلیه اسناد ومدارك ومفاصاحساب های لازم، نسبت به انتقال قطعی ورسمی ملك موضوع قرارداد به نام پیش خریدار اقدام نماید. به منظورتضمین اجرای این تعهد ،قبض اقساطی شماره ........صادروبه به پیش خریدارتسلیم شد.ضمناپیش خریدارنیزمتقابلا بااطلاع ازمواعد مقرر ،متعهد وملتزم شدكه درمهلت های یادشده نسبت به تحویل گرفتن ملك موضوع قرارداد ونیزقبول انتقال رسمی آن دردفترخانه اسنادرسمی اقدام نماید.(بندهای 6و7 ماده دو قانون)
5-    هرگاه پیش فروشنده درایفای تعهدات خود وتحویل بموقع موردقرارداد طفره  وتعلل نموده ویا به هریك ازتعهدات خود عمل ننماید علاوه براجرای بند 9 ماده 2 قانون ، مكلف است بشرح زیرنسبت به پرداخت جریمه تاخیربه پیش خریدار اقدام نماید.مگراین كه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند .اجرای مقررات این ماده مانع ازاعمال خیار ات برای پیش خریدار نیست .
الف - درصورتی كه مورد معامله وبخش های اختصاصی آن نظیرتوقفگاه (پاركینگ )وانباری درزمان مقررقابل بهره برداری نباشد ،تازمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده 
ب - درصورت عدم انجام تعهدات درقسمت های مشاعی روزانه به میران نیم درصد بهای روزتعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.
پ - درصورت عدم انجام تعهدات درقسمت های خدمات عمومی موضوع بند 9 ماده 2 قانون ،ازقبیل خیابان ،فضای سبز،مساجد ،مدارس وامثال آن ،روزانه به میران یك درهزاربهای روزتعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.
ج – درصورت عدم اقدام به موقع نسبت به تنظیم وثبت سند رسمی انتقال ،روزانه به میزان یك درهزارمبلغ قرارداد.(ماده 6قانون )

6-    درصورتی كه مساحت بنابراساس صورتمجلس تفكیكی كمتریا بیشترازمقدارمشخص شده درقرارداد باشد، مابه التفاوت براساس نرخ مندرج درقرارداد موردمحاسبه قرارخواهد گرفت ،لیكن چنانچه مساحت بنا تاپنج درصد افزون بر زیربنای مقرردرقرارداد باشد ،هیچكدام ازطرفین حق فسخ قرارداد را ندارند ودرصورتی كه بیش ازپنج درصد باشد  صرفا پیش خریدارحق فسخ قرارداد رادارد .چنانچه مساحت واحد تحویل شده كمترازنودوپنج درصد مقدارتوافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد رادارد یا می تواند خسارت وارده را.برپایه قیمت روز بناء وبراساس نظركارشناسی از پیش فروشنده مطالبه كند.(ماده 7 قانون )
7-    درتمام مواردی كه به دلیل تخلف پیش فروشنده ،پیش خریدارحق فسخ خود را اعمال می نماید ،پیش فروشنده باید خسارت وارده رابرمبنای مصالحه طرفین یا برآورد كارشناس مرضی الطرفین به پیش خریداربپردازد.درصورت عدم توافق طرفین ،پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا طبق نظركارشناس منتخب مراجع قضائی به انضمام سایرخسارات قانونی به پیش خریدارمستردنماید.(ماده 8 قانون )
8-    درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط ویاعدم تحویل واحد پیش فروش ویاعدم حضورجهت قبول انتقال ملك موضوع قرارداد وتنظیم وامضاء‌سند رسمی ، پیش خریدارمكلف شدروزانه مبلغ ........ریال به پیش فروشنده پرداخت نماید.(ملاك های مقرردرماده 2 قانون)
9-    پیش فروشنده درقبال خسارات ناشی ازعیب بنا وتجهیزات آن ونیزخسارات ناشی ازعدم رعایت ضوابط قانونی ،دربرابر پیش خریدارواشخاص ثا لث مسئول است وباید مسئولیت خودراازاین جهت بیمه نماید .چنانچه میزان خسارت وارده بیش ازمبلغی باشد كه ازطریق بیمه پرداخت می شود پیش فروشنده ضا من پرداخت مابه التفا وت خسارت وارده نیز خواهد بود.مدت اعتباربیمه مسئولیت تازمان انتقال قطعی ورسمی ملك موضوع قرارداد خواهد بود.(ماده 9 قانون وماده 12 آیین نامه اجرائی )
10-    هرگاه مشخصات فنی ملك موضوع قرارداد ازجمله نوع مصالح  ساختمانی با توافق طرفین ویا بنابه نظرپیش خریداردرهرقسمت تغییرنمود، محاسبه قیمت وتغییر مبلغ معامله با توافق طرفین وبا تنظیم وامضاء‌سند رسمی انجام خواهد شد.
11-    درصورتی كه عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد ،پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط رامنوط به ارائه تائیدیه مهندس ناظرمبنی برتحقق پیشرفت ازسوی پیش فروشنده نماید.
12-    درصورت انجام كامل تعهدات ازسوی پیش خریدار،چنانچه پیش فروشنده تازمان انقضای مدت قرارداد موفق به تكمیل پروژه نگردد ،باتائید مهندس ناظر، درصورتی كه تمام اقساط راپرداخت یا عوض قراردادی راتحویل داده باشد ،باارائه مدارك مبنی برایفای تعهدات، می تواند با مراجعه به یكی ازدفاتراسنادرسمی ،تقاضای تنظیم سند رسمی انتقال بنام خودرا بعمل آورد.چنانچه پیش فروشنده حداكثرظرف ده روز پس ازاعلام دفترخانه ،ازانتقال رسمی ملك پیش فروش شده خودداری نماید ،دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سندرسمی بنام پیش خریدار یا قائم مقام وی می نماید.
13-    درصورت انجام كامل تعهدات ازسوی پیش خریدار،چنانچه پیش فروشنده تازمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكمیل موردقرارداد نگردد،باتایید مهندس ناظرساختمان مبنی براینكه صرفا اقدامات جزئی تاتكمیل ساختمان باقیمانده است (كمترازده درصدپیشرفت فیزیكی مانده باشد) پیش خریدارمی تواند باقبول تكمیل باقی قرارداد ،به دفتراسنادرسمی مراجعه نماید وخواستارتنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد.حقوق دولتی وهزینه هائی كه طبق مقررات برعهده پیش فروشنده بوده وتوسط پیش خریدارپرداخت می گرددمانع ازاستیفاء مبلغ هزینه شده ازمحل ده درصد باقی مانده مبلغ معامله وغیره با كسب نظرهیات داوری مندرج درماده 17قرارداد نخواهد بود.(ماده 14 قانون وماده 15آیین نامه اجرائی )
14-    درصورت عدم پرداخت اقساط بهاء یا عوض قرارداد ی درمواعد مقرر ،پیش فروشنده باید مراتب راكتبا به دفترخانه اعلام كند.دفترخانه مكلف است ظرف مهلت یك هفته به پیش خریداراخطارنماید تا ظرف یك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید .درغیراین صورت پیش فروشنده حق فسح قرارداد راخواهد داشت .(ماده 16 قانون )
15-    پیش خریدارحق واگذاری ملك موضوع  این قرارداد وكلیه حقوق ناشی از آن رابغیرتحت هیج یك ازعناوین حقوقی ازقبیل وكالت ،مشاركت ، صلح حقوق ،بیع وغیره بدون اخذرضایت پیش فروشنده ندارد . درصورت عدول ازاین امر ، ایفای تعهدات قراردادی ازجمله تادیه كلیه بهاء ویا عوض قراردادی برعهده وی خواهد بود.(ماده 18 قانون )
16-    پس ازانتقال قطعی ورسمی  واحد پیش فروش شده ، وانجام كلیه تعهدات ،قرارداد پیش فروش حاضر ازدرجه اعتبار ساقط وطرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می باشند.(ماده 19 قانون )
17-    پیش فروشنده وپیش خریدار، آقایان ..............................و..................را به عنوان داور ان منتخب وآقای ..............رابعنوان داور مرضی الطرفین جهت حل هرنوع اختلاف ناشی ازتعبیر وتفسیر واجرای مفاد قرارداد پیش فروش تعیین نمودند .(بند ده ماده 2 وماده 18 قانون )
18-    ساختارحقوقی این قراردادمشتمل برهیجده ماده می باشد كه به استناد مستندات مقرر درماده 4 قانون پیش فروش ساختمان ازجمله سندمالكیت یا........و پروانه شماره... مورخ....... ساختمان وشناسنامه فنی شماره........ مورخ ........ساختمان صادره از.........وبیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده 9 قانون و،تاییدیه مهندس ناظرساختمان مبنی برپایان عملیات پی ساختمان وپاسخ استعلام شماره.......مورخ ..............اداره ثبت اسنادواملاك ...........................تنظیم شد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه ششم تیرماه سال 1394

پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات