پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟


اینجانب متعهد فوق الذكر  كه ............................... می باشم خدمت نظام وظیفه خود را انجام داده ام و  از نظر خدمت قانون خدمت پزشكان وپیرا پزشكان  معاف هستم و از نظر تاهل نیز مجرد می باشم در دوره آزمون پذیرش دكترای تخصصی (پی اچ دی) مورخ 96/3/4 در رشته تحصیلی بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران پذیرفته شده ام و با اطلاع كامل از مفاد ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7و 8 قانون تامین وسایل وامكانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسایر ضوابط ومقررات مربوط وعلم وآگاهی كامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آیین نامه های اجرایی آن وسایر ضوابط ومقررات مربوط ,متعهد وملتزم می شوم كه :
1- در رشته دكترای تخصصی(پی اچ دی) بیوشیمی بالینی به تحصیل مشغول شوم وموظف هستم در طول تحصیل بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل باشم وطبق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان برسانم ودرجه دكترای تخصصی( پی اچ دی) را اخذ نمایم ومقررات مربوط به دكترای تخصصی ( پی اچ دی) ودانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم وحداكثر ظرف مدت یك ماه پس از پایان دوره تحصیلی دكترای تخصصی (پی اچ دی) خود را به حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشكی معرفی كنم وبه میزان یك برابر مدت تحصیل تعهد موضوعه را در هرمحلی كه وزرات بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی (اعم از آموزشی وپزوهشی وبهداشتی و درمانی انجام دهم.
2- در صورتی كه به دلایل آموزشی ,سیاسی واخلاقی به جز در مواردی كه به علت بیماری یا تائید شورایعالی پزشكی   موفق به ادامه تحصیل نگردم ویا بعد از پایان دوره دكترای تخصصی (پی اچ دی) به هر دلیلی از انجام تعهد فوق الذكر      استنكاف نمایم ویا ظرف یك ماه پس از پایان تحصیل خود را به دانشگاه محل استخدام معرفی ننمایم ویا صلاحیت استخدام را نداشته باشم ویا پس از شروع به كاربه هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم ویا ترك خدمت كنم وبه طور كلی چنانچه از هریك از تعهداتی كه طبق این قرارداد برعهده گرفته ام تخلف نمایم .متعهد می گردم معادل دو برابر شهریه وهزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق ومزایای دریافتی را به صورت یكجا وبدون هیچگونه قید وشرطی به صندوق دولت بپردازم .
3- چنانچه تعهد خدمتی مربوطه را به هر دلیلی به انجام نرسانم،حق دریافت دانشنامه تحصیلی ویا هر گونه گواهی فراغت از تحصیل را از خود سلب می نمایم وملتزم به پرداخت وجه التزام مقرر در این سند نیز می باشم واین وجه التزام بدل از  خدمت نبوده وبدین جهت چنانچه به خدمت متعهد در محل تعیین شده فوق نیازنباشد محل خدمت دیگری توسط وزرات بهداشت برای شخص متعهد تعیین خواهدشد وملزم به انجام تعهد درمحل تعیین شده بر اساس مندرجات این تعهد نامه می باشم.
4- تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی راجع به وقوع تخلف وكمیت وكیفیت ومیزان هزینه وخسارت قطعی و غیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش اینجانب می باشد وموجب صدور اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند  واداره ثبت مربوط خواهد بود.
5- نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج دراین سند می باشد، و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل ،به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده ،وچنانچه نشانی خود را تغییر دهم باید فورا" مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند وهمچنین وزارت مذكور اطلاع دهم والا ارسال كلیه كلیه ابلاغ ها واخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قانونی تلقی می شود .
آقای ....................... با مشخصات در این سند ضمانت نموده به طور تضامن كه مسئول اجرای تعهدات مالی متعهد اصلی است واقرار نمود علاوه بر تعهداتی كه متعهد اصلی به شرح مذكور در فوق تقبل نموده متعهد وملتزم می باشد كه از عهده كلیه دیون وقروضی كه ممكن است متعهد به موسسه محل نحصیل یا موسسه وابسته به آن داشته وبا خساراتی كه وارد نموده باشد از اموال خود برایم ،ودرصورت تخلف متعهد اصلی از مفاد این سند وزارت مذكور حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضایی وبدون هیچگونه تشریفات ویا اعلام به دفتر خانه تنظیم كننده سند درمورد تخلف ،از طریق صدور اجرائیه نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام نماید..تشخیص وزارت مزبور نسبت به وقوع تخلف از تعهدات وكیفیت وكمیت ارقام فوق ومیزان هزینه های مصروفه وخسارات وارده قطعی وغیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش امضاء كنندگان این سند می باشد و موجب صدور اجرائیه از طریق فترخانه تنظیم كننده سند خواهد بود ومتعهد وضامن وی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودند وتعهد امضاء كنندگان درقبال دولت تضامنی است ودانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی یا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی علیه هریك از نامبردگان ویا درآن واحد علیه هر دوی آنان اجرائیه صادر وعملیات اجرایی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت وخسارات تعقیب نماید.نظر به اینكه مقرر گردیده ، اینجانب  سید رضا حسینی فرد فارغ التحصیل مقطع كارشناسی ارشد  رشته  بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی    ایران كه در آزمون دكترای تخصصی مورخ1396/03/04 در رشته تحصیلی بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی   تهران پذیرفته شده ام ، با هزینه دولت در مقطع و رشته یاد  شده تحصیل نمایم ،  برابر مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا ، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم هستم   :  . در رشته بیوشیمی بالینی تحصیل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان رسانده ، درجه دكتری  تخصصی  را در رشته مذكور اخذ نمایم و كلیه مقررات مربوط به دوره آموزشی و دانشگاه محل تحصیل را رعایت كنم و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و دانشگاه  تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم  و حق تغییر رشته را از خود ساقط می كنم  .
2. بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به مركز امور هیات علمی  وزارت بهداشت معرفی كنم  و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به میزان  1 برابر مدت تحصیل  ، در هر محلی كه وزارت یاد شده تعیین كند ، خدمت نمایم.
3. در صورتیكه به دلایل آموزشی ، سیاسی، و اخلاقی و غیره  ، موفق  به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل ، خود را به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی   تهران  معرفی نكنم ، یا به محل تعیین شده از سوی دانشگاه علوم پزشكی تهران و یا وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نكنم ، و یا صلاحیت اشتغال به كار نداشته باشم و یا پس از شروع به كار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت كنم و به طور كلی چنانچه از هریك از تعهداتی كه طبق این قرارداد  (و مقررات مربوط  ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ، متعهد می شوم دو برابر كلیه هزینه های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل  (از جمله هزینه های تحصیل ، اسكان ، حقوق و مزایای پرداختی ،  كمك هزینه تحصیلی ) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یكجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم   .تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، كیفیت و كمیت و میزان هزینه ها و خسارات ،  قطعی و غیر قابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود . تبصره 1: خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند  علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت ، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگری كه بعداً تعیین شود ) را مطالبه نماید .  تبصره 2: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصیلی از جمله ریزنمرات  نخواهد گردید و ارائه مدارك یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امكان پذیر است  .
4: از آنجاكه اعطای دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امكان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد  .همچنین تا اتمام تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید  .
 5: طرف تعهد در این سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی است  .بنابراین موافقت دانشگاه با خرید تعهد یا استعفای اینجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی همواره حق دارد انجام اصل تعهدات در محل تعیین شده در سند و یا در هر محل دیگری را كه صحیح می داند از اینجانب درخواست نماید  .
6: ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین  میزان خسارت و وصول آن ، وكیل ،  و در صورت فوت  ، وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا  مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت  .در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه های مذكور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود .
7: نشانی اقامتگاه اینجانب ،  نشانی مندرج در این سند می باشد ، و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل ، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده ، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی اطلاع خواهم داد ، و الا ابلاغ كلیه اوراق و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند  قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد  .
 به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند آقایان  سید حسین حسینی فرد و اسدالله ملائی یارولی با آگاهی كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج لازم و بر مبنای ماده10 قانون مدنی متعهد می شویم كه  تعهدات فوق الذكر دانشجو ، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می شویم ، چنانچه دانشجوی مذكور ، به تعهدات خـود  به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر یك از تعهدات فوق تخلف كند و منظور وزارت بهداشت ، عملی نشـود ،   نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و وزارت بهداشت ، حق دارد ، بدون هیچ گونه تشریفات ، به صرف اعلام به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر یك از تعهدات فـوق ، از طریق صـدور اجراییه     دو برابـر  هزینه های انجام شده بابت دانشجو  (به شرح فوق  ) به علاوه كلیه خسارات وارده را ، از امـوال اینجانبان راسـاً    استیفا كند و ضمن عقد خارج لازم ، وزارت بهداشت را وكیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممـات قـرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هر یك از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه ها و خسارات و مطالبات از طـرف  اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجـع دیگر    برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذكور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه خواهد بود  .وزارت مذكور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی های اینجانبان وصول كند و اینجانبان متضامناً در برابر وزارت مذكور متعهد بـه انجـام تعهـدات فـوق و     جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم  .
 تبصره  :تعهد و مسئولیت ضامنان با یكدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات منـدرج  در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً  علیه هـر  یك از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجراییه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول  مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید   .این قـرارداد بـر مبنای ماده 10قانون مدنی  بین طرفین قرارداد منعقد شده وبین طرفین لازم الاتباع است  .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396

پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic