پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟


اینجانب متعهد با مشخصات فوق الذكر  كه با استفاده از مزایای ارزی وریالی اعطایی برای فرصت كوتاه مدت تحقیقاتی در رشته ریاضی مقطع دكتری عازم كشور امریكا به مدت 6  ماه از 22/6/1393 می باشم واز مزایای ارزی وریالی فرصت مطالعاتی در خارج / داخل كشور طبق ضوابط ودستورالعمل های مربوطه استفاده خواهم نمود به موجب این سند متعهد می گردم كه تمام تعهدات مندرج در این سند را بطور كامل ومطلوب به انجام برسانم ودر مقام تضمین اجرای مفاد ونیز حسن انجام تعهدات ذیل با لحاظ كردن تمام شرایط ومندرجات این سند مبلغ 200000000 ریال به عنوان حداقل تضمین می سپارم ذكر این مبلغ صرفا به جهت رعایت مقررات ثبتی وانتظامی بوده ومانع از ان نخواهد بود كه خسارات وهزینه های اضافه بر این مبلغ حسب توافق طرفین كه ضمن همین سند انجام شده وبنا به تكلیف مندرج در ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380  وتبصره ان وبخشنامه شماره 31047/ مورخه 1382/11/11  از طریق صدور اجراییه از جانب دفترخانه ویا مراجع قضایی استیفا گردد ضمن عقد خارج لازم متعهد وملتزم می گردم 1-  طبق ضوابط ومقررات وزارت علوم تحقیقات وفناوری ( سازمان امور دانشجویان ) وبا توجه به اعزام دانشجو به خارج از كشور وایین نامه ها وسایر مقررات مربوط در قبال اعطایی تسهیلات ومزایا موضوع ششیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی كوتاه مدت در خارج وداخل كشور وشركت در كنفرانس های علمی در محل ومدت تعیین شده در این سند صرفا به امر تحقیقات علمی اشتغال داشته وكلیه دستورات ومقررات مربوط را رعایت نمایم .
2-  هیچگونه اقدامی كه خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر مقررات جاری كشور باشد بعمل نیاورم وبدون اجازه كتبی وقبلی محل تحقیق خود را بدون كسب موافقت از اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج از كشور تغییر ندهم ودوره تحقیقاتی را كه برای ان اعزام شده ام در محل تعیین شده وظرف مدت مصوب برابر مقررات با موفقیت بگذارنم
3- بعد از اتمام دوره وزمان تعیین شده ومراجعت به كشور در اولین فرصت اداری به اداره كل بورس  وامور دانشجویان خارج از كشور مراجعه وعلاوه بر ارائه گزارش تحقیقات خود نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام نمایم واین شرط را می پذیرم كه تحویل مدرك فارغ التحصیلی دكتری فقط پس از تسویه حساب كامل با اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج امكانپذیر است
4-  به موجب این سند سازمان امور دانشجویان را وكیل قانونی خود در زمان حیات ووصی خود در صورت وفات ونیز مرجع انحصاری برای تشخیص ایفا یا عدم ایفا تعهدات قانونی  وقراردادی میدانم تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم مراجعت به كشور  یا تخلف از مفاد تعهدات موضوع این سند وچگونگی جبران ان بر اینجانب حجت است وسازمان می تواند  به اختیار خود از هر گونه اقدام حقوقی قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود ویا از طریق صدور اجراییه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید وعلاوه بر مطالبه ودریافت معادل ریالی اعضای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت برای مطالبه ودریافت 5  برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت بعنوان خسارت عدم انجام تعهد واحتساب كلیه هزینه های قضایی واجرایی ونیز خسارت تاخیر تادیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت وكلیه خسارات دیگر به تشیخص سازمان اقدام نماید
5-  به محض پایان یافتن مدت تعیین شده به كشور دانشگاه - پژوهشگاه مراجعه  نمایم وعلاو.ه بر اجرای تعهدات مربوط به اموزش رایگان وسایر تعهداتی كه حسب مورد بر طبق قانون مقررات وقراردادها در صورت استفاده از مزایای دیگر بر ذمه اینجانب قرار گرفته است بر اساس ماده 11  قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 5 اردیبهشت 1364  مجلس محترم شورای اسلامی وایین نامه های اجرایی وسایر مقرات مربوطه حداقل دو برابر مدتی را كه در خارج از كشور با استفاده از مزایای ریالی وارزی به تحقیق واشتغال داشته ام در داخل كشور (یا در صورت بورسیه بودن در دانشگاه - پژوهشگاه مربوطه ) خدمت نمایم وچنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نموده ویا پس از شروع بكار به هر علتی از موسسه محل خدمت خود اخراج شوم  وبطور كلی چنانچه بر خلاف هر یك از تعهدات یاد شده عمل نمایم ویا حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ شروع دوره تحقیقات (طبق حكم فرصت مطالعاتی ) به كشور مراجعت ننمایم وتعهدات خود را انجام ننمایم ویا معلوم شود كمتر از 180  روز در كشور محل تحقیق اقامت داشته ام سازمان مذكور حق دارد به شرح بند 4  این سند تعهد علیه اینجانب اقدام نماید .
6- نشانی اقامتگاه اینجانب نشانی مندرج در این سند می باشد وتمام ابلاغ های ارسالی به این محل به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده وچنانچه نشانی خود را تغییر دهم فورا مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند - دانشگاه محل خدمت وهمچنین به اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج اطلاع خواهم داد . در غیر اینصورت كلیه ابلاغها واخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند  ابلاغ قطعی وغیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد .
همچنین مطابق ضوابط ومقررات در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق الذكر اینجانبان " با مشخصات در این یند .
7- با اطلاع كامل از مفاد ولوازم حقوقی تعهدات یاد شده ضمن عقد خارج لازم متعهد می گردیم كه اقای " متعهد " تمام تعهدات فوق را بطور كامل ومطلوب به انجام خواهد رسانید وحسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ ریال تضمین می نماییم واذعان داریم  كه ذكر این مبلغ صرفا به جهت رعایت مقررات ثبتی وانتظامی بوده ومانع از ان نخواهد بود كه خسارت وهزینه های اضافه بر این مبلغ حسب توافق طرفین كه ضمن همین سند انجام شده وبنا به تكلیف مندرج در ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380  وتبصره ان  وبخشنامه شماره 134/310/47  مورخه 1382/11/11   از طریق صدور اجراییه از جانب دفترخانه ویا مراجع قضایی استیفا گردد تخلف از مفاد هر یك از تعهدات فوق الذكر به معنی نقض تعهد شخصی  اینجانبان است ودر این صورت سازمان امور دانشجویا حق دارد وفق بند 4  این سند علاوه بر مطالبه ودریافت معادل ریالی ارزهای دریافتی به بالاترین قیمت روز پرداخت برای مطالبه ودریافت 5  برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت بعنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتسب كلیه هزینه های قضایی واجرایی ونیز خسارت تاخیر تادیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت وكلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید وموجب عقد خارج لازم سازمان امور دانشجویان را وكیل خود در زمان حیات ووصی خود در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز واثبات تخلف از هر یك از موارد فوق وتعیین میزان ارزهای پرداختی وسایر مطالبات وخسارات وهزینه از طرف اینجانب با خود توافق ومصالحه نماید كه در صورت انجام توافق ومصالحه مذكور هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجعی دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت وتعیین وتشخیص  سازمان مذكور در این خصوص قطعی وغیر قابل اعتراض است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396

پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات