پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟


 با توجه به بارگزاری بیش از سه هزار نمونه متن مورد استفاده در سامانه ثبت آنی" چنانچه همکاران محترمی نیاز به هر نوع وقسم از اسناد مذکور دارند مورد خواسته شده را جهت بارگزاری اطلاع دهند .ضروری است جهت جلوگیری از بهم ریختگی اسناد در سامانه ورعایت ترتیب به شکل زیر عمل شود :

مثال : سطح اول :سایر انواع اسناد  کد 9

سطح دوم اسناد تعهدنامه کد 92

سطح سوم :تعهد نامه غیر مالی کد923

طریقه زدن کد باید برای این نوع سند   از شماره 92301 شروع وادامه پیدا کند .

 در اسناد تعهد نامه دانشجویی:مثال : سطح اول :سایر انواع اسناد  کد 9

سطح دوم اسناد تعهدنامه کد 92

سطح سوم :تعهد نامه دانشجویی  کد921

وباید انواع این نوع سند از شماره 92101 شروع وادامه پیدا کنند . با این اقدام اسناد تعریف شده در سامانه بر اساس کد از اول به آخرقرار می گیرند . 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متقاضی ......................................... چون  اصل فرم  گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم /  نسخه مربوط به  اداره امور مالیاتی را مفقود نموده ام ضمن اعلام به عدم انجام معامله نسبت به گواهی / فیش  فوق متعهد وملتزم می گردم چنانچه سو استفاده ای از اصل برگه  مفقود شده موصوف بعمل اید واز این جهت ضرر وزیانی متوجه دولت گردد شخصا مسول وپاسخگو وملزم به جبران خسارات وارده هستم ودر صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه واز ارائه ان به مرجع دیگر اعم از دولتی وغیر دولتی خودداری نمایم وهیچگونه ادعا واعتراضی در این زمینه ندارم .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
موسس اموزشگاه علمی آزاد به نمایندگی از موسسه ای كه به ثبت خواهد رسید با اسقاط كافه خیارات ملتزم ومتعهد می گردم كه كلیه مقررات ایین نامه تاسیسات اموزشگاههای علمی ازاد مصوب شورای عالی اموزش وپرورش واصلاحات بعدی  ناظر به ایین نامه را رعایت نموده وچنانچه شخصا از ادامه كار منصرف یا به دلیل تخلفات ویا به جهاتی دیگر امتیازات اموزشگاه لغو گردد وامكان ادامه تحصیل دانش اموزان تا پایان دوره به دلایلی متعذر گردد اداره كل اموزش وپرورش استان لرستان مجاز می باشد نسبت به باقیمانده تعهدات اموزشگاه وتقویم ان به پول رسمی كشور اقدام واز اینجانب مطالبه نماید .
  اینجانب ضامن فوق متعهد  وملتزم می شوم هر موقع اداره كل اموزش وپرورش استان لرستان خسارات وارده از ناحیه متعهد را از  حیث عدم اتمام دوره مربوطه تقویم ومورد مطالبه قرارداد وپرداخت مبلغ مورد مطالبه را از متعهد فوق الذكر مواجه با اشكال یا اصولا غیر مقدور گردد بلادرنگ خسارات مذكور را پرداخت نمایم واداره كل اموزش وپرورش یاد شده برای وصول حقوق خود حق مطالبه وصدور اجراییه علیه هر یك از دو نفر را متضامنا داشته وتشخیص میزان خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد نیز با اداره كل اموزش وپرورش بوده  وقطعی وغیر قابل اعتراض است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد با مشخصات فوق الذكر  كه با استفاده از مزایای ارزی وریالی اعطایی برای فرصت كوتاه مدت تحقیقاتی در رشته ریاضی مقطع دكتری عازم كشور امریكا به مدت 6  ماه از 22/6/1393 می باشم واز مزایای ارزی وریالی فرصت مطالعاتی در خارج / داخل كشور طبق ضوابط ودستورالعمل های مربوطه استفاده خواهم نمود به موجب این سند متعهد می گردم كه تمام تعهدات مندرج در این سند را بطور كامل ومطلوب به انجام برسانم ودر مقام تضمین اجرای مفاد ونیز حسن انجام تعهدات ذیل با لحاظ كردن تمام شرایط ومندرجات این سند مبلغ 200000000 ریال به عنوان حداقل تضمین می سپارم ذكر این مبلغ صرفا به جهت رعایت مقررات ثبتی وانتظامی بوده ومانع از ان نخواهد بود كه خسارات وهزینه های اضافه بر این مبلغ حسب توافق طرفین كه ضمن همین سند انجام شده وبنا به تكلیف مندرج در ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380  وتبصره ان وبخشنامه شماره 31047/ مورخه 1382/11/11  از طریق صدور اجراییه از جانب دفترخانه ویا مراجع قضایی استیفا گردد ضمن عقد خارج لازم متعهد وملتزم می گردم 1-  طبق ضوابط ومقررات وزارت علوم تحقیقات وفناوری ( سازمان امور دانشجویان ) وبا توجه به اعزام دانشجو به خارج از كشور وایین نامه ها وسایر مقررات مربوط در قبال اعطایی تسهیلات ومزایا موضوع ششیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی كوتاه مدت در خارج وداخل كشور وشركت در كنفرانس های علمی در محل ومدت تعیین شده در این سند صرفا به امر تحقیقات علمی اشتغال داشته وكلیه دستورات ومقررات مربوط را رعایت نمایم .
2-  هیچگونه اقدامی كه خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر مقررات جاری كشور باشد بعمل نیاورم وبدون اجازه كتبی وقبلی محل تحقیق خود را بدون كسب موافقت از اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج از كشور تغییر ندهم ودوره تحقیقاتی را كه برای ان اعزام شده ام در محل تعیین شده وظرف مدت مصوب برابر مقررات با موفقیت بگذارنم
3- بعد از اتمام دوره وزمان تعیین شده ومراجعت به كشور در اولین فرصت اداری به اداره كل بورس  وامور دانشجویان خارج از كشور مراجعه وعلاوه بر ارائه گزارش تحقیقات خود نسبت به تسویه حساب بر حسب مستندات اقدام نمایم واین شرط را می پذیرم كه تحویل مدرك فارغ التحصیلی دكتری فقط پس از تسویه حساب كامل با اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج امكانپذیر است
4-  به موجب این سند سازمان امور دانشجویان را وكیل قانونی خود در زمان حیات ووصی خود در صورت وفات ونیز مرجع انحصاری برای تشخیص ایفا یا عدم ایفا تعهدات قانونی  وقراردادی میدانم تشخیص این سازمان در مورد میزان خسارات ناشی از عدم مراجعت به كشور  یا تخلف از مفاد تعهدات موضوع این سند وچگونگی جبران ان بر اینجانب حجت است وسازمان می تواند  به اختیار خود از هر گونه اقدام حقوقی قضایی مقتضی برای وصول مطالبات خود ویا از طریق صدور اجراییه از محل وثیقه اخذ شده استفاده نماید وعلاوه بر مطالبه ودریافت معادل ریالی اعضای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت برای مطالبه ودریافت 5  برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت بعنوان خسارت عدم انجام تعهد واحتساب كلیه هزینه های قضایی واجرایی ونیز خسارت تاخیر تادیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت وكلیه خسارات دیگر به تشیخص سازمان اقدام نماید
5-  به محض پایان یافتن مدت تعیین شده به كشور دانشگاه - پژوهشگاه مراجعه  نمایم وعلاو.ه بر اجرای تعهدات مربوط به اموزش رایگان وسایر تعهداتی كه حسب مورد بر طبق قانون مقررات وقراردادها در صورت استفاده از مزایای دیگر بر ذمه اینجانب قرار گرفته است بر اساس ماده 11  قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 5 اردیبهشت 1364  مجلس محترم شورای اسلامی وایین نامه های اجرایی وسایر مقرات مربوطه حداقل دو برابر مدتی را كه در خارج از كشور با استفاده از مزایای ریالی وارزی به تحقیق واشتغال داشته ام در داخل كشور (یا در صورت بورسیه بودن در دانشگاه - پژوهشگاه مربوطه ) خدمت نمایم وچنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نموده ویا پس از شروع بكار به هر علتی از موسسه محل خدمت خود اخراج شوم  وبطور كلی چنانچه بر خلاف هر یك از تعهدات یاد شده عمل نمایم ویا حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ شروع دوره تحقیقات (طبق حكم فرصت مطالعاتی ) به كشور مراجعت ننمایم وتعهدات خود را انجام ننمایم ویا معلوم شود كمتر از 180  روز در كشور محل تحقیق اقامت داشته ام سازمان مذكور حق دارد به شرح بند 4  این سند تعهد علیه اینجانب اقدام نماید .
6- نشانی اقامتگاه اینجانب نشانی مندرج در این سند می باشد وتمام ابلاغ های ارسالی به این محل به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده وچنانچه نشانی خود را تغییر دهم فورا مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند - دانشگاه محل خدمت وهمچنین به اداره كل بورس وامور دانشجویان خارج اطلاع خواهم داد . در غیر اینصورت كلیه ابلاغها واخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند  ابلاغ قطعی وغیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد .
همچنین مطابق ضوابط ومقررات در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات فوق الذكر اینجانبان " با مشخصات در این یند .
7- با اطلاع كامل از مفاد ولوازم حقوقی تعهدات یاد شده ضمن عقد خارج لازم متعهد می گردیم كه اقای " متعهد " تمام تعهدات فوق را بطور كامل ومطلوب به انجام خواهد رسانید وحسن انجام تعهدات فوق را در قبال مبلغ ریال تضمین می نماییم واذعان داریم  كه ذكر این مبلغ صرفا به جهت رعایت مقررات ثبتی وانتظامی بوده ومانع از ان نخواهد بود كه خسارت وهزینه های اضافه بر این مبلغ حسب توافق طرفین كه ضمن همین سند انجام شده وبنا به تكلیف مندرج در ماده 34  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380  وتبصره ان  وبخشنامه شماره 134/310/47  مورخه 1382/11/11   از طریق صدور اجراییه از جانب دفترخانه ویا مراجع قضایی استیفا گردد تخلف از مفاد هر یك از تعهدات فوق الذكر به معنی نقض تعهد شخصی  اینجانبان است ودر این صورت سازمان امور دانشجویا حق دارد وفق بند 4  این سند علاوه بر مطالبه ودریافت معادل ریالی ارزهای دریافتی به بالاترین قیمت روز پرداخت برای مطالبه ودریافت 5  برابر معادل ریالی ارزهای پرداختی به بالاترین قیمت روز پرداخت بعنوان خسارت عدم انجام تعهد با احتسب كلیه هزینه های قضایی واجرایی ونیز خسارت تاخیر تادیه وجوه ریالی از تاریخ دریافت تا تاریخ پرداخت وكلیه خسارات دیگر به تشخیص سازمان اقدام نماید وموجب عقد خارج لازم سازمان امور دانشجویان را وكیل خود در زمان حیات ووصی خود در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز واثبات تخلف از هر یك از موارد فوق وتعیین میزان ارزهای پرداختی وسایر مطالبات وخسارات وهزینه از طرف اینجانب با خود توافق ومصالحه نماید كه در صورت انجام توافق ومصالحه مذكور هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضایی یا مرجعی دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت وتعیین وتشخیص  سازمان مذكور در این خصوص قطعی وغیر قابل اعتراض است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
چون ((متعهد فوق الذكر ))  به سمت فروشنده مواد نفتی روستای ...............  تعیین شده است  و به منظور ضبط اموال ودارایی های سازمان  تعاون روستایی شهرستان نوراباد دلفان وشركت ...........  باید تامین و تضمین ابوابجمعی بدهد لذا به تقاضای مشارالیه حاضرشد ((ضامن فوق الذكر ))   ودر  مقابل سازمان  تعاون روستایی شهرستان نوراباد دلفان و سازمان مركزی تعاون  روستایی ایران  وشركت ............ ضمن عقد خارج لازم تعهد نمود هر گاه به علتی از علل خسارتی از ناحیه   فروشنده  به هر ترتیب وصورتی كه باشد متوجه سازمان و شركت مذكور  گردد ویا در ابواب جمعی مشارالیه اعم از نقدی یا جنسی كسری مشاهده گردد ویا قبوض شخصی فروشنده  نامبرده در مقابل وجوه ماخوذه بنام سازمان مذكور ویا شركت فوق بدست اید تا میزان مبلغ مندرج در این سند  به سازمان وشركت  بپردازد وبرای تشخیص ایجاد كسری در ابواب جمعی وی یا ایجاد ضرر وزیان وهر نوع خسارات از ناحیه نامبرده نظریه كتبی هیات مدیره شركت و سازمان مركزی تعاون روستایی ایران متفقا یا تشخیص سازمان مركزی  منفردا (شخصا )وتعاون روستایی منفردا ملاك وماخذ قطعی وغیر قابل اعتراض ایراد واعتراض انان برای صدور اجراییه ومطالبه ودریافت میزان خسارت تا مبلغ مندرج در این سند از متعهد فوق الذكر خواهد بود وهمچنین نامبرده در بالا در ضمن عقد خارج لازم متعهد گردید چنانچه بعلل مذكور در فوق از ناحیه  او خسارتی متوجه  شركت  وسازمان مذكور گردد طبق  نظریه كتبی  هیئت  مدیره  شركت وسازمان مركزی تعاون  روستایی ایران  متفقا  ویا سازمان  مركزی منفردا(شخصا ) تمام  وجوه مورد مطالبه  را فورا در وجه  سازمان مذكوروشركت  بپردازد سازمان مذكور وشركت با تایید  سازمان مركزی تعاون  روستایی ایران  به تنهایی می تواند  برای دریافت خسارت  به هر میزان  بر علیه فروشنده   وتا میزان مبلغ ................. بر علیه متعهد  دیگر این سند  منفرد  او یا متضامنا  اجرائیه صادر و مبلغ  خسارت را دریافت  نماید  صدور اجرائیه  بر علیه یكی  مانع از صدور اجرائیه  بر علیه دیگری نمی باشد  مدت این سند از تاریخ  زیر نامحدود و یا پس از خاتمه خدمت یا عزل فروشنده  از طرف  هیئت  مدیره و  یا كناره گیری  فروشنده   از سمت مذكور در  شركت وسازمان مذكور  وصدور برگ مفاصا  حساب  از اتحادیه  (شركت)  و تائید سازمان  مركزی  تعاون  روستایی ایران  میباشد   .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396

اینجانب متعهد در متن این سند  از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1396 كه تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و دارای دین اسلام می باشم .
 1-  مجرد كه در آزمون پذیرش دكترای تخصصی ( PH.D )مورخ 1396/07/01 در رشته تحصیلی مددكاری اجتماعی   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی پذیرفته  شده ام  با اطلاع كامل از مفاد ماده 8 لایحه قانون اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی   ایران و سایر ضوابط و مقررات مربوط و علم و آگاهی كامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آیین نامه های اجرایی آن و سایر ضوابط و مقررات مربوط , متعهد و ملتزم می شوم كه در رشته دكترای تخصصی (PH.D) مددكاری اجتماعی به تحصیل مشغول شوم و موظف هستم در طول تحصیل بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل باشم و طبق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان برسانم و درجه دكترای تخصصی (PH.D) را اخذ نمایم  و مقررات مربوط به دوره دكترای تخصصی (PH.D)  و دانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم و حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از پایان دوره تحصیلی    دكترای تخصصی (PH.D) خود را به حوزه معاونت آموزشی وزارت   بهداشت , درمان و آموزش پزشكی معرفی نمایم و به میزان یك برابر مدت تحصیل تعهد موضوعه را در هر محلی كه وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكی (اعم از آموزشی ,پژوهشی , و بهداشتی درمانی ) تعیین می نمایدد انجام دهم .
2-در صورتی كه به دلایل آموزشی , سیاسی و اخلاقی به جز در مواردی كه به علت  بیماری یا تایید شورای عالی پزشكی موفق به ادامه تحصیل نگردم و یا بعد از پایان دوره دكترای تخصصی (PH.D)  به هر دلیلی از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمایم و یا ظرف یك ماه پس از پایان تحصیل خود را به دانشگاه محل استخدام معرفی ننمایم و یا صلاحیت استخدام را نداشته باشم و یا پس از شروع به كار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت نمایم و به طور كلی چنانچه از هر یك ار تعهداتی كه طبق قرارداد برعهده گرفته ام تخلف نمایم متعهد میگردم معادل دو برابر شهریه و هزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق و مزایای دریافتی را به صورت یكجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به صندوق دولت بپردازم .
3- چنانچه تعهد خدمتی مربوطه را به هر دلیلی به انجام نرسانم , حق دریافت دانشنامه تحصیلی و یا هر گونه گواهی فراغت از  تحصیل را از خود سلب می نمایم وملتزم به پرداخت وجه التزام مقرر در این سند نیز می باشم واین وجه  التزام بدل  از خدمت  نبوده وبدین جهت چنانچه  به خدمت متعهد در محل تعیین شده فوق نیاز نباشد محل خدمت دیگری توسط  وزارت بهداشت  درمان واموزش پزشكی برای شخص متعهد تعیین خواهد شد وملتزم به انجام تعهد در محل تعیین شده بر اساس مندرجات این تعهد نامه می باشم
4-  تشخیص وزارت بهداشت  درمان واموزش پزشكی  راجع به وقوع تخلف  وكمیت وكیفیت  ومیزان هزینه وخسارت قطعی وغیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش اینجانب می باشد وموجب صدور اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند واداره ثبت مربوطه خواهد بود .
5- چنانچه نشانی خود را تغییر دهم باید فورا مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم كنند سند وهمچنین  وزارت مذكور اطلاع دهم والا ارسال  كلیه ابلاغ ها واخطاریه  ها   به محل  تعیین شده در این سند ابلاغ قانونی تلقی می شود .
 ضمنا  آقای.................................... ضمانت نمودند به بطور تضامنی  كه مسئول اجرای تعهدات مالی متعهد اصلی می باشند واقرار نمودند  علاوه بر تعهداتی كه متعهد  اصلی به شرح مذكور  در  فوق تقبل نموده  خسارتی كه وارد نموده از اموال خود بر ایم ودر  صورت تخلف   متعهداصلی  از مفاد این سند وزارت مذكور حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضایی وبدون هیچگونه تشریفات ویا اعلام به دفترخانه تنظیم كننده  سند مورد تخلف از طریق  صدور اجرائیه نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام  نماید .

6- تشخیص وزارت مزبور نسبت به وقوع تخلف از تعهدات وكیفیت و كمیت ارقام فوق ومیزان هزینه های مصروفه وخسارات وارده قطعی وغیر قابل اعتراض ومورد پذیرش امضا كنندگان این سند می باشد وموجب صدور اجرائیه از طریق اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم كننده سند خواهد بود ومتعهد وضامنین وی حق هر گونه اعتراض را از خود سلب  نمودند وتعهد امضا كنندگان در قبال دولت تضامنی است ودانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی  یا وزارت بهداشت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی  می تواند بدون مراجعه قضایی علیه  هر یك از نامبردگان  ویا در ان واحد علیه هر دوی انان اجرائیه صادر وعملیات اجرایی  ثبتی  را به منظور وصول  مطالبات وخسارات تعقیب نماید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق الذكر  كه ............................... می باشم خدمت نظام وظیفه خود را انجام داده ام و  از نظر خدمت قانون خدمت پزشكان وپیرا پزشكان  معاف هستم و از نظر تاهل نیز مجرد می باشم در دوره آزمون پذیرش دكترای تخصصی (پی اچ دی) مورخ 96/3/4 در رشته تحصیلی بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران پذیرفته شده ام و با اطلاع كامل از مفاد ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7و 8 قانون تامین وسایل وامكانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسایر ضوابط ومقررات مربوط وعلم وآگاهی كامل از مفاد قانون ثبت اسناد و آیین نامه های اجرایی آن وسایر ضوابط ومقررات مربوط ,متعهد وملتزم می شوم كه :
1- در رشته دكترای تخصصی(پی اچ دی) بیوشیمی بالینی به تحصیل مشغول شوم وموظف هستم در طول تحصیل بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل باشم وطبق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان برسانم ودرجه دكترای تخصصی( پی اچ دی) را اخذ نمایم ومقررات مربوط به دكترای تخصصی ( پی اچ دی) ودانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم وحداكثر ظرف مدت یك ماه پس از پایان دوره تحصیلی دكترای تخصصی (پی اچ دی) خود را به حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشكی معرفی كنم وبه میزان یك برابر مدت تحصیل تعهد موضوعه را در هرمحلی كه وزرات بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی (اعم از آموزشی وپزوهشی وبهداشتی و درمانی انجام دهم.
2- در صورتی كه به دلایل آموزشی ,سیاسی واخلاقی به جز در مواردی كه به علت بیماری یا تائید شورایعالی پزشكی   موفق به ادامه تحصیل نگردم ویا بعد از پایان دوره دكترای تخصصی (پی اچ دی) به هر دلیلی از انجام تعهد فوق الذكر      استنكاف نمایم ویا ظرف یك ماه پس از پایان تحصیل خود را به دانشگاه محل استخدام معرفی ننمایم ویا صلاحیت استخدام را نداشته باشم ویا پس از شروع به كاربه هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم ویا ترك خدمت كنم وبه طور كلی چنانچه از هریك از تعهداتی كه طبق این قرارداد برعهده گرفته ام تخلف نمایم .متعهد می گردم معادل دو برابر شهریه وهزینه تحصیلی به علاوه دو برابر حقوق ومزایای دریافتی را به صورت یكجا وبدون هیچگونه قید وشرطی به صندوق دولت بپردازم .
3- چنانچه تعهد خدمتی مربوطه را به هر دلیلی به انجام نرسانم،حق دریافت دانشنامه تحصیلی ویا هر گونه گواهی فراغت از تحصیل را از خود سلب می نمایم وملتزم به پرداخت وجه التزام مقرر در این سند نیز می باشم واین وجه التزام بدل از  خدمت نبوده وبدین جهت چنانچه به خدمت متعهد در محل تعیین شده فوق نیازنباشد محل خدمت دیگری توسط وزرات بهداشت برای شخص متعهد تعیین خواهدشد وملزم به انجام تعهد درمحل تعیین شده بر اساس مندرجات این تعهد نامه می باشم.
4- تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی راجع به وقوع تخلف وكمیت وكیفیت ومیزان هزینه وخسارت قطعی و غیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش اینجانب می باشد وموجب صدور اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند  واداره ثبت مربوط خواهد بود.
5- نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج دراین سند می باشد، و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل ،به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده ،وچنانچه نشانی خود را تغییر دهم باید فورا" مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند وهمچنین وزارت مذكور اطلاع دهم والا ارسال كلیه كلیه ابلاغ ها واخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قانونی تلقی می شود .
آقای ....................... با مشخصات در این سند ضمانت نموده به طور تضامن كه مسئول اجرای تعهدات مالی متعهد اصلی است واقرار نمود علاوه بر تعهداتی كه متعهد اصلی به شرح مذكور در فوق تقبل نموده متعهد وملتزم می باشد كه از عهده كلیه دیون وقروضی كه ممكن است متعهد به موسسه محل نحصیل یا موسسه وابسته به آن داشته وبا خساراتی كه وارد نموده باشد از اموال خود برایم ،ودرصورت تخلف متعهد اصلی از مفاد این سند وزارت مذكور حق دارد بدون مراجعه به مراجع قضایی وبدون هیچگونه تشریفات ویا اعلام به دفتر خانه تنظیم كننده سند درمورد تخلف ،از طریق صدور اجرائیه نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام نماید..تشخیص وزارت مزبور نسبت به وقوع تخلف از تعهدات وكیفیت وكمیت ارقام فوق ومیزان هزینه های مصروفه وخسارات وارده قطعی وغیر قابل اعتراض بوده ومورد پذیرش امضاء كنندگان این سند می باشد و موجب صدور اجرائیه از طریق فترخانه تنظیم كننده سند خواهد بود ومتعهد وضامن وی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودند وتعهد امضاء كنندگان درقبال دولت تضامنی است ودانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی یا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی علیه هریك از نامبردگان ویا درآن واحد علیه هر دوی آنان اجرائیه صادر وعملیات اجرایی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت وخسارات تعقیب نماید.نظر به اینكه مقرر گردیده ، اینجانب  سید رضا حسینی فرد فارغ التحصیل مقطع كارشناسی ارشد  رشته  بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی    ایران كه در آزمون دكترای تخصصی مورخ1396/03/04 در رشته تحصیلی بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی   تهران پذیرفته شده ام ، با هزینه دولت در مقطع و رشته یاد  شده تحصیل نمایم ،  برابر مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا ، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم هستم   :  . در رشته بیوشیمی بالینی تحصیل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پایان رسانده ، درجه دكتری  تخصصی  را در رشته مذكور اخذ نمایم و كلیه مقررات مربوط به دوره آموزشی و دانشگاه محل تحصیل را رعایت كنم و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته ، مقطع تحصیلی و دانشگاه  تعیین شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم  و حق تغییر رشته را از خود ساقط می كنم  .
2. بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به مركز امور هیات علمی  وزارت بهداشت معرفی كنم  و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به میزان  1 برابر مدت تحصیل  ، در هر محلی كه وزارت یاد شده تعیین كند ، خدمت نمایم.
3. در صورتیكه به دلایل آموزشی ، سیاسی، و اخلاقی و غیره  ، موفق  به اتمام تحصیل در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل ، خود را به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی   تهران  معرفی نكنم ، یا به محل تعیین شده از سوی دانشگاه علوم پزشكی تهران و یا وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نكنم ، و یا صلاحیت اشتغال به كار نداشته باشم و یا پس از شروع به كار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترك خدمت كنم و به طور كلی چنانچه از هریك از تعهداتی كه طبق این قرارداد  (و مقررات مربوط  ) برعهده گرفته ام تخلف نمایم ، متعهد می شوم دو برابر كلیه هزینه های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل  (از جمله هزینه های تحصیل ، اسكان ، حقوق و مزایای پرداختی ،  كمك هزینه تحصیلی ) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یكجا و بدون هیچگونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم   .تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، كیفیت و كمیت و میزان هزینه ها و خسارات ،  قطعی و غیر قابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود . تبصره 1: خسارات مقرر در این بند ، سبب معافیت اینجانب از انجام تعهد نمی شود و وزارت بهداشت می تواند  علاوه بر دریافت وجه التزام یا خسارت ، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین شده در سند (یا هر محل دیگری كه بعداً تعیین شود ) را مطالبه نماید .  تبصره 2: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و هرگونه مدارك تحصیلی از جمله ریزنمرات  نخواهد گردید و ارائه مدارك یاد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امكان پذیر است  .
4: از آنجاكه اعطای دانشنامه ، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امكان پذیر است ، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم ، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرك تحصیلی و ریز نمرات به اینجانب اعطا نخواهد شد  .همچنین تا اتمام تعهدات ، سند تعهد اینجانب فسخ نخواهد گردید  .
 5: طرف تعهد در این سند ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی است  .بنابراین موافقت دانشگاه با خرید تعهد یا استعفای اینجانب در قبال پرداخت خسارت موجب برائت اینجانب از انجام تعهدات مندرج در این سند نخواهد بود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی همواره حق دارد انجام اصل تعهدات در محل تعیین شده در سند و یا در هر محل دیگری را كه صحیح می داند از اینجانب درخواست نماید  .
6: ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اینجانب در  تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین  میزان خسارت و وصول آن ، وكیل ،  و در صورت فوت  ، وصی است ، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا  مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت  .در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه های مذكور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود .
7: نشانی اقامتگاه اینجانب ،  نشانی مندرج در این سند می باشد ، و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل ، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده ، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم كننده سند ، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی اطلاع خواهم داد ، و الا ابلاغ كلیه اوراق و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند  قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد  .
 به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند آقایان  سید حسین حسینی فرد و اسدالله ملائی یارولی با آگاهی كامل از تعهدات دانشجو ، ضمن عقد خارج لازم و بر مبنای ماده10 قانون مدنی متعهد می شویم كه  تعهدات فوق الذكر دانشجو ، تعهد اینجانبان بوده و ملتزم می شویم ، چنانچه دانشجوی مذكور ، به تعهدات خـود  به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر یك از تعهدات فوق تخلف كند و منظور وزارت بهداشت ، عملی نشـود ،   نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اینجانبان بوده و وزارت بهداشت ، حق دارد ، بدون هیچ گونه تشریفات ، به صرف اعلام به دفترخانه ، در مورد تخلف از هر یك از تعهدات فـوق ، از طریق صـدور اجراییه     دو برابـر  هزینه های انجام شده بابت دانشجو  (به شرح فوق  ) به علاوه كلیه خسارات وارده را ، از امـوال اینجانبان راسـاً    استیفا كند و ضمن عقد خارج لازم ، وزارت بهداشت را وكیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممـات قـرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هر یك از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه ها و خسارات و مطالبات از طـرف  اینجانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجـع دیگر    برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذكور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه خواهد بود  .وزارت مذكور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی های اینجانبان وصول كند و اینجانبان متضامناً در برابر وزارت مذكور متعهد بـه انجـام تعهـدات فـوق و     جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم  .
 تبصره  :تعهد و مسئولیت ضامنان با یكدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات منـدرج  در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً  علیه هـر  یك از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجراییه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول  مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید   .این قـرارداد بـر مبنای ماده 10قانون مدنی  بین طرفین قرارداد منعقد شده وبین طرفین لازم الاتباع است  .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق  كه ازمحل تسهیلات قرض الحسنه بانكها كه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار داد ه شده  استفاده نموده و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مذكور و نیز نحوه محاسبه كارمزد مورد مطالبه بانك كاملا مطلع می باشم ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم پس از اتمام تحصیل وقبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی،اوراق اقساط باز پرداخت تسهیلات ووام شهریه را دریافت نموده ومطابق تاریخ سرسید هر قسط ومقررات صندوق رفاه دانشجویان نسبت به بازپرداخت ان اقدام وكارمزد مورد مطالبه بانك را نیز بلافاصله پس از اتمام تحصیل یا بصورت اقساط پرداخت نمایم  همچنین متعهد می شوم در صورت عدم فراغت (انصراف "ترك تحصیل "اخراج )تسهیلات دریافتی وكارمزد مربوطه را بصورت اقساط با سررسید تعیین شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان كه طبق دستورالعمل نحوه پرداخت وبازپرداخت تسهیلات ووام شهریه دانشجویان مصوب هیات امنای صندوق مذكور می باشد بازپرداخت نمایم  صندوق  مذكور می تواند  از طریق  دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب ووصو ل اصل وكامرزد وهزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزان كه راسا تشخیص وبه دفتر خانه اعلام نماید ، اقدام كند .
ضامن  فوق الذكر   با اطلاع كامل از تعهداتی كه متعهد فوق الذكر این سند بابت دریافت تسهیلات   صندوق رفاه دانشجویان وام شهریه ثبت نام ویا خوابگاه در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ،درمان واموزش پزشكی دارد   ودر این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت ان گردیده ، ضمن عقد خارج لازم ( متعهد وملتزم میشوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند ، به محض اعلام و تشخیص صندوق رفاه دانشجویان كلیه بدهی متعهد فوق  ومطالبات ان صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم  مسولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان  تضامنی است و صندوق مزبور می تواند برای هر یك از نامبردگان و یا در ان واحد برای هر دوی انها تقاضای صدور اجراییه نماید به هر حال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفتر خانه نسبت به میزان بدهی   جهت صدور اجراییه برای  متعهد و ضامن قاطع و لازم الاجرا بوده و غیرقابل اعتراض است. تذكر 1- در صورت فوت ضامن متعهد به معرفی ضامن جدید می باشم 2- در صورت تغییر نشانی محل سكونت ،اعلام نشانی وشماره تلفن جدید به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق   كه از تسهیلات  صندوق رفاه دانشجویان و نیز تسهیلات سایر شركتها و مراكز خرید بصورت لیزینگ و با معرفی صندوق مذكور استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهم نمود و همچنین از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مذكور و نیز نحوه پرداخت كارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذكور كاملا مطلع می باشم ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی اوراق اقساط باز پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان را اخذ نموده و مطابق تاریخ سررسید هر قسط و مقررات صندوق مذكور نسبت به بازپرداخت ان و كامزد طبق ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایم و نیز متعهد می شوم كه تسهیلات دریافتی بصورت لیزینگ را طی دوران تحصیل بصورت اقساط و مطابق تاریخ سررسید هر قسط بر اساس شرایط و ضوابطی كه كاملا از ان متعهد اگاه می باشم پرداخت نمایم همچنین متعهد می شوم در صورت عدم فراغت (انصراف "ترك تحصیل "اخراج )ازتحصیل و نیز در صورت تاخیر بیش از سه بار متوالی در بازپرداخت اقساط كلیه بدهی را بصورت یكجا مسترد نمایم صندوق مذكور می تواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب برای وصول اصل بدهی و كارمزد طبق ضوابط و نیزهزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزانی كه راسا تشخیص و به دفترخانه اعلام نماید اقدام كند همچنین صندوق رفاه دانشجویان می تواند برای وصول مطالبات خود از كلیه راهكارها و شیوه های كه صلاح بداند استفاده نماید چنانچه نشانی خود را تغییر دهم مراتب را فورا به دفترخانه تنظیم كننده سند و همچنین به صندوق رفاه دانشجویان اطلاع خواهم داد در غیر این صورت كلیه ابلاغات و اخطاریه ها  به محل تعیین شده در این تعهد نامه قطعی است.
ضامن   فوق الذكر با اطلاع كامل از تعهداتی كه متعهد فوق الذكر این سند بابت دریافت تسهیلات در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارد ودر این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت ان گردیده است ضمن عقد خارج لازم (انعقاد یافته شفاهی با صندوق رفاه دانشجویان )متعهد وملتزم میشوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند به محض اعلام و تشخیص رفاه دانشجویان كلیه بدهی متعهد فوق الذكر را ومطالبات ان صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم  مسولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان  تضامنی است و صندوق مذكور می تواند برای هر یك از نامبردگان و یا در ان واحد برای هر دوی انها تقاضای صدور اجراییه نماید.
به هر حال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفترخانه اسناد رسمی و مراجع قضایی نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجرائیه و اقدام قانونی علیه متعهد و ضامن ,قاطع و لازم الا جرا بوده و غیر قابل اعتراض است.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
متعهد: با مشخصات فوق الذكر  كه از  انواع تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان   استفاده نموده واز مفاد ایین نامه نحوه استفاده از تسهیلات رفاهی صندوق مذكور وكلیه دستورالعمل های مربوط ونیز نحوه دستور العمل نحوه محاسبه كارمزد تاخیر بازپرداخت تسهیلات دانشجویی كاملا مطلع می باشم  - ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم پس از اتمام تحصیل وقبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی اوراق اقساط بازپرداخت  وام   را دریافت نموده ومطابق تاریخ سررسید هر قسط  نسبت به بازپرداخت ان اقدام   نمایم -    همچنین متعهد می شوم در صورت  انصراف "ترك تحصیل "اخراج )ازموسسه محل تحصیل ونیز در صورت تاخیر بیش از سه بار متوالی در باز پرداخت اقساط كلیه بدهی را بصورت یكجا مسترد نمایم – همچنین متعهد به باز پرداخت یكجای ودیعه مسكن دریافتی ونیز هزینه دیركرد تخلیه خوابگاه دانشجویی پس از قطع یا فراغت از تحصیل می باشم - صندوق مذكور می تواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم كننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب برای وصول اصل   كارمزد تاخیر بازپرداخت   و نیزهزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزانی كه راسا تشخیص و به دفترخانه اعلام نماید اقدام كند   ضامن  با مشخصات فوق با اطلاع كامل از تعهداتی كه متعهد فوق الذكر این سند بابت دریافت تسهیلات  درقبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات وفناوری دارد ودر این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت ان گردیده است ضمن عقد خارج لازم متعهد وملتزم میشوم كه چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذكور عمل كند به محض اعلام و تشخیص رفاه دانشجویان كلیه بدهی متعهد فوق الذكر را ومطالبات ان صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم  مسولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان  تضامنی است و صندوق مذكور می تواند برای هر یك از نامبردگان و یا در ان واحد برای هر دوی انها تقاضای صدور اجراییه نماید - در صورت فوت ضامن متعهد به معرفی ضامن جدید می باشمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
پیرو قرارداد فروش اقساطی شماره 11663/4688 مورخه 11/06/1391موضوع سند رهنی رسمی شماره 8653 مورخه 1391/06/11  تنظیمی دفترخانه 6  با توجه به تقاضای اقای رامین مرادی (فروشنده ) مبنی بر انتقال مانده بدهی وتعهد قرارداد مذكور به خانم مهتاب مرادی (خریدار ) این قرارداد به منظور جایگزینی بدهكار سند فوق الذكر بین
 الف :اقای رامین مرادی با مشخصات در این سندكه در این قرارداد " بدهكار قبلی " نامیده می شود از یكطرف و
ب: خانم مهتاب مرادی با مشخصات در این سند كه در این قرارداد " بدهكار جدید " نامیده می شود  از طرف دیگر
ج: بانك مسكن شعبه نوراباد دلفان با كد 1769  به نشانی نوراباد دلفان بلوار شهید بهشتی به نمایندگی اقای علی عباسی كه در این قرارداد بانك نامیدئه می شود منعقد وطرفین متعهد به انجام مفاد ان گردیده اند .
ماده 1:نظر به اعلام موافقت بانك مسكن شعبه نوراباد دلفان با انتقال ششدانگ پلاك ثبتی مورد معامله به بدهكار جدید وی ضمن اعلام اطلاع كامل از مفاد وشروط و تعهدات وپرداخت اقساط بدهی ان در سررسید مقرر را بدون قید وشرط تعهد وقبول نمود واقرار نمود از تاریخ تنظیم  قرارداد / سند رهنی فوق الذكر تاكنون در وضعیت عرصه واعیانی پلاك مورد وثیقه هیچگونه تغییری كه منجر به كاهش ارزش واحد مسكونی یا افزایش تعهدات وبدهی مترتب بر ان شده باشد ایجاد نشده است.
ماده دو :"در اجرای "قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانك مسكن از  محل  حقوق و دریافتی های بدهكاران مصوب 1361بدهكار جدید قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانك می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای كسر اقساط و بدهی معوق از  حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب   حق  هرگونه ادعا واعتراض بدهكار جدید دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.
 ماده 3-  اقامتگاه طرفین قرارداد همان است كه در این قرارداد درج گردیده است چنانچه یكی از طرفین محل خود را تغییر دهد باید موضوع را به طرف دیگر ابلاغ كند وتا وقتی كه تغییر اقامتگاه با نشانی دقییق محل اقامت كتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد كلیه مكاتبات ومراسلات وابلاغیه ها واخطاریه های اجرایی وغیره به نشانی كه در این قرارداد قید شده ارسال گردیده وابلاغ شده تلقی خواهد شد
ماده 4- سایر مواد وقیود وشرایط مندرج در قرارداد - سند فوق الذكر كماكان بقوت واعتبار خود باقی ولازم الاجرا بوده وشامل این قرارداد نیز بوده ومشمول بدهكار جدید وضامنین این متمم قرارداد نیز می باشد واین قرارداد جز لاینفك قرارداد سند فوق الذكر می باشد
ماده 5-  كلیه هزینه های مترتب بر تنظیم وثبت این قرارداد  از جمله حق الثبت وحق  التحریر  وغیر ه بر عهده وذمه بدهكار استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
•  (مدیر عامل ) بعدالحضور در كمال صحت وسلامت جسمی  وعقلی اقرار  رسمی و شرعی وقانونی نمودند كه همزمان با مدیر عاملی شركت  مورد تقاضا برای تاسیس   مدیر عاملی هیچ شركت دیگری را بر عهده ندارم وچنانچه هر زمان خلاف این ادعا به اثبات برسد اداره ثبت استان لرستان  مجاز ومختار است برابر مقررات با اینجانب برخورد نماید  بازرسین شركت    نیز  اقرار  رسمی و شرعی وقانونی نمودند كه اینجانبان هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی وسببی با مدیر عامل ویا مدیران شركت فوق الذكر تا درجه سوم از طبقه اول ودوم ندارند وخود ویا همسرانشان نیز از مدیر عامل شركت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند - وچنانچه هر زمان خلاف این ادعا به اثبات برسد اداره ثبت استان لرستان  مجاز ومختار است برابر مقررات با اینجانب برخورد نماید *    اعضا هیات مدیره  بعدالحضور در كمال صحت وسلامت جسمی  وعقلی اقرار  رسمی و شرعی وقانونی نمودند كه در هیچ یك از ادارات وسازمانهای دولتی ووابسته به دولت اشتغال نداشته ونداریم   وچنانچه هر زمان خلاف این ادعا به اثبات برسد اداره ثبت استان لرستان  مجاز ومختار است برابر مقررات با اینجانب برخورد نماید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
مشخصات ضامن :
 اینجانب  " با مشخصات قید شده در این برگه "متعهد می گردم چنانچه دواطلب استخدام با مشخصات ذیل :
نام ونام خانوادگی ........................................ فرزند ..................................... متولد..................................... شماره شناسنامه ..................................... كد ملی ................... صادره از ...................................  موجب بروز هر گونه خسارت (موارد اشاره شده در برگ تعهد خدمتی )به نیروی انتظامی در طول خدمت خود (اعم از اموزش " پیمانی ورسمی )گردد طبق برآورد اعلامی از سوی مراجع ذیربط در ناجا جبران زیان وارده را خواهم  نمود .
 تبصره : مراجعه به دواطلب "مانع رجوع به ضامن جهت اخذ خسارت نبوده وتعهد متعهدین  در قبال نیروی انتظامی تضامنی است وناجا اختیار دارد به هر یك از انان ( انفرادی یا جمعی )جهت استیفای حقوق خود مراجعه نماید .
 گواهی امضا توسط دفترخانه اسناد رسمی :
بدین وسیله صحت امضا ضامن فوق را گواهی نموده ومراتب در دفتر  الكترونیك دفتر اسناد رسمی 6  دلفان ثبت گردید .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
بدینوسیله اینجانبان امضاء كنندگان ذیل با اطلاع كافی و كامل از وضعیت مالی و مــعـیشتی آقـــای/ خـــانم  .............................................   فرزند................. كه ملزم به پرداخت مبلغ.................................. ریال بابت.....................................می باشد با اتیان سوگند به خداوند متعال شهادت می دهیم كه نامبرده فاقد هر گونه دارایی و مالی جهت ادای دیون خود می باشد ضما از مجازات شهادت دروغ و ضمانت شرعی و اخروی آن آگاهی كافی داریم .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
مخصوص گواهی انحصار وراثت  (طبقه اول)
ماده 9-قانون انحصار وراثت –هرگاه معلوم شود كه مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا به علم به وجود وراثی غیر از خود تصدیق بر خلاف حقیقت كرده است كلاهبردار محسوب وعلاوه بر ادای خسارت به مجازاتی كه به موجب برای این جرم مقرر است محكوم خواهد شد.
 به گواهی می طلبم خانمها واقایانی را كه اگاه هستند شادروان................................................................................. در تاریخ .........................................در شهر نوراباد دلفان اخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است وهنگام فوت :
ورثه  وی عبارتند از :
  ووراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد ودر موقع فوت مذهب متوفی شیعه جعفری بوده ودارایی او كمتر / بیشتر از مبلغ ده میلیون ریال بوده است اطلاعات خود را در برگ بنویسید .                                                                                                                                                                                                   
 **  گواهان  با مشخصات در این برگه  كه با خانواده متوفی فوق الذكر از نزدیكان اشناهستیم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته وبازماند گان او نداریم وفاقد محكومیت كیفری می باشیم خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می كنیم كه جز به راستی چیزی ننویسیم وبا علم به مقررات ومجازات گواهی دروغ بشرحی كه در پشت این ورقه نوشته شده است والتزام به مراتب بالا را كلا گواهی می كنیم 0     
 نمونه امضا گواهان كه در دفتر الكترونیك دفتر اسناد رسمی شماره 6  دلفان به ثبت رسیده است مورد گواهی است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396
اینجانب متعهد فوق الذكر متقاضی تسهیلات اشتغال وخودكفایی از كمیته امداد امامخمینی (ره) نوراباد  دلفان به شماره پرونده ............... می باشم واقرار می نمایم   كه ازمقررات  وشرایط اعطای تسهیلات اشتغال وخودكفایی كمیته امداد امام خمینی (ره) كاملا آگاهی داشته وتمامی موارد را قبول نموده ومتعهد می گردم  كل مبلغ دریافتی را جهت فعالیت در رشته شغلی دامپروری با رعایت شرایط ذیل هزینه نمایم وطی مدت زمان تعیین شده ومطابق با دستورالعمل های جاری امداد به خود كفایی بدهم .
1- متعهد می گردم در صورت مراجعه كارشناسان اشتغال وخود كفایی كمیته امداد ضمن شناسایی آنان شرایط بازدید ازشغل مورد نظر را فراهم آورده وهیچگونه ممانعتی در بازدید ازطرح ایجاد ننمایم .
2- متعهد میگردم تسهیلات دریافتی را ضرفا در رشته وحرفه فوق الذكر استفاده نمایم .
3-  متعهد می گردم قبل از هر گونه تغییر حرفه یا تبدیل وسایل كار دارایی ها وامكانات  امداد را مطلع نموده وپس از اخذ موافقت كتبی كمیته امداد با هماهنگی  با كارشناسان آن نهاد اقدام نمایم .
4- متعهد میگردم  راهنمایی ها وتوصیه های ارایه شده از طرف كارشناسان امداد را پذیرفته  وبه ان ها عمل نمایم .
5-  متعهد می گردم در صورت عدم توانایی وادامه فعالیت در حرفه فوق موضوع را كتبا به واحد اشتغال وخود كفایی كمیته امداد اطلاع داده وبر اساس تصمیم آن نهاد اقدام نمایم .
6-  متعهد می گردم كه طرخ خود را در مكان مناسبی كه مورد تایید واحد خود كفایی كمیته امداد بوده دائر نموده وهر گونه تغییر وجابجایی محل سكونت ویا محل اجرای طرح را ظرف مدت 48 ساعت به واحد اشتغال وخود كفایی مدیریت شهرستان اطلاع دهم .
7- متعهد می گردم كلیه مقررات كمیته امداد  خمینی (ره)وبانك مربوطه ومفاد این تعهد نامه را رعایت نمایم .
8- متعهد می گردم از هر گونه واگذاری ابزار " تجهیزات وسرمایه به افراد غیر خودداری نمایم .
9-  متعهد می گردم هر شش ماه یكبار وضعیت طرح را به روش تعیین شده (خود اظهاری )اعلام نمایم .
10-  متعهد میگردم در صورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر  علاوه بر برگشت كل مبلغ مبلغ كل مانده وام دریافتی تمامی خساراتی را كه به تشخیص كارشناسان امداد از اجزای طرح به امداد وارد شده را جبران نمایم .
این تعهد نامه توسط متعهد فوق الذكر در دفتر اسناد رسمی شماره 6  دلفان تنظیم وبه امضای متقاضی رسیده است . صحت امضای وی مورد گواهی استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه بیست و یکم مهرماه سال 1396

پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic