پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟


ماده یک- طرفین قرارداد
الف) با توجه به قرارداد اعطای تسهیلات شماره ....................... به آقای / خانم .......................... با مشخصات و آدرس فوق (در قالب شخصیت حقیقی) که منبعد در این قرارداد وام گیرنده نامیده می شود جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور ملک با مشخصات فوق متعلق به  آقای / خانم .................... را به صندوق معرفی نموده است. قرارداد رهنی  ذیل بین طرفین قرارداد با مشخصات ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام کلیه تعهدات مندرج در آن شدند.
ب) آقای .....................  با مشخصات فوق که منبعد در این قرارداد راهن نامیده می شود.
ج) صندوق کارآفرینی امید بشماره مجوز 30416-1901 مورخه 1385/2/26 بشماره شناسه ملی 14002906309 به نمایندگی آقای .......................   طی معرفی نامه شماره .................... مورخه ........ با مشخصات فوق الذکر که منبعد در این قرارداد مرتهن/صندوق نامیده می شود.  ماده دو -  مورد رهن :
تمامیت شش دانگ عرصه و اعیان مورد / موارد رهن فوق الذکر دارای پلاک ثبتی  ....................................................... و کلیه حقوق متصوره ، راهن/ راهنین نسبت به جمیع توابع ، امتیازات ، منافع و لواحق متعلقات قانونی شرعیه و عرفیه آن با سلب حق انجام هر نوع معامله اعم از قطعی و رهنی و شرطی و غیره در رهن مرتهن قرار گرفت. بدیهی است تمام مورد وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات مرتهن ناشی از تعهدات وام گیرنده / بدهکار بشرح قرارداد تسهیلاتی فوق الذکر در رهن صندوق قرار دارد و صندوق حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه / مورد رهن استفاده نماید و راهن / راهنین قبول و تعهد نمودند بدون اجازه کتبی صندوق هیچ اقدامی تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک فوق الذکر ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است.
ماده سه - تسلیم مورد رهن -  مورد رهن به تصرف مرتهن درآمده و قبض و اقباض انجام شد و مرتهن اقرار به تصرف آن نمود و سپس آنرا بطور امانت به راهن سپرد و به وی اجازه داد به تشخیص مرتهن در مدت رهن تا زمانیکه وام گیرنده و راهن به کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد و قرارداد اعطای تسهیلات صدرالذکر عمل می نماید از آن به نفع خود و با حفظ حقوق و غبطه ی مرتهن بهره برداری و استفاده نماید.
ماده چهار- مبلغ مورد رهن – راهن / راهنین و وام گیرنده قبول و اقرار نمودند که قرارداد تسهیلاتی شماره  .......................... معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمودند مطالبات صندوق ناشی از قرارداد مذکور که بر اساس محاسبات صندوق بشرح ذیل قطعی و مورد قبول می باشد را به ترتیب مقرر در قرارداد مذکور و این قرارداد پرداخت و تسویه کند.
1-وام گیرنده و راهن متعهد شدند که مبلغ .................... ریال ( ............  ریال ) (درج مبلغ= برابر با ضوابط دستور العمل و قرارداد اعطایی تسهیلات)را ظرف مدت ........ ماه و در اقساط (ماهیانه/سالیانه/فصلی/سررسید) طبق قرارداد اعطای تسهیلات به مرتهن بپردازند.
2- وام گیرنده و راهن متعهد شدند در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی یا هزینه های متعلقه بر ذمه آنان باقی مانده را یکجا به مرتهن بپردازند.
3- صندوق به تقاضای وام گیرنده و راهن مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به وام گیرنده پرداخت و وام گیرنده اقرار به دریافت آن نمود و متعهد شد در زمان تسویه حساب نهایی ،مبلغ مزبور را به صندوق ( مرتهن ) مسترد دارد.
4- وام گیرنده و راهن ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد به منظور توثیق و تضمین بدهی ( از قبیل بازپرداخت دیون و کلیه متفرعات آن ) و تعهدات و ضمانت خود و وام گیرنده همچنین به منظور تضمین تعهدات و ضمانت خود و وام گیرنده در قبال صندوق بابت قبول تعهدات دیگران بشرح این قرارداد مال/اموال مذکور در ماده 2 را در رهن صندوق قرار داد و به صندوق حق و اختیار داد مطالبات خود را از هربابت از وام گیرنده و راهن که ناشی از هرگونه تعهد و معامله و تضمین او باشد از طریق اجرای ثبت یا سایر روشهای قانونی به صلاح دید خود از مورد/موارد رهن استیفا و وصول نماید و به موجب این قرارداد وام گیرنده و راهن قبول و تایید نمودند که مورد/ موراد رهن علاوه بر اینکه وثیقه بدهی وام گیرنده بابت قرض الحسنه دریافتی از صندوق است تضمین و تامین انواع عملیات و معاملات و تعهدات دیگر وی ناشی از این قرارداد و قراداد تسهیلاتی شماره ..................................  نزد صندوق نیز می باشد و صندوق حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود (از قبیل اصل تسهیلات ، کارمزد متعلقه ، وجه التزام قراردادی ، وجه التزام تاخیر تادیه دین ، حق الوکاله ها ، هزینه های دادرسی، هزینه های کارشناسی حق الزحمه ها اخطاریه ها و اظهارنامه ها و .....)  را طبق مندرجات این قرارداد از مورد و موراد رهن استیفا و وصول نماید و مادامی که این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است وام گیرنده / راهن حق هیچ گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد/موراد رهن از جمله سرقفلی را به هر صورت اعم از قطعی و رهنی و شرطی و صلح حقوق و اجاره و اقرار و وکالت و وصایت نخواهد داشت و اساسا این حق را از خود سلب و ساقط نمود. وام گیرنده / راهن اقرار و اعتراف نمود که عین و منافع مال / اموال مورد رهن بلامعارض بوده و در مالکیت و تصرف وام گیرنده /راهن میباشد و وام گیرنده ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد تعهد نمود چنانچه خلاف آن بعد از امضای این قرارداد ثابت شود از عهده خسارات وارده به صندوق برآید بدیهی است محاسبه و مبلغ اعلامی صندوق در این خصوص برای وام گیرنده و راهنین ملاک و حجت بوده و حق اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودندو قبول نمودند از مورد رهن مزبور فک رهن به عمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات صندوق (از قبیل اصل تسهیلات ، کارمزد متعلقه ، وجه التزام قراردادی ، وجه التزام تاخیر تادیه دین ، حق الوکاله ها ، هزینه های دادرسی، هزینه های کارشناسی حق الزحمه ها اخطاریه ها و اظهارنامه ها و .....) و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قرادادهای داخلی صندوق.
5- در صورت عدم اجرای طرح موضوع مصوبه و قرارداد تسهیلاتی فی مابین صندوق (مرتهن) و وام گیرنده (بر اساس گزارش مدیر شهرستان یا مدیر استان ناظر بر طرحهای صندوق)و یا تاخیر در پرداخت هریک از اقساط ماهیانه ، فصلی و سالیانه ( برابر با ضوابط صندوق )،دین تبدیل به حال شده و راهن و وام گیرنده متضامنا مکلف به باز پرداخت دفعتا واحده کل مبلغ دین در حق مرتهن می باشند،و مرتهن می تواند به منظور وصول کلیه مطالبات خود (شامل اصل تسهیلات ، کارمزد متعلقه ، وجه التزام قراردادی ، وجه التزام تاخیر تادیه دین  و هزینه های قانونی و سایر هزینه ها و متفرعات آن) به موجب این قرارداد و قرارداد اعطای تسهیلات صندوق نسبت به درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی از دفترخانه تنظیم کننده سند یا سایر دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر روشهای قانونی به صلاحدید خود اقدام نماید و دفترخانه به صرف درخواست صندوق نسبت به صدور اجرائیه اقدام می نماید. ضمنا مرتهن هیچ تکلیفی مبنی بر اطلاع به راهن و وام گیرنده در خصوص تاخیر و تخلف هر یک از آنها از تعهداتشان ندارد صرف اظهار و اعلام مرتهن مبنی بر عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی و یا تخلف وام گیرنده از هر یک از تعهدات مفاد قرارداد اعطای تسهیلات فوق الذکر و این سند رهنی برای تبدیل دین به حال کافی است
ماده پنج : سایر شروط
1- صیغه عقد رهن جاری شد،اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمد.
2- وام گیرنده و راهن از کلیه مفاد دستورالعمل و شیوه نامه مربوطه و قرارداد مصوبه پرداخت تسهیلات مرتهن و  شرایط اجرایی آن که جز لاینفک این قرارداد است کاملا مطلع بوده و اجرای آنرا تعهد و تایید نمودند. وام گیرنده و راهن (متضامنا) قبول و اقرار نمودند که معاملات وی با مرتهن و اسناد ومدارک مربوط به قراردادهای منعقده فی ما بین معتبر بوده و مطالبات صندوق (مرتهن) که ناشی از اسناد و مدارک و قراردادهای مزبور میباشد مورد قبول وام گیرنده و راهن خواهد بود
3- وام گیرنده و راهن (متضامنا) قبول و اقرار نمودند که در صورتی که برای مرتهن احراز گردد که هر یک از ایشان بابت موضوع یا قرارداد دیگری ،غیر از این قرارداد رهنی و قرارداد داخلی تسهیلات شماره فوق الذکر به مرتهن می باشند ، صندوق می تواند و به موجب این قرارداد حق دارد ، بدون هیچگونه اطلاع قبلی به ایشان،راسا و به استناد قرارداد (خواه آن مطالبات دارای اسناد مستقل باشند یا نباشند)آن مطالبات را (تا سقف حداکثر ده برابر مبلغ این قرارداد)نیز ، مطالبه ، استیفا و وصول نماید.
4- وام گیرنده و راهن (متضامنا) اقرار و قبول کردند که تنظیم این قرارداد هیچ گونه لطمه و خدشه ای به سایر اسناد و مستندات مطالبات مرتهن وارد نخواهد ساخت و آن مستندات مطالبات صندوق به قوت و اعتبار خود باقی است و وام گیرنده و راهن حق هرگونه ایراد و اعتراض و هرگونه حق فسخ را (ولو غبن فاحش) از خود سلب و ساقط نمودند. در صورت کشف مغایرت در محتوای اسناد و اوراق و تعهدات موضوع این وام با یکدیگر تعیین مبنا ، تفسیر و رفع ابهام صرفا با مرتهن است و وام گیرنده و راهن مکلف به تبعیت از نظر ، رای و تفسیر مرتهن شدند و حق هرگونه اعتراض ، رد ، انکار و حق فسخ (ولو غبن فاحش) را از خود سلب و ساقط نمودند.
5- راهن اقرار نمود که قانونا مالک عین و منافع عین مرهونه بوده و به سبب ناقل قانونی مالک ملک گردیده و راهن قبل از پرداخت بدهی و فک رهن حق هیچگونه معامله و نقل و انتقال حتی بصورت صلح حقوق و وکالت و غیره حتی با قید حفظ حقوق رهنی صندوق (موضوع رای اصراری 21-1376/12/12 شعب حقوقی دیوارن عالی کشور ) نسبت به مورد رهن و متعلقات شرعیه و عرفیه جزئا و کلا مشاعا یا مفروزا ندارد و وام گیرنده و راهن متعهد شدند هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه (ولو اینکه سند عادی باشد ) را کتبا به اطلاع صندوق رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از صندوق تاییدیه اخذ نمایند لذا در صورت تخلف ایشان از این تعهد و انجام هرگونه نقل و انتقال معامله موصوف به واسطه تعارض با حفظ حقوق رهنی صندوق باطل است.
6- راهن و وام گیرنده متضامنا قبول نمودند در صورت معوق شدن تسهیلات و یا عدم اجرای طرح موضوع قرارداد تسهیلاتی و لزوم پیگیری ثبتی یا قضایی و نهایتا تملیک وثیقه ، محاسبه کارمزد وجه التزام تاخیر تادیه دین و وجه التزام قراردادی قسط موضوع بند 2 ماده 4 و وجه التزام عدم اجرای طرح موضوع بند 1 ماده 5 قرارداد اعطای تسهیلات و سایر هزینه های قانونی برابر شرایط قرارداد تا زمان تملک و تصرف قانونی مرتهن بر ملک ادامه خواهد یافت.
7- پرداخت مالیات و عوارض و سایر هزینه های نگهداری مورد رهن تماما در مدت رهن بر عهده وام گیرنده/ راهن است. همچنین هزینه های ثبت این قرارداد و تشکیل پرونده تسهیلاتی مذکور و هزینه های وصول مطالبات صندوق (مرتهن) از هر جهت و بابت (دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، حق  الوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراحل و مراجع مطابق قرارداد فی ما بین صندوق و وکلا و هزینه های سفر وکلا  دادگستری و اصلاحیه های بعدی آن طبق محاسبه و اعلام مرتهن و هزینه های دادرسی و اجرائیه و ثبتی و هزینه ای ارسال اخطاریه و اظهارنامه،حق الزحمه و هزینه پیش اقدامات قضایی نیروهای پیگیری کننده واحد های ذیربط مرتهن به هر تعداد و دفعات بنا به تشخیص مرتهن و غیره) کلا به عهده وام گیرنده/راهن (متضامنا) است و وام گیرنده/راهن هزینه های هرگونه اقدامات اجرایی صندوق از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا وصول کامل مطالبات مرتهن از هر جهت و بابت قبول نمود و مرتهن حق و وکالت دارد آنها را از عین مرهونه و سایر اموال وام گیرنده و راهن یا سایر حسابهای بانکی آنها نزد هریک از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی وصول نماید.
8-  هر گونه عرصه و اعیانی و تاسیسات و ابنیه ومستحدثات و ماشین آلات و هر خط تولید جدید و تجهیزات نصب شده آتی و به طور کلی هر گونه تاسیسات اعم از متصل و منفصل که پس از انعقاد این قرارداد در محل اجرای طرح ایجاد با نصب می گردد هم زمان با ایجاد با نصب به مورد / موارد رهن اضافه و الحاق می شود و وام گیرنده موظف به ارانه لیست آن به صندوق می باشد و نیز امتیاز تلفن، آب، برق، گاز ، اتصالات و امور راجع به اینترنت و انترانت و غیره ، من حیث المجموع جزء مورد / موارد رهن است و وام گیرنده و راهن اقرار نمودند که خود را مستحق دریافت هیچگونه اجرتی با زیادت یا وجهی به استناد تاثیر مستحدثات در افزایش بهای عین مرهونه نمی دانند . و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد بود و نیز تمامی مورد با موارد رهن تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و کارمزد و سود و سایر خسارات متعلقه در رهن مرتهن باقی است چنانچه در حین این قرارداد شهرداری با هر سازمان و موسسه دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان ، کوچه ، معبر یا جاده با اجرای طرحی قسمتی با تمام مورد موارد رهن را جزء خیابان ، کوچه ، معبر با جاده با طرح مربوط  قرار دهد و یا آن را به هر عنوان تملک نماید مرتهن ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد وکیل بلاعزل در زمان حیات و وصی بعد از فوت وام گیرنده و راهن ، ( و ماذون در زمان توقف و با انحلال تاجر) است تا از طرف وام گیرنده راهن آن قسمت را به بهائی که با شهرداری یا سازمان با مجری طرح ذیربط توافق می نماید به مرجع مربوط واگذار نماید و عند الاقتضاء مصالح ساختمانی آن قسمت را به هر شخص و به هر قیمت و به هر ترتیب که بخواهد به فروش برساند و بها و عایدی موضوع این ماده را بابت قسمتی از مطالبات خود به شرح این قرارداد ( بابت هر سرفصل از دیون وام گیرنده به تشخبص مرتهن ) محسوب دارد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری مورد / موارد به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط به فروش مصالح ساختمانی اعم از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود است و از هر جهت قائم مقام وام گیرنده / راهن است و وام گیرنده / راهن متعهد شدند ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی صندوق سند / اسناد مالکیت مربوط به مورد/ موارد رهن را به صندوق تسلیم نماید .
9-  راهن موظف است از مورد رهن فقط برای سکونت استفاده نماید (در خصوص املاک مسکونی).
10-  راهن و وام گیرنده اقرار نمودند که تاکنون حق سرقفلی ملک مورد رهن را به غیر واگذار ننموده و نیز حق واگذاری سرقفلی را در مدت رهن و تا زمان ایفای کلیه تعهدات این قرارداد و فک رهن موضوع این قرارداد و قرارداد تسهیلاتی فوق الذکر به غیر را نخواهند داشت (در خصوص املاک تجاری ).
11 - راهن بدون موافقت کتبی و قبلی مرتهن حق ندارد در عین مرهونه تغییری (شکلی و ماهوی) دهد. همچنین راهن بدین وسیله متعهد شد از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن شود خودداری نماید و صندوق حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را بوسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید. بدیهی است در صورت انجام اقداماتی از سوی راهن که موجب کاهش بهای مورد رهن گردد ضمن تبدیل به حال شدن کل دین ، راهن  و وام گیرنده متعهدند نسبت به تسویه یکجا تسهیلات اعطایی از تاریخ درخواست صندوق اقدام نمایند . در صورت استنکاف ایشان از تسویه یکجا کل دین ، صندوق از طریق قانونی (ثبتی و قضایی) نسبت به شروع عملیات اجرایی بر روی مورد رهن و قرارداد تسهیلاتی جهت وصول کلیه مطالبات اقدام خواهد نمود
 12- چنانچه در اثر عدم انجام تعهد یا تخلف وام گیرنده و راهن از هر یک از قیود و شرایط این قرارداد مرتهن ناگزیر به توسل اقدامات اجرای ثبت و یا فضایی گردد کلیه هزینه های اجرائی و قضایی و خسارات وارده به مرتهن در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن برابر موازین قانونی و نیز کلیه عوارض و مالیاتها و هزینه های ثبتی جهت انتقال قطعی سند بر عهده راهن خواهد بود و مرتهن حق دارد آنها را از عین مرهونه و با سایر اموال وام گیرنده و راهن از راههای قانونی وصول نماید.
 13 - راهن و  وام گیرنده به صورت تضامنی متعهد شدند در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت اقساط در مناطق مرزی وجه التزامی با احتساب کارمزد متعلقه به میزان 16درصد و در مناطق غیر مرزی وجه التزامی با احتساب کارمزد متعلقه به میزان 18 درصد علاوه بر مبلغ قسط در صورت عدم اجرای طرح موضوع مصوبه تسهیلات و قرار داد. اعم از مناطق مرزی و غیر مرزی وجه التزامی به میزان 18 درصد(حسب مورد کل تسهیلات پرداختی یا مانده تسهیلات اعطایی) برابر با گزارش مدیر شهرستان با مدیر استان ناظر اجرای طرح ؛ علاوه بر وجوه تادیه نشده خود از زمان دریافت تسهیلات لغایت تسویه کامل بدهی برابر با مفاد قرارداد اعطای تسهیلات به مرتهن پرداخت نماید . تبصره 1- در صورت احراز جرایم یاد شده قابل جمع با یکدیگر نمی باشند
14-  به مرتهن این حق اعطا شد که همواره، چه با اعراض و فک رهن. و چه بدون اعراض و فک رهن از عین مرهونه، جهت وصول مطالبات مزبور، به هریک از وام گیرنده و راهن، و یا هر دو ایشان متضامنا، رجوع نماید و رجوع به هریک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود.
15-  وام گیرنده / راهن متعهد شد مورد /موارد رهن مندرج در ماده دو را در مقابل خطرات و حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، آتش سوزی، انفجار، سیل، صاعقه، و سایر خطرات مرتبط پس از امضای قرارداد حاضر و در مدت آن نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز و معتبر بنام و به نفع صندوق کار آفرینی امید (به مبلغی که مورد موافقت صندوق باشد) با بالاترین سقف پوشش خسارات، بیمه حوادث نموده و بیمه نامه مزبور را بلادرنگ به صندوق تسلیم نماید. ضمنا راهن/ وام گیرنده متعهد شدند قبل از سررسید مدت بیمه، بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی به صندوق تسلیم نماید، در غیر اینصورت صندوق حق دارد مورد / موارد رهن را وکالتا از طرف وام گیرنده / راهن به هزینه وام گیرنده (معادل 130 درصد مانده بدهی و تعهدات وام گیرنده) بیمه حوادث نماید . ( وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت های وام گیرنده و راهن نخواهد بود.) وام گیرنده/  راهن متعهد به پرداخت این هزینه بیمه به صندوق بوده و مکلف است به محض مطالبه صندوق وجوه مربوطه را به صندوق بپردازد. در صورت عدم پرداخت مبلغ مزبور به حساب بدهی وام گیرنده نزد صندوق منظور می گردد. لازم بذکر است اقدام به بیمه موضوع این بند از طرف صندوق اختیاری است و هیچگونه تعهد و مسئولیتی از این لحاظ در برابر وام گیرنده و راهن متوجه صندوق نخواهد بود همچنین در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، وام گیرنده/ راهن بایستی سریعا به بیمه گر و صندوق اطلاع دهد تا خسارات دریافتی توسط صندوق از بیمه گر وصول گردد. وام گیرنده و راهن نسبت به میزان خسارات دریافتنی که مورد توافق بین صندوق و بیمه گر قرار می گیرد حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.
 16 - وام گیرنده و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرار داد شرایط عمومی حساب قرض الحسنه پس انداز صندوق را که جزء لاینفک این قرار داد است قبول وامضاء‌ نمود وضمن عقد مزبور صندوق کار افرینی امید را وکیل بلاعزل خود نمودند و بنابراین صندوق مطالبات خود ناشی از اسناد ومدارک و قرار داد های فی مابین موضوع این قرار داد و هرنوع مطالبات خود را از موجودی حسابها و سپرده ها های متعلقه به وام گیرنده و راهن نزد خود و سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری صندوق های قرض الحسنه کشور، (دولتی ،خصوصی و غیره)تامین و برداشت نماید .
17- وام گیرنده و راهن ضمن عقد رهن موضوع این قرار داد و به صورت غیر قابل برگشت به صندوق حق و اختیار داد که مبلغ پرداختی وام گیرنده به صندوق را بابت هر یک از دیون نامبرده به تشخیص صندوق منظور دارد .
18- وام گیرنده و راهن قبول نمودند در صورتی که صندوق به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی ، مطالبات این قرار داد را به اشخاص دیگر منتقل کند ،تضمینات و وثایق این قرار داد را به اشخاص دیگر منتقل کند .تضمینات و وثایق این قرار داد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و ثیقه باقی است .
 19- وام گیرنده و راهن متضامنا اقرار و قبول نمودند که پرداخت وام موضوع تسهیلات وام گیرنده نزد مرتهن می تواند بصورت چند مرحله ای (بنا به تشخیص مرتهن )صورت پذیرد لذا وام گیرنده و راهن متضامنا اقرار و قبول نمودند که مرتهن می تواند بنا به تشخیص و صلاحدید خود یک یا چند فقره پرونده تسهیلاتی تحت شماره اصلی تسهیلات (مذکوردر ابتدای این قرار داد رهنی ) برای وام گیرنده و راهن  راجع به وام مذکور به تفکیک مبلغ و موضوع تشکیل دهد (با حفظ کلیت تعهدات ایشان چه ازلحاظ مبلغ و چه سایر تعهدات )و ایشان به لزوم تبعیت خود از تصمیم مرتهن در این خصوص اقرار نمودند .
20- وام گیرنده و راهن متضامنا به صندوق اختیار تام دادند تا در صورت عدم ایفای هریک از تعهدات ایشان در هر مرحله از وام ضمن توقف پرداخت مراحل بعدی به موجب بندها و تجویزات این قرار داد ضمن و علاوه بر حال شدن کلیه دیون موضوع این قرار داد مطابق بندهای فوق اقدامات مقتضی را جهت احقاق حق خود معمول دارد .
21- تمامی ضمانت اجراهایی که در این  قرار داد رهنی بصورت رهنی پراکنده ذکر شده است ،شامل تمامی تعهدات و الزاماتی می شود که وام گیرنده و راهن در این قرارداد و قرار داد اعطای تسهیلات به وام گیرنده ،قبول تعهد نموده اند و تمامی تعهدات ایشان نیز به نحو تضامنی می باشد .
22- با توجه به رای وحدت رویه شماره4871 مورخ 1393/02/28 شورای عالی ثبت راجع به موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز وام گیرنده و راهن قبول و اقرار نمودند که این رای ناظر براین قرار داد رهنی و روابط ایشان با مرتهن می باشد.
23- وام گیرنده و راهن مرتهن را وکیل بلاعزل در زمان حیات ( با حق توکیل به غیر ولو کرارا ) و وصی در زمان ممات خود به شرح و برای امور زیر قرار دادند :
الف ) عنداللزوم و بنا به تشخیص صندوق در صورت خالی ماندن قسمتهایی از قرار داد داخلی اعطای تسهیلات و یا سایر تضمینات و اسناد تضمینی و یا تجاری ایشان نزد مرتهن صندوق وکالت در تکمیل دارد . بدیهی است اقدام وکیل به منزله اقدام اصیل ( موکلین ) می باشد لذا موکلین حق خود را در انکار و تردید و ادعای جعل در این خصوص اسقاط نمودند .
ب) در صورت بروز هرگونه اشتباه یا سهو قلم ( از سوی هر شخصی ) در تنظیم این قرارداد و قرا داد داخلی اعطای تسهیلات ،صندوق وکالت دارد راسا جهت تنظیم و صدور سند یا اسناد اصلاحی و یا اقرار نامه ( یا هر سند یا هر قرار داد دیگری که در این راستا نیاز باشد ) با مراجعه به هریک از دفاتر اسناد رسمی کشور و یا ادارت ذیصلاح اقدامات لازم را مبذول داشته و از طرف ایشان اسناد مربوطه را امضاء‌ نماید . بدیهی است در صورتی که خطا و اشتباه از سوی مرتهن باشد پرداخت هزینه های متعارف وارده از این ناحیه به عهده موکلین نیست .
ج) در صورت وصول مطالبات صندوق از محل مورد وثیقه و یاسایر اموال وام گیرنده صندوق اختیار دارد بدوا مبالغ وصول شده را بابت هزینه های اداری و قانونی منظور و سپس مابقی را بابت اصل کارمزد و جرایم منظور نماید .
تبصره 2: مدت این وکالت از تاریخ این قرار داد رهنی تا پایان تسویه حساب کامل دیون موکلین نزد مرتهن می باشد بدیهی است وکالت موصوف ، نافی تعهدات و مسئولیت های موکلین مذکور نیست .
تبصره 3: موکل/ موکلین کلیه حقوق خود را در عزل وکیل و وصی و ضم امین و یاناظر و یاوصی ویا وکیل جدید به وکیل موجود (مرتهن ) و همینطور حقوق خود را مبنی بر تغییر حدود ومدت وکالت موضوع بند 23 ماده 5 بطور کامل و غیر قابل رجوع اسقاط نمودند.
تبصره 4: حدود و قلمرو وصایت مندرج در مفاد این قرار داد همان حدود و قلمرو بیان شده برای وکالت تعریفی در این قرار داد می باشد .
24- اقامتگاه قانونی طرفین قرار داد نشانی مندرج در صدر این قرارداد می باشد و هریک از طرفین قرارداد مکلف اند چنانچه تغییری در اقامتگاه آنان حاصل شود بلافاصله آنرا به طرف مقابل اعلام نماید . در غیر اینصورت مکاتبات صورت گرفته در اقامتگاه مذکور در این قرار داد ملاک عمل می باشد .
25- وام گیرنده وراهن قبول نمودند که صندوق می تواند در تمام و یا قسمتی از مکاتبات – بنا به تشخیص صندوق –( خواه اداری و یا غیر آن و حتی درتقدیم داد خواست و یا درخواست صدور اجراییه از مراجع قضایی و ثبتی ) به آدرس یکی از ایشان اکتفا نموده وآن آدرس را به عنوان اقامتگاه همگی مدیونین  فوق تلقی نموده و اوراق و مکاتبات را برای همه آنها به آن آدرس ارسال و ابلاغ نماید وهمین طور پذیرفتند که آن ابلاغ ، ابلاغ واقعی می باشد.
26- وام گیرنده و ضامنین قبول نمودند که صندوق می تواند تمام یا قسمتی از امور ابلاغی خود را بنا به تشخیص صندوق – از طریق پیامک یا نامه الکترونیکی یا شبکه های مبتنی بر فضای مجازی برای ایشان ارسال نمایند و چنین ابلاغی ضمن رسمیت داشتن در روابط طرفین این قرار داد  به منزله ابلاغ واقعی است . بدیهی است در چنین مواردی صرف ارسال فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب مبنا می باشد .
ماده شش – نسخ ومواد : این قرارداد در شش ماده و 4 تبصره و در دو نسخه که هریک از نسخ در حکم واحد است تنظیم امضاء و مبادله گردید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه دهم مردادماه سال 1399

پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات